تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

 

تعرفه تبلیغات برنامه های شبک یک
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1برنامه ساعت 1:00 الی 6:00یک الی شش صبح97,500
2برنامه صبحگاهی6:45345,000
3برنامه ساعت 7:007:00345,000
4برنامه ساعت 8:008:00345,000
5خبر ساعت 9:009:00915,000
6برنامه ساعت 10:0010:00345,000
7تکرار صبح مجموعه شبانه10:0014,572,500
8برنامه ساعت 11:0011:00345,000
9برنامه شما و سیما11:00915,000
10برنامه ورزش و مردم12:00915,000
11خانواده یک (سیمای خانواده)12:002,100,000
12خبر 1414:004,665,000
13تکرار عصر مجموعه شبانه15:0035,850,000
14برنامه ترکیبی (فرمول یک)16:001,680,000
15کودک و نوجوان16:00499,500
16فیلم سینمایی (روزهای تعطیل)16:002,859,000
17برنامه ساعت 17:3017:30915,000
18خبر 1919:0017,925,000
19گلچین خندوانه19:3026,887,500
20دست پخت20:0017,925,000
21خبر 2121:0071,700,000
22مجموعه شبانه22:00143,400,000
23برنامه ساعت 23:0023:001,188,000
24برنامه ترکیبی0:001,188,000
    
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه یک14,496,750
    
    
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک دو
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1برنامه ساعت 1:00 الی 6:00یک الی شش صبح97,500
2تکرار سریال7:00345,000
3برنامه صبحگاهی8:00345,000
4سینما صبحانه (روزهای تعطیل)8:00345,000
5کودک صبح9:30345,000
6برنامه ساعت 10:0010:00499,500
7برنامه ساعت 11:0011:00499,500
8تکرار مجموعه شبانه12:00697,500
9برنامه ساعت 13:0013:00499,500
10برنامه ساعت 14:0014:00499,500
11تکرار مجموعه شبانه16:151,020,000
12برنامه کودک عصر16:45915,000
13سینمایی روز تعطیل17:301,470,000
14برنامه ترکیبی17:301,020,000
15برنامه ساعت 19:0019:001,020,000
16خبر 20:3020:3071,700,000
17کلاه قرمزی21:008,730,000
18برنامه ساعت 21:0021:00915,000
19مجموعه شبانه21:307,875,000
20فیلم سینمایی (روز تعطیل)21:007,875,000
21خبر 22:3022:304,665,000
22برنامه ترکیبی23:301,188,000
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه دو5,303,714
    
    
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک سه
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1برنامه ساعت 1:00 الی 6:00یک الی شش صبح97,500
2برنامه صبحگاهی7:00345,000
3برنامه ساعت 8:008:00345,000
4تکرار صبح مجموعه شبانه9:45345,000
5برنامه ساعت 10:0010:00345,000
6برنامه ساعت 11:0011:00345,000
7بهونه11:301,188,000
8خبر ورزشی ظهر13:152,040,000
9سمت خدا13:301,470,000
10مسابقه15:00795,000
11مستند15:30795,000
12برنامه میدون16:002,859,000
13تکرار مجموعه شبانه14:002,859,000
14تکرار بازیمون16:302,859,000
15تکرار عصر جدید16:302,859,000
16تکرار اعجوبه ها16:302,859,000
17خبر ورزشی عصر19:152,100,000
18برنامه ترکیبی20:002,100,000
19مجموعه شبانه20:4510,425,000
20خبر 22:0022:0071,700,000
21برنامه بازیمون22:3071,700,000
22برنامه عصر جدید22:3071,700,000
23برنامه اعجوبه ها22:3071,700,000
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه سه14,079,587
    
    
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی پیام
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1خبر 6:30 الی 8:458:45-6:302,550,000
2خبر 9:00 الی 10:459:00-10:45960,000
3خبر 11:00 الی 14:4511:00-14:45705,000
4خبر 15:00 الی 16:4515:00-16:45825,000
5خبر 17:00 الی 18:4517:00-18:451,200,000
6خبر 19:00 الی 19:4519:00-19:45960,000
7خبر 20:00 الی 23:0020:00-23:00660,000
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی پیام1,122,857
    
    
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی ایران (سراسری)
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از 1:00 الی 6:001:00-6:0097,500
2برنامه ها از ساعت 6:00 الی 10:006:00-10:002,550,000
3برنامه ها از ساعت 10:15 الی 19:4510:15-19:45825,000
4برنامه جمعه ایرانی و ویژه اعیاد2,550,000
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی ایران (سراسری)1,505,625
    
    
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی جوان
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه خام هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از 1:00 الی 6:001:00-6:0097,500
2برنامه ها از ساعت 6:00 الی 8:456:00-8:452,550,000
3برنامه ها از ساعت 9:00 الی 16:459:00-16:45960,000
4برنامه ها از ساعت 17:00 الی 20:4517:00-20:451,200,000
5برنامه ها از ساعت 21:00 الی 00:4521:00-00:45825,000
    
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی جوان1,126,500