تعرفه تبلیغات سینما تهران

تعرفه تبلیغات سینما تهران و حومه سال ۱۳۹۸

هزینه پخش یک ماهه روزانه ۵ سانس ماهیانه ۱۵۰ سانس از ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

ردیف

نام سینما

ظرفیت

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی ( ریال )

نشانی

۸۵

مرکزی سالن ۱

۵۶۵

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۸۶

مرکزی سالن ۲

۴۲۷

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۸۷

مرکزی سالن ۳

۳۳۴

 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۸۸

مرکزی  سالن ۴

۴۴۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۸۹

مرکزی سالن ۵

۱۸۵

 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۹۰

ایران سالن ۱( آبی )

۳۳۹

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۹۱

ایران سالن ۲ ( قرمز )

۱۷۳

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهار شیراز

۹۲

ایران سالن ۳ ( سبز )

۳۸۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۹۳

ایران سالن ۴ ( بنفش )

۱۰۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۹۴

سروش سالن ۱

۴۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۹۵

سروش سالن ۲

۲۷۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۹۶

سروش سالن ۳

۱۲۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۹۷

عصرجدید سالن ۱

۶۰۴

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۹۸

عصرجدید سالن ۲

۱۷۰

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۹۹

عصرجدید سالن ۳

۶۵

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۱۰۰

فلسطین سالن ۱

۶۳۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۱۰۱

فلسطین سالن ۲

۲۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۱۰۲

فلسطین سالن ۳

۲۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۱۰۳

جوان سالن ۱

۳۳۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 خیابان شریعتی پل صدر

۱۰۴

جوان سالن ۲

۲۴۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی پل صدر

۱۰۵

جوان سالن ۳

۱۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی پل صدر

۱۰۶

بهمن سالن ۱

۵۸۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۷

بهمن سالن ۲

۵۸۴

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۸

تیراژه سالن ۱

۱۸۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید مدنی جنب مترو

۱۰۹

تیراژه سالن ۲

۱۰۷

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید مدنی جنب مترو

۱۱۰

سپیده سالن ۱

۶۰۴

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

۱۱۱

سپیده سالن ۲

۱۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

۱۱۲

پایتخت سالن ۱

۴۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

۱۱۳

پایتخت سالن ۲

۱۸۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

۱۱۴

پارس سالن ۱

۴۰۵

 ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۱۵

پارس  سالن۲

۳۷۲

 ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۱۶

استقلال

۶۲۳

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

۱۱۷

قدس

۶۷۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت

۱۱۸

آفریقا

۹۶۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

۱۱۹

صحرا

۱۰۳۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۱۲۰

شاهد سالن ۱ (اصلی )

۳۲۳

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۲۱

شاهد سالن ۲  ( شیدا )

۲۶۲

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۲۲

شاهد سالن ۳ ( شقایق )

۱۱۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۲۳

ماندانا سالن ۱

۵۰۵

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۱۲۴

ماندانا سالن۲

۱۶۱

۳۰٫۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۱۲۵

ماندانا سالن ۳

۱۱۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۱۲۶

شکوفه سالن ۱

۵۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۱۲۷

شکوفه  سالن۲

۲۵۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۱۲۸

شکوفه سالن ۳

۲۳۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهداُ

۱۲۹

آستارا سالن ۱

۵۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 میدان تجریش

۱۳۰

آستارا سالن ۲

۱۸۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان تجریش

۱۳۱

آستارا سالن ۳

۱۲۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان تجریش

۱۳۲

تماشا سالن ۱

۳۲۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۱۳۳

تماشا سالن ۲

۱۵۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۱۳۴

تماشا سالن ۳

۱۵۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۱۳۵

جی سالن ۱

۲۹۷

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

۱۳۶

جی سالن ۲

۱۵۹

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

۱۳۷

جی سالن ۳

۱۵۸

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

۱۳۸

راگا سالن ۱

۳۱۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۳۹

راگا سالن ۲

۱۴۷

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۴۰

راگاسالن ۳

۱۴۷

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۴۱

رازی سالن ۱

۱۶۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان گمرک خ هلال احمر

۱۴۲

رازی سالن ۲

۶۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان گمرک خ هلال احمر

۱۴۳

حافظ سالن ۱

۵۴۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

۱۴۴

حافظ سالن ۲

۳۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

۱۴۵

کارون سالن ۱

۴۱۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان رودکی

۱۴۶

کارون سالن ۲

۳۰۶

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان رودکی

۱۴۷

بلوار

۷۱۲

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار کشاورز تقاطع کارگر

۱۴۸

میلاد

۶۲۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۱۴۹

فردوسی

۱۰۲۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب دروازه دولت

۱۵۰

پیام

۳۲۵

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب دروازده دولت

۱۵۱

دزاشیب

۲۴۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خ دزاشیب خ عمارکوچه مهرپارک مهر

۱۵۲

دهکده

۳۷۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای دهکده المپیک

۱۵۳

ساویز سالن ۱

۳۲۷

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۱۵۴

ساویز سالن ۲

۲۸۵

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۱۵۵

ساویز سالن ۳

۱۱۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۱۵۶

هجرت کرج سالن ۱

۷۷۲

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

۱۵۷

هجرت کرج سالن ۲ (نصر)

۱۰۲

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

۱۵۸

ساحل سالن ۱ اندیشه

۳۴۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک اندیشه فاز ۳ بلوار آزادی

۱۵۹

ساحل سالن ۲ اندیشه

۲۲۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک اندیشه فاز ۳ بلوار آزادی

۱۶۰

۹دی هشتگرد سالن ۱

۲۲۷

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

۱۶۱

۹دی هشتگرد سالن ۲

۱۹۸

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

۱۶۲

فردیس کرج

۳۴۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

فردیس میدان پنجم

۱۶۳

سپهر شهریار

۱۸۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهریار میدان امام خمینی کوچه یاسر

۱۶۴

قدس ورامین

۲۱۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ورامین میدان امام حسین

۱۶۵

فرهنگ پاکدشت

۱۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار شهدای رحیمی پارک بانوان

۱۶۶

جام جم پردیس سالن ۱

۲۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرجدیدپردیس میدان عدالت

۱۶۷

جام جم پردیس سالن ۲

۱۲۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرجدیدپردیس میدان عدالت

۱۶۸

جام جم پردیس سالن ۳

۸۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرجدیدپردیس میدان عدالت

پست های توصیه شده

ارسال نظر