تعرفه تبلیغات بیلبورد مشهد مرداد ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد مشهد مرداد ۱۳۹۸

(لیست تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد)تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸
ردیفکد تابلوگریدمحل استقرار تابلونوع سازهابعاد (سانتیمتر)مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان)زمان واگذاری
۱AH1A++ بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآبادپل عابرلوکس-back light۱۵/۵۵*۳/۰۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۱
۲AH2A++ بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتیپل عابرلوکس-back light۱۵/۶۰*۳/۰۴۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۰
۳AH4A++میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابرلوکس-back light۱۷/۳۰*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۵
۴AH5A++میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد)پل عابرلوکس-back light۱۲/۶۰-*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۸
۵AH6A+بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان فلسطینپل عابر لوکس۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶AH7A+بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان احمدآبادپل عابرلوکس۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷AH8A+بولواراحمدآباد-مقابل ابوذرغفاری-وجه به سمت میدان فلسطینپل عابر۳*۱۸۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۵
۹M3A++بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیامپل عابرلوکس-back light۱۲۱۰*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۶
۱۰M4A++بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین)پل عابرلوکس-back light۱۲۱۰*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۱
۱۱M5A++بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد)پل عابرلوکس-back light۱۱/۹۰*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴
۱۲M6A++بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیامپل عابرلوکس-back light۱۱/۹۰*۳/۲۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۱
۱۳kh8A+چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربیبیلبورد۱۲/۱۰*۴۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۰۶
۱۴kh9A+سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی-وکیل آباد-(نمای کامپوزیت)بیلبورد۵*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۲۷
۱۵KH10A+سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام-(نمای کامپوزیت)بیلبورد۵*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
kh11A+سه راه خیام-ضلع شمال غربی ،دید از چهارراه خیامبیلبورد۴/۵*۹۹۸/۰۴/۱۷
۱۶KH6A+بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت سه راه خیامپل عابر۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۷KH7A+بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت چهارراه خیامپل عابر۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۸v1A+بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت -تنها بیلبورد بولواروکیل آبادبیلبورد۱۲/۱۰*۴۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۹V2A+بولوار وکیل آباد ، پل سواره روهاشمیه ، به سمت انتهای وکیل آبادپل سواره رو۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۳/۳۱
۲۰V3A+بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه ،به سمت میدان آزادیپل سواره رو۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۸
۲۱R27A+بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۴
۲۲R28A+بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت میدان آزادیپل عابر۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۷
۲۳R29A+بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۷
۲۴R30A+بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت میدان آزادیپل عابر۱۸*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۲۵V4A+بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت انتهای وکیل آبادپل سواره رو۱۵*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۷
۲۶V5A+بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادیپل سواره رو۱۵*۳۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۲۵
۲۷V10A+انتهای وکیل آباد،دوراهی طرقبه،شاندیز-ورودی بولوار وکیل آباد-پیشانی پل مهندس پرتویی-به سمت میدان آزادیپل سواره رو۳*۲۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۰V8A+بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۵
۳۱V9A+بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت میدان آزادیپل عابر۳*۱۵۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۴
۳۲MT4Bبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر ،به سمت انتهای وکیل آباداستند۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۳MT5Bبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت میدان آزادیاستند۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۴MT6Bبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صدفاستند۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۵MT7Bبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو دانش آموزاستند۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۶MT8Bبولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازیاستند۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۷R31B+بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آبادپل عابر۱۰*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۳۸R32B+بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین۹و۱۱،به سمت بولوار پیروزی و فکوریپل عابر۱۲*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۲۵
۳۹EM1Bبولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت ۱۳-دید از چهارراه آزادشهرپل عابر۳*۱۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۰EM2Bبولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت ۱۳-به سمت وکیل آبادپل عابر۳*۱۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۱M7A+میدان ملک آباد(فلسطین)، ضلع جنوب شرقی،دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی)بیلبورد۱۲/۳۰*۴/۳۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۲M1A+میدان ملک آباد(فلسطین )،ضلع شمال شرقی (بین احمدآباد وفلسطین)،سمت راستبیلبورد۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۱
۴۳MT9Bمیدان ملک آباد(فلسطین)،پیشانی ایستگاه مترو میدان فلسطین ،ابتدای احمد آباداستند۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۴az1A+میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد- دید از ملک آبادپل سواره رو۱۰*۲/۶۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۵AZ5A+میدان آزادی،پیشانی دوم پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد-دید از ملک آبادپل سواره رو۳*۱۰/۳۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۷AZ4A+میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی ملک آباد – دید از وکیل آبادپل سواره رو۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۴۶AZ2A+میدان آزادی،ضلع شمال شرقی،ابتدای ملک آباد وسجادبیلبورد۱۲*۴۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۳۰
۴۹AZ6A+میدان آزادی – ضلع جنوب شرقی – ورودی ملک آباد دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی)بیلبورد۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۰J2Aمیدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه راستپل عابر۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۱J3Aمیدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه میانیپل عابر۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۲J4Aمیدان جانباز – ضلع غربی – دید از میدان استقلالپل عابر۳*۱۳/۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۷
۵۳J1Aبولوار جانباز،قبل از مجتمع تجاری کیان سنتر،دید از میدان جانبازبیلبورد۱۰/۲۰*۵/۲۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۳
۵۴AB2A++میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از میدان-۵۰ متری حرم مطهر رضویپل عابر مکانیزه۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۵AB1A+میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از خسروی نو-۵۰ متری حرم مطهر رضویپل عابر مکانیزه۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۶ZE1A+میدان ضد(۱۵خرداد)،ضلع جنوب غربی،همجوار حرم مطهر رضویبیلبورد۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۷ZE2A+میدان ضد(۱۵خرداد)،ضلع شمال غربی،همجوار حرم مطهر رضویبیلبورد۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۵۸H3Aبولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان آب)پل عابر۱۳*۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵
۵۹H2Aبولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان نواب)پل عابر۱۳*۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۱MD2B+ابتدای بولوار مدرس – نمای مدرس-دید ازحرم مطهری رضویبیلبورد۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۲TV20A+میدان تلویزیون(جمهوری)،ضلع شمال شرقی ،ورودی احمدآبادابر بیلبورد۲۱*۷۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۵
۶۳TV24A+ابتدای بولوار تلویزیون(شهید منتظری) – جنب پمپ بنزین ،به سمت میدان فلسطینبیلبورد۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۴TV22Aبولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان فلسطینپل عابر۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۵TV23Aبولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان تلویزیونپل عابر۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۶TV25Aمیدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-دید از میدان فلسطینپل سواره رو۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۷TV26Aمیدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-وجه به سمت میدان فلسطینپل سواره رو۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۶۸E1Aبزرگراه کلانتری(میدان انقلاب)،حدفاصل میدان جهاد و میدان حافظ،به سمت فرودگاهابر بیلبورد۲۰*۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۴
۶۹JH1B+میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت راستپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۰JH2B+میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت چپپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۱JH3B+میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت راستپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۲JH4B+میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت چپپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۳ST3Aمیدان استقلال،ضلع غربی،دید از میدان استقلالبیلبورد۱۲*۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۷/۰۴/۰۱
۷۴ST4Aمیدان استقلال، ضلع غربی ، دید از بولواراستقلالبیلبورد۱۲*۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۵ST5Aمیدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از میدان استقلالبیلبورد۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۶ST6Aمیدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از تقاطع فرامرزبیلبورد۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۷ST7Aمیدان استقلال،پیشانی زیرگذر،به سمت میدان آزادیپل سواره رو۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۸ST1Aبولوار آزادی،۵۰متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان قائمپل عابر۱۸*۳/۵۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۷۹ST2Aبولوار آزادی،۵۰متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان استقلالپل عابر۱۸*۳/۵۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۰AZ9Aبزرگراه آزادی ، ورودی بولوار جانباز – دید از میدان استقلالپل عابر۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۱GHA+میدان قائم،ابتدای بزرگراه آزادیابربیلبورد۲۰*۷۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۲MO12B+چهارراه معلم-تقاطع معلم و دانشجو – ضلع جنوب غربیبیلبورد۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۳MO10B+بولوارمعلم،مقابل سروش،به سمت چهارراه آزادشهرپل عابر۱۸*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۷
۸۴MO11B+بولوار معلم،مقابل سروش،به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۱۸*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۵AZ8A+بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-به سمت میدان آزادیپل عابر۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۶AZ7B+بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-دید از میدان آزادیپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۸۷TO12B+حاشیه جاده طرقبه،روبروی هتل بزرگ طرقبه،آیلندمیانی بولوار امام خمینی،مسیر مشهد طرقبهبیلبورد۱۸/۰۵*۷/۰۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۲۵
۸۸TO9B+مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از مشهدبیلبورد۱۲*۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۱
۸۹TO10Bمسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از طرقبهبیلبورد۱۲*۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۰SH1B+ابتدای جاده شاندیز،دید از مشهد(بزرگترین تابلوی منطقه)پل عابر۳۶/۱۰*۳/۸۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۷/۱۰
۹۱SH2B+ابتدای جاده شاندیز،دید از شاندیز(بزرگترین تابلوی منطقه)پل عابر۳۶/۱۰*۳/۸۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۱۱
۹۲P8B+بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت میدان هاشمیهپل عابر۱۰*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۳P9B+بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت ابتدا رضا شهر(میدان جام عسل)پل عابر۱۰*۴۷,۷۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
P10B+بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان سلمانپل عابر۱۳*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۵P11B+بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان هاشمیهپل عابر۱۲*۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۷
۹۶RA1B+بولوارراه آهن(کامیاب)-به سمت ایستگاه راه آهنپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۷RA2B+بولوارراه آهن(کامیاب)-دیداز ایستگاه راه آهنپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۸TL1B+بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت حرم و راه آهنپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۹۹TL2B+بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت هفده شهریورپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۰S1B+بولوارمصلی-مقابل مصلی ۳۹-به سمت حرمپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۱S2B+بولوارمصلی-مقابل مصلی ۳۹-جنوب به شمال- دید از حرمپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۲TB3Bبولوارطبرسی ۵۸(محدوده حرم مطهر)-مسیر جنوب به شمالپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۳TB4Bبولوارطبرسی ۵۸(محدوده حرم مطهر)-مسیر شمال به جنوبپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۴MI1B+بزرگراه میثاق(آیت الله رفسنجانی)-مقابل میثاق ۶۹- مسیر شمال به جنوبپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۵FK1B+بولوار فکوری-تقاطع هفت تیر(کتابخانه مشهد)-به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۷۷,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۶AM1Bبولوارآموزگار(درامتداد جانباز)- حدفاصل امامت و جانباز-به سمت انتهای وکیل آبادپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۷HO1Bبولوارحر عاملی-مقابل ۶۷-مسیر غرب به شرقپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۸MT1Bبولوارشهیدمطهری ۴۳- مسیر جنوب به شمالپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۰۹AN3Bشهرک غرب،بولواراندیشه-مقابل سرزمین موج های آبیپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۱۰GH1Bشهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد۵۷،به سمت میدان مادرپل عابر۱۲*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۱۱GH2Bشهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد۵۷،به سمت بزرگراه امام علیپل عابر۱۲*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۳۰
۱۱۲JP1Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه خروجی مشهدپل عابر۳۶/۵۰*۳/۷۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۴/۰۹
۱۱۳JP2Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه ورودی مشهدپل عابر۳۶/۵۰*۳/۷۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۵/۱۴
۱۱۴JP3Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، مقابل آزادی ۱۴۵،وجه خروجی مشهدپل عابر۳۶/۵۰*۳/۷۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۹/۰۱/۰۸
۱۱۵JP4Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل آزادی ۱۴۵،وجه ورودی مشهدپل عابر۳۰/۵۰*۳/۷۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۱۴
۱۱۶JP5Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه خروجی مشهدپل عابر۲۵*۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۰۱
۱۱۷JP6Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه ورودی مشهدپل عابر۲۵*۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۰۱
۱۱۸JP7Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر ۲۵، وجه خروجی مشهدپل عابر۳۰/۵۰*۳/۷۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۱۹JP8Bبزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر ۲۵، وجه ورودی مشهدپل عابر۳۰/۵۰*۳/۷۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۰JP9Bابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی، وجه خروجی مشهدپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۲۱JP10Bابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی،وجه ورودی مشهدپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۲۲SA1Bبزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت میدان قائمپل عابر۱۸*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۳SA2Bبزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت حرم و فرودگاهپل عابر۱۸*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۴SA3Bبزرگراه چراغچی،حدفاصل امام حسین و ابوطالب،وجه به سمت میدان قائمپل عابر۲۰*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۵SA4Bبزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر۱۵*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۲۶SA5Bبزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت میدان امام حسین و قائمپل عابر۱۵*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۷SA7Bبزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت میدان قائمپل عابر۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل وگذاری
۱۲۸SA8Bبزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت حرم و فرودگاهپل عابر۱۸*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۲۹SA9Bبزرگراه غدیر ، ورودی بولوار مصلیپل عابر۱۵*۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۲/۱۹
۱۳۰MI1Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱، ایستگاه وکیل آباد-هفت تیراستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۱MI2Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱، ایستگاه وکیل آباد- دانش آموزاستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۳MI3Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱، ایستگاه وکیل آباد-اقبالاستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۶MI4Bفضاهای تبلیغاتی داخل  قطار شهری خط ۱،ایستگاه وکیل آباد- صدفاستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۷MI5Bفضاهای تبلیغاتی داخل قطار شهری خط ۱، ایستگاه وکیل آباد-کوثراستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۸MI6Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱، ایستگاه وکیل آباد-سیدرضیاستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۹MI7Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطارشهری خط ۱،ایستگاه وکیل آباداستند-تلویزیون-حجم آگهی۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۴MI8Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱،ایستگاه احمدآباد-طالقانیاستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۵MI9Bفضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط ۱،ایستگاه احمدآباد-فلسطیناستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۳۲MI10Bفضاهای تبلیغاتی داخلی  قطار شهری خط ۱، ایستگاه محدوده حرم-۱۷شهریوراستند-تلویزیون(لیست پیوست)۵۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۴۰TVAپمپ بنزین ممتاز میدان تلویزیون،تمامی بیلبوردها۱۴تخته بیلبورد۹۹,۰۰۰,۰۰۰قابل واگذاری
۱۴۱TOAپمپ بنزین ممتاز طرقبه ،تمامی بیلبوردها۸تخته بیلبورد۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱
۱۴۲OBپکیج تبلیغات و بازاریابی در مجموعه ورزشی ،تفریحی راف(تابلوهای تبلیغاتی ،کانتر سمپلینگ،رود شو،LCD ها،استیکر های لاکرها و…)۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۶/۳۱
۱۴۳AH3Bپکیج تبلیغات محیطی داخل عرشه پل گالری احمدآباد شامل(۴تخته تابلویBack light،یک دستگاهLCD، کانتر سمپلینگ،۲تخته تابلو درطول عرشه)۵۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸/۰۴/۰۹
پست های توصیه شده

ارسال نظر