تعرفه تبلیغات تلویزیون و رادیو استانی

با کلیک برروی استان مورد نظر ، تعرفه تبلیغات تلویزیون و رادیو آن استان را مشاهده کنید

قیمت ها مربوط به مرداد 1401 می باشد

get

بعد از کلیک برروی استان مورد نظر ، تعرفه ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.