تعرفه تبلیغات سینما تهران

 

تعرفه تبلیغات سینما تهران و شهرستان هاسال 1401