تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸ لیست ۴

قیمت ماهانه (ریال)آدرسابعاد
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر۳۰۳X1518
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس جنوب به شمال تقاطع بيهقي۳۰۷X1625
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس شمال به جنوب تقاطع بيهقي۳۰۲X1657
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس شمال به جنوب پل سواره رو حقاني۴۱۷X1517
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس جنوب به شمال پل سواره رو حقاني۳۹۴X1612
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس جنوب به شمال بالاتر از صدر۳۰۸X1811
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس شمال به جنوب پل مكانيزه ظفر۳۶۰X1425
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدرس جنوب به شمال پل مكانيزه ظفر۳۶۲X1420
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰شيخ فضل ا… نوري شمال به جنوب پل سواره رو جلال آل احمد۳۰۷X1527
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰شيخ فضل ا… نوري جنوب به شمال پل سواره رو جلال آل احمد۳۰۷X1507
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت شرق به غرب پل سواره رو گاندي۳۰۰X1611
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت شرق به غرب پل سواره رو کردستان۳۵۸X1877
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان۳۵۸X2024
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميدان پونك جنوب به شمال مقابل مجتمع تجاري بوستان۳۱۵X1315
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت غرب به شرق پل سواره رو گاندي۳۹۰X1610
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت شرق به غرب پل سواره رو آفريقا۳۱۵X1815
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت غرب به شرق پل سواره رو آفريقا۳۹۳X1620
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰شيخ فضل اله غرب به شرق بعد از خروجي جناح۳۱۳X1995
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰اشرفي اصفهاني جنوب به شمال بالاتر از صادقيه پل اول(درمانگاه شهرداري)۳۰۷X1507
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت غرب به شرق پل سواره رو ستاري (پل اول)۳۰۷X1317
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰همت غرب به شرق پل سواره روشيخ بهايي۳۱۰X1822
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰باقری شمال به جنوب بعد از تقاطع رسالت (روبروی شهرک مترو )۳۰۷X2007
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو )۳۰۷X1807
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنياي نور۳۱۵X1610
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰رسالت غرب به شرق مقابل مجتمع دنياي نور۳۲۰X1420
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز۳۱۰X1520
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰رسالت غرب به شرق بعد از صياد (استاد حسن بنا)۳۱۰X1815
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰رسالت شرق به غرب قبل از صياد (استاد حسن بنا)۳۱۵X1380
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰صدر ورودي كامرانيه جنوب به شمال پل سواره رو آبشار۳۱۰X1017
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰صدر غرب به شرق بعد از شريعتي۳۱۰X1210
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شمال به جنوب پل سواره رو نيايش۳۱۰X1810
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰یادگار امام شمال به جنوب بالاتر از نیایش۳۰۷X2007
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شمال به جنوب پل گیشا ( مکانیزه۳۵۷X1767
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران جنوب به شمال پل سواره رو نيايش۳۱۳X1813
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰يادگار امام شمال به جنوب پل سواره رو همت۳۱۴X1820
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰يادگار امام جنوب به شمال پل سواره رو همت۳۱۴X1820
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شمال به جنوب پايين تر از يادگار مقابل آتي ساز۳۱۷X1220
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران جنوب به شمال قبل از يادگار مقابل آتي ساز۳۱۵X1815
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شرق به غرب اول ولنجك روبروي پمپ بنزين۳۱۰X1810
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نواب جنوب به شمال نبش بريانك۳۱۷X2007
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰نواب شمال به جنوب نبش بريانك۳۰۷X1977
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شمال به جنوب تقاطع پل مديريت (مكانيزه) شمالي-(چپ۲۴۷X1207
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران شمال به جنوب تقاطع پل مديريت (مكانيزه) شمالي (راست۳۰۷X1807
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران جنوب به شمال تقاطع پل مديريت(مكانيزه)۳۰۷X1457
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰چمران غرب به شرق اول ولنجك روبروي پمپ بنزين۳۱۰X1220
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰حکیم غرب به شرق روبروي ميلاد قبل از چمران۳۰۷X1807
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تهران کرج شرق به غرب پل سواره رو شرقي استاديوم آزادي۳۰۷X1807
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقي استاديوم آزادي۳۰۷X1817
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تهران قم بعد از عوارضي تابلوي سوم۴۶۰X4210
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰قم تهران قبل از عوارضي تابلوي سوم۴۶۰X3960
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰حكيم شرق به غرب پل سواره رو كارگر۳۰۷X1727
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰حكيم غرب به شرق پل سواره رو كارگر۳۰۷X2007
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰آزادگان شمال به جنوب قبل از جاده مخصوص ورودي اتوبان تهران كرج۳۰۷X1507
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰اندرزگو شرق به غرب قبل از تقاطع علوي ( مجتمع سانا)۳۱۵X1015
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰حقاني  شمال به جنوب روبروي روزنامه اطلاعات مقابل متروي حقاني۳۱۰X1807
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰حقاني جنوب به شمال روبروي روزنامه اطلاعات مقابل متروي حقاني۳۱۰X1812
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰آفریقا جنوب به شمال پل سواره رو میرداماد۳۰۴X1604
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد۳۰۲X1032
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نیایش شرق به غرب پل سواره رو بلوار فرحزادی۳۰۷X1507
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی۳۰۷X1507
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰وليعصر جنوب به شمال قبل از ظفر۳۱۰X1600
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰خيابان ميرداماد شرق به غرب قبل از خروجي مدرس۳۰۵X1147
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰خيابان ميرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس۳۰۴X1490
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نيايش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب۳۱۵X1960
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نيايش  غرب به شرق مقابل باشگاه انقلاب۳۶۰X1240
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نيايش شرق به غرب بعد از سئول۳۱۵X2410
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نيايش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد۳۰۷X1807
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰نيايش غرب به شرق قبل از پل سعادت آباد۳۰۷X1807
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰شريعتي جنوب به شمال روبروي پارك شريعتي۳۱۵X1615
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰كردستان جنوب به شمال بعد از ورودی همت شرق۳۰۷X1317
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰كردستان  جنوب به شمال بعد از خروجي همت شرق۳۰۹X1812
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰كردستان شمال به جنوب خروجي همت شرق۳۱۲X1817
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰كردستان شمال به جنوب خروجي همت غرب۳۱۰X1107
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰میدان آرژانتین شمال به جنوب جنب شهروند بیهقی  (ورودي ميدان)۳۱۳X1514
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰میدان آرژانتین جنوب به شمال جنب شهروند بیهقی۲۵۰X1533
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰‏‏‏جاده مخصوص  شرق به غرب پل سواره رو ستاري۳۷۰X1759
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مصطفي خميني شمال به جنوب نرسيده به چهارراه سيروس۳۰۷X1007
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ستاري جنوب به شمال پل سواره رو آيت ا… كاشاني قبل از مركز خريد كوروش۳۰۷X1507
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰افسريه جنوب به شمال ميدان بسيج۲۰۷X2007
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميدان شوش غرب به شرق مقابل سينما شباهنگ۳۰۷X1757
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰صیاد شیرازی جنوب به شمال پل سواره رو همت۳۶۰X1560
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت۴۱۰X1510
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش۳۱۰X1010
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آزادی غرب به شرق نبش خیابان خوش۳۱۰X1010
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ستاري شمال به جنوب بعد از فردوس قبل از خروجي تهران كرج۳۱۴X1820
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ستاري جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودي تهران كرج۳۱۴X1816
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰جاده مخصوص  شرق به غرب  كيلومتر ۱۵ مقابل فروشگاه شهر فرش۳۱۰X1825
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ستاري شمال به جنوب بعد از همت روبروي مجتمع كوروش۳۱۰X1510
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ستاري جنوب به شمال  قبل از همت روبروي مجتمع كوروش۳۱۰X1510
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰افسريه شمال به جنوب بعد از سه راه تختي روبروي بيمارستان بعثت۳۱۰X2020
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰افسريه جنوب به شمال قبل از سه راه تختي روبروي بيمارستان بعثت۳۱۰X1760
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ميدان آزادي شمال به جنوب زيرگذر غربي۲۵۵X1510
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰جناح بعد از ميدان آزادي جنوب به شمال پل ورودي پايانه مسافربري غرب تهران۲۶۵X1520
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰جناح نرسيده به ميدان آزادي شمال به جنوب پل ورودي پايانه مسافربري غرب تهران۲۶۵X1520
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميدان هفت تير خيابان كريم خان  شرق به غرب نبش خردمند۳۰۷X1207
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميدان هفت تير خيابان كريم خان غرب به شرق نبش خردمند۳۰۷X1207
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج۳۱۷X2117
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox