به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات برنامه های شبک یک
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ساعت ۱:۰۰ الی ۶:۰۰ یک الی شش صبح ۹۷,۵۰۰
۲ برنامه صبحگاهی ۶:۴۵ ۳۴۵,۰۰۰
۳ برنامه ساعت ۷:۰۰ ۷:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۴ برنامه ساعت ۸:۰۰ ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۵ خبر ساعت ۹:۰۰ ۹:۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
۶ برنامه ساعت ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۷ تکرار صبح مجموعه شبانه ۱۰:۰۰ ۱۴,۵۷۲,۵۰۰
۸ برنامه ساعت ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۹ برنامه شما و سیما ۱۱:۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
۱۰ برنامه ورزش و مردم ۱۲:۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
۱۱ خانواده یک (سیمای خانواده) ۱۲:۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲ خبر ۱۴ ۱۴:۰۰ ۴,۶۶۵,۰۰۰
۱۳ تکرار عصر مجموعه شبانه ۱۵:۰۰ ۳۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۴ برنامه ترکیبی (فرمول یک) ۱۶:۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۵ کودک و نوجوان ۱۶:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۱۶ فیلم سینمایی (روزهای تعطیل) ۱۶:۰۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۷ برنامه ساعت ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۹۱۵,۰۰۰
۱۸ خبر ۱۹ ۱۹:۰۰ ۱۷,۹۲۵,۰۰۰
۱۹ گلچین خندوانه ۱۹:۳۰ ۲۶,۸۸۷,۵۰۰
۲۰ دست پخت ۲۰:۰۰ ۱۷,۹۲۵,۰۰۰
۲۱ خبر ۲۱ ۲۱:۰۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۲ مجموعه شبانه ۲۲:۰۰ ۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۳ برنامه ساعت ۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۲۴ برنامه ترکیبی ۰:۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه یک ۱۴,۴۹۶,۷۵۰
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک دو
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ساعت ۱:۰۰ الی ۶:۰۰ یک الی شش صبح ۹۷,۵۰۰
۲ تکرار سریال ۷:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۳ برنامه صبحگاهی ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۴ سینما صبحانه (روزهای تعطیل) ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۵ کودک صبح ۹:۳۰ ۳۴۵,۰۰۰
۶ برنامه ساعت ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۷ برنامه ساعت ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۸ تکرار مجموعه شبانه ۱۲:۰۰ ۶۹۷,۵۰۰
۹ برنامه ساعت ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۱۰ برنامه ساعت ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۱۱ تکرار مجموعه شبانه ۱۶:۱۵ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۲ برنامه کودک عصر ۱۶:۴۵ ۹۱۵,۰۰۰
۱۳ سینمایی روز تعطیل ۱۷:۳۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۱۴ برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۵ برنامه ساعت ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۶ خبر ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷ کلاه قرمزی ۲۱:۰۰ ۸,۷۳۰,۰۰۰
۱۸ برنامه ساعت ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
۱۹ مجموعه شبانه ۲۱:۳۰ ۷,۸۷۵,۰۰۰
۲۰ فیلم سینمایی (روز تعطیل) ۲۱:۰۰ ۷,۸۷۵,۰۰۰
۲۱ خبر ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰ ۴,۶۶۵,۰۰۰
۲۲ برنامه ترکیبی ۲۳:۳۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه دو ۵,۳۰۳,۷۱۴
تعرفه تبلیغات برنامه های شبک سه
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ساعت ۱:۰۰ الی ۶:۰۰ یک الی شش صبح ۹۷,۵۰۰
۲ برنامه صبحگاهی ۷:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۳ برنامه ساعت ۸:۰۰ ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۴ تکرار صبح مجموعه شبانه ۹:۴۵ ۳۴۵,۰۰۰
۵ برنامه ساعت ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۶ برنامه ساعت ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۷ بهونه ۱۱:۳۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۸ خبر ورزشی ظهر ۱۳:۱۵ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۹ سمت خدا ۱۳:۳۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۱۰ مسابقه ۱۵:۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
۱۱ مستند ۱۵:۳۰ ۷۹۵,۰۰۰
۱۲ برنامه میدون ۱۶:۰۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۳ تکرار مجموعه شبانه ۱۴:۰۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۴ تکرار بازیمون ۱۶:۳۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۵ تکرار عصر جدید ۱۶:۳۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۶ تکرار اعجوبه ها ۱۶:۳۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۱۷ خبر ورزشی عصر ۱۹:۱۵ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۸ برنامه ترکیبی ۲۰:۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۹ مجموعه شبانه ۲۰:۴۵ ۱۰,۴۲۵,۰۰۰
۲۰ خبر ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۱ برنامه بازیمون ۲۲:۳۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۲ برنامه عصر جدید ۲۲:۳۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۳ برنامه اعجوبه ها ۲۲:۳۰ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه سه ۱۴,۰۷۹,۵۸۷
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی پیام
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ خبر ۶:۳۰ الی ۸:۴۵ ۸:۴۵-۶:۳۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۲ خبر ۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵ ۹:۰۰-۱۰:۴۵ ۹۶۰,۰۰۰
۳ خبر ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۴۵ ۱۱:۰۰-۱۴:۴۵ ۷۰۵,۰۰۰
۴ خبر ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۴۵ ۱۵:۰۰-۱۶:۴۵ ۸۲۵,۰۰۰
۵ خبر ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۴۵ ۱۷:۰۰-۱۸:۴۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ خبر ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۴۵ ۱۹:۰۰-۱۹:۴۵ ۹۶۰,۰۰۰
۷ خبر ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ ۲۰:۰۰-۲۳:۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی پیام ۱,۱۲۲,۸۵۷
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی ایران (سراسری)
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ۱:۰۰ الی ۶:۰۰ ۱:۰۰-۶:۰۰ ۹۷,۵۰۰
۲ برنامه ها از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۶:۰۰-۱۰:۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۹:۴۵ ۱۰:۱۵-۱۹:۴۵ ۸۲۵,۰۰۰
۴ برنامه جمعه ایرانی و ویژه اعیاد ۲,۵۵۰,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی ایران (سراسری) ۱,۵۰۵,۶۲۵
تعرفه تبلیغات برنامه های شبکه رادیویی جوان
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه خام هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ۱:۰۰ الی ۶:۰۰ ۱:۰۰-۶:۰۰ ۹۷,۵۰۰
۲ برنامه ها از ساعت ۶:۰۰ الی ۸:۴۵ ۶:۰۰-۸:۴۵ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۴۵ ۹:۰۰-۱۶:۴۵ ۹۶۰,۰۰۰
۴ برنامه ها از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۴۵ ۱۷:۰۰-۲۰:۴۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۵ برنامه ها از ساعت ۲۱:۰۰ الی ۰۰:۴۵ ۲۱:۰۰-۰۰:۴۵ ۸۲۵,۰۰۰
متوسط تعرفه خام هر ثانیه در شبکه رادیویی جوان ۱,۱۲۶,۵۰۰
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید