تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی در سریال های ماه مبارک رمضان است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

سریال زیر خاکی شبکه یک
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه 188,212,500 376,425,000
بانک ها و موسسات مالی 179,250,000 358,500,000
سایر مشاغل 161,325,000 322,650,000
میانگین 176,262,500 352,525,000
 
سریال بچه مهندس شبکه دو
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه 161,325,000 322,650,000
بانک ها و موسسات مالی 143,400,000 286,800,000
سایر مشاغل 125,475,000 250,950,000
میانگین 143,400,000 286,800,000
 
سریال سرباز شبکه سه
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه 26,887,500 53,775,000
بانک ها و موسسات مالی 17,925,000 35,850,000
سایر مشاغل 10,425,000 20,850,000
میانگین 18,412,500 36,825,000