تعرفه تبلیغات بیلبورد کرمان ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد کرمان مرداد ۱۳۹۸

ردیف

آدرس تابلو

نوع تابلو

متراژ

ابعاد تابلو

قیمت یکماهه (تومان)

۱

بلوار جمهوری، جنب حمزه ( حدفاصل آزادی و هزارویک شب )

پل عابر پیاده

۳۳

۳*۱۱

۱۰۶۲۵۰۰۰

۲

بلوار جمهوری، جنب حمزه ( حدفاصل هزارویک شب و آزادی )

پل عابر پیاده

۳۳

۳*۱۱

۱۰۶۲۵۰۰۰

۳

بلوار جمهوری، جنب نادر ( آزادی به طرف امام جمعه )

پل عابر پیاده

۳۳

۳* ۱۱

۱۰۶۲۵۰۰۰

۴

بلوار جمهوری، جنب نادر ( امام جمعه به طرف آزادی )

پل عابر پیاده

۳۳

۳*۱۱

۱۰۶۲۵۰۰۰

۵

بلوار جمهوری، سه راه هوانیروز ( فرودگاه به سمت آزادی )

پل عابر پیاده

۴۲

۳*۱۴

۹۳۷۵۰۰۰

۶

بلوار جهاد ( طهماسب آباد به طرف اقبال )

پل عابر پیاده

۳۶

۳*۱۳

۹۳۷۵۰۰۰

۷

بلوار جهاد ( اقبال به طرف طهماسب آباد A )

پل عابر پیاده

۳۹

۳*۱۲

۵۶۲۵۰۰۰

۸

بلوار جهاد ( اقبال به طرف طهماسب آباد B )

پل عابر پیاده

۳۹

۳*۱۳

۹۳۷۵۰۰۰

۹

بلوار شهید صدوقی ( اتو رفسنجان به طرف آزادی A )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۸۱۲۵۰۰۰

۱۰

بلوار شهید صدوقی ( اتو رفسنجان به طرف آزادی B )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۸۱۲۵۰۰۰

۱۱

بلوار شهید صدوقی ( آزادی به طرف اتو رفسنجان A )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۸۱۲۵۰۰۰

۱۲

بلوار شهید صدوقی ( آزادی به طرف اتو رفسنجان B )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۸۱۲۵۰۰۰

۱۳

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت زیرگذر کوثر A )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۹۳۷۵۰۰۰

۱۴

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت زیرگذر کوثر B )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۹۳۷۵۰۰۰

۱۵

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت بلوار جمهوری A )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۹۳۷۵۰۰۰

۱۶

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت بلوار جمهوری B )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۹۳۷۵۰۰۰

۱۷

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران A )

پل عابر پیاده

۱۰۰

۴*۲۵

۳۱۲۵۰۰۰

۱۸

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران B )

پل عابر پیاده

۱۰۰

۴*۲۵

۴۳۷۵۰۰۰

۱۹

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی A )

پل عابر پیاده

۱۰۰

۴*۲۵

۳۱۲۵۰۰۰

۲۰

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی B )

پل عابر پیاده

۱۰۰

۴*۲۵

۴۳۷۵۰۰۰

۲۱

بیلبورد، بلوار کوثر، ابتدای بلوار کوثر

بیلبورد

۱۸

۳*۶

۱۱۸۷۵۰۰۰

۲۲

پل عابر پیاده، بلوار امام ( بازرگانی به نیکزاد A )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۱۸۷۵۰۰۰

۲۳

پل عابر پیاده، بلوار امام ( بازرگانی به نیکزاد B )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۴۳۷۵۰۰۰

۲۴

پل عابر پیاده، بلوار امام ( نیکزاد به بازرگانی A )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۱۸۷۵۰۰۰

۲۵

پل عابر پیاده، بلوار امام ( نیکزاد به بازرگانی B )

پل عابر پیاده

۷۲

۴*۱۸

۴۳۷۵۰۰۰

۲۶

پارک مطهری ( بصرف آزادی )

بیلبورد

۴۰

۴*۱۰

۱۱۸۷۵۰۰۰

۲۷

خیابان شهاب ( میدان نیرو ی انتظامی به طرف صدا و سیما )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۶۲۵۰۰۰۰

۲۸

خیابان شهاب ( صدا و سیما به طرف نیروی انتظامی )

پل عابر پیاده

۴۵

۳*۱۵

۶۲۵۰۰۰۰

۲۹

خیابان ابوحامد، ابتدای میدان بسیج

پل عابر پیاده

۶۳

۳*۲۱

۶۲۵۰۰۰۰

۳۰

میدان بسیج، ابتدای ابوحامد

پل عابر پیاده

۶۳

۳*۲۱

۶۲۵۰۰۰۰

پستهای اخیر

ارسال نظر