ردیف

آدرس تابلو

نوع تابلو

متراژ

ابعاد تابلو

قیمت یکماهه (تومان)

1

بلوار جمهوری، جنب حمزه ( حدفاصل آزادی و هزارویک شب )

پل عابر پیاده

33

3*11

10625000

2

بلوار جمهوری، جنب حمزه ( حدفاصل هزارویک شب و آزادی )

پل عابر پیاده

33

3*11

10625000

3

بلوار جمهوری، جنب نادر ( آزادی به طرف امام جمعه )

پل عابر پیاده

33

3* 11

10625000

4

بلوار جمهوری، جنب نادر ( امام جمعه به طرف آزادی )

پل عابر پیاده

33

3*11

10625000

5

بلوار جمهوری، سه راه هوانیروز ( فرودگاه به سمت آزادی )

پل عابر پیاده

42

3*14

9375000

6

بلوار جهاد ( طهماسب آباد به طرف اقبال )

پل عابر پیاده

36

3*13

9375000

7

بلوار جهاد ( اقبال به طرف طهماسب آباد A )

پل عابر پیاده

39

3*12

5625000

8

بلوار جهاد ( اقبال به طرف طهماسب آباد B )

پل عابر پیاده

39

3*13

9375000

9

بلوار شهید صدوقی ( اتو رفسنجان به طرف آزادی A )

پل عابر پیاده

45

3*15

8125000

10

بلوار شهید صدوقی ( اتو رفسنجان به طرف آزادی B )

پل عابر پیاده

45

3*15

8125000

11

بلوار شهید صدوقی ( آزادی به طرف اتو رفسنجان A )

پل عابر پیاده

45

3*15

8125000

12

بلوار شهید صدوقی ( آزادی به طرف اتو رفسنجان B )

پل عابر پیاده

45

3*15

8125000

13

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت زیرگذر کوثر A )

پل عابر پیاده

72

4*18

9375000

14

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت زیرگذر کوثر B )

پل عابر پیاده

72

4*18

9375000

15

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت بلوار جمهوری A )

پل عابر پیاده

72

4*18

9375000

16

بزرگراه امام، روبروی پارک مادر ( به سمت بلوار جمهوری B )

پل عابر پیاده

72

4*18

9375000

17

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران A )

پل عابر پیاده

100

4*25

3125000

18

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران B )

پل عابر پیاده

100

4*25

4375000

19

بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی A )

پل عابر پیاده

100

4*25

3125000

20

پل عابر پیاده، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی B )

پل عابر پیاده

100

4*25

4375000

21

بیلبورد، بلوار کوثر، ابتدای بلوار کوثر

بیلبورد

18

3*6

11875000

22

پل عابر پیاده، بلوار امام ( بازرگانی به نیکزاد A )

پل عابر پیاده

72

4*18

1875000

23

پل عابر پیاده، بلوار امام ( بازرگانی به نیکزاد B )

پل عابر پیاده

72

4*18

4375000

24

پل عابر پیاده، بلوار امام ( نیکزاد به بازرگانی A )

پل عابر پیاده

72

4*18

1875000

25

پل عابر پیاده، بلوار امام ( نیکزاد به بازرگانی B )

پل عابر پیاده

72

4*18

4375000

26

پارک مطهری ( بصرف آزادی )

بیلبورد

40

4*10

11875000

27

خیابان شهاب ( میدان نیرو ی انتظامی به طرف صدا و سیما )

پل عابر پیاده

45

3*15

6250000

28

خیابان شهاب ( صدا و سیما به طرف نیروی انتظامی )

پل عابر پیاده

45

3*15

6250000

29

خیابان ابوحامد، ابتدای میدان بسیج

پل عابر پیاده

63

3*21

6250000

30

میدان بسیج، ابتدای ابوحامد

پل عابر پیاده

63

3*21

6250000