تعرفه تبلیغات تابلو تبلیغاتی – بیلبورد همدان

اجاره بیلبورد در همدان

به روز شده در  1401/02/05

نشانیدرجهاندازهتعرفه ماهانه (تومان)
بیلبورد پریزما آرامگاه بوعلی ابتدای خواجه الرشید1A+4.8*7.8550000000
بیلبورد پریزما آرامگاه بوعلی ابتدای خواجه الرشید2A+4.8*7.8550000000
بیلبورد پریزما آرامگاه بوعلی ابتدای خواجه الرشید3A+4.8*7.8550000000
بیلبورد میدان بیمه ابتدای عمارA+3.2*7.350000000
پل سعیدیه به سمت میدان بعثتA+3*19.250000000
پل پژوهش به سمت میدان پژوهش (سمت راست)A+3*1250000000
پل پژوهش به سمت میدان پژوهش (سمت چپ)A+3*12.350000000
پل پژوهش به سمت میدان بعثت (سمت راست)A+3*1450000000
پل پژوهش به سمت میدان بعثت (سمت چپ)A+3*1350000000
بیلبورد میدان قائمA+4*850000000
بیلبورد سه وجهی چهارراه سعیدیه1A+3*750000000
بیلبورد سه وجهی چهارراه سعیدیه2A+3*750000000
بیلبورد سه وجهی چهارراه سعیدیه3A+3*750000000
بیلبورد میدان شریعتیA+3*650000000
بیلبورد میدان فلسطین روبه فروشگاه زنجیره ای رفاهA+4.2*8.250000000
بیلبورد میدان فلسطین روبه دانشکده هنر و معماریA+4*850000000
بیلبورد سه وجهی باباطاهر هر وجه1A+5*850000000
بیلبورد سه وجهی باباطاهر هر وجه2A+5*850000000
بیلبورد سه وجهی باباطاهر هر وجه3A+5*850000000
بیلبورد میدان فردوسیA+3*750000000
بیلبورد میدان 13 آبانA+3.5*750000000
پل عابر پیاده مدرس - پل رستمی (به سمت میدان مدرس)A2.5*1540000000
پل عابر پیاده مدرس - پل رستمی (به سمت میدان پژوهش)A2.5*1540000000
بیلبورد بلوار سردار همدانی ورودی 4 از تهرانA5*1240000000
بیلبورد بلوار سردار همدانی خروجی 1 از همدانB+5*1230000000
پل رو گذر تقاطع قهاری ورودی همدان از سمت کرمانشاهA3*2440000000
پل رو گذر تقاطع قهاری خروجی همدان به سمت کرمانشاهA3*2440000000
بیلبورد چهارراه عمارA3*8.140000000
بیلبورد میدان بیمه ابتدای استادانA3*440000000
پل روگذر شریعتی به سمت میدان امام (سمت راست)A3*1040000000
پل روگذر شریعتی به سمت میدان امام (سمت چپ)B+3*1030000000
پل روگذر شریعتی به سمت میدان شریعتی (سمت راست)A3*1040000000
پل روگذر شریعتی به سمت میدان شریعتی (سمت چپ)B+3*1030000000
بیلبورد دیواری ابتدای بین النهرین روبروی ایستگاه تاکسی1B3.6*15.520000000
پل جانباران به سمت چهارراه میدان بارB+3*1530000000
پل جانبازان به سمت میدان مدرسB+3*1130000000
پل عابر پیاده بلوار نجفی به سمت میدان عاشوراB+2.5*1530000000
پل عابر پیاده بلوار نجفی به سمت چهارراه میدان بارB+2.5*1530000000
بیلبورد دیواری میدان مفتحB+3*7.130000000
پل اندیشه به سمت شهرک مدنیB2*15.320000000
پل اندیشه به سمت چهارراه بابکB2*12.320000000
پل عابر پیاده قاسم آباد به سمت میدان عاشوراB2*1820000000
پل عابر پیاده قاسم آباد به سمت چهارراه بابکB3*2020000000
بیلبورد میرزاده عشقی تقاطع هنرستانB3*420000000
بیلبورد میرزاده عشقی ابتدای شکریهB3*420000000
بیلبورد میدان هگمتانهc3*616000000
بیلبورد چهارراه انبار نفتc3*416000000
بیلبورد شهید زمانیc3*416000000