تعرفه تبلیغاتی سینماهای گروه تهران و حومه

هزینه پخش یک ماهه روزانه ۵ سانس ماهیانه ۱۵۰ سانس  سال ۱۳۹۷

ردیف

نام سینما

ظرفیت

تبلیغ محصولات داخلی (بریال)

تبلیغ محصولات خارجی (بریال )

نشانی

۸۶

عصرجدید سالن ۱

۶۰۴

۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۸۷

عصرجدید سالن ۲

۱۷۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۸۸

عصرجدید سالن ۳

۶۵

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

۸۹

استقلال

۶۲۳

۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

۹۰

قدس

۶۷۰

۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت

۹۱

آفریقا

۹۶۰

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

۹۲

صحرا

۱۰۳۶

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۹۳

فلسطین سالن ۱

۶۳۰

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۹۴

فلسطین سالن ۲

۲۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۹۵

فلسطین سالن ۳

۲۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

میدان فلسطین

۹۶

بهمن سالن ۱

۵۸۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۹۷

بهمن سالن ۲

۵۸۴

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۹۸

سپیده سالن ۱

۶۰۴

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

۹۹

سپیده سالن ۲

۱۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

۱۰۰

مرکزی سالن ۱

۵۶۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۱

مرکزی سالن ۲

۴۲۷

۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۲

مرکزی سالن ۳

۳۳۴

 ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۳

مرکزی  سالن ۴

۴۴۰

۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۴

مرکزی سالن ۵

۱۸۵

 ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۵

پارس سالن ۱

۴۰۵

 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۶

پارس  سالن۲

۳۷۲

 ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۰۷

پایتخت سالن ۱

۴۰۰

۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

۱۰۸

پایتخت سالن ۲

۱۸۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

۱۰۹

شاهد سالن ۱ (اصلی )

۳۲۳

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۱۰

شاهد سالن ۲  ( شیدا )

۲۶۲

۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۱۱

شاهد سالن ۳ ( شقایق)

۱۱۰

۲۰۶۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

۱۱۲

پیام

۳۲۵

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب دروازده دولت

۱۱۳

فردوسی

۱۰۲۰

۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان انقلاب دروازه دولت

۱۱۴

سروش سالن ۱

۴۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۱۱۵

سروش سالن ۲

۲۷۰

۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۴۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۱۱۶

سروش سالن ۳

۱۲۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۷٫۳۳۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

۱۱۷

حافظ سالن ۱

۵۴۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۷۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

۱۱۸

حافظ سالن ۲

۳۰۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

۱۱۹

میلاد

۶۲۵

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۱۲۰

دهکده

۳۷۵

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰

انتهای دهکده المپیک

۱۲۱

کارون سالن ۱

۴۱۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۷٫۳۳۰٫۰۰۰

خیابان رودکی

۱۲۲

کارون سالن ۲

۳۰۶

۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۶٫۳۲۰٫۰۰۰

خیابان رودکی

۱۲۳

راگا سالن ۱

۳۱۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۵۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۲۴

راگا سالن ۲

۱۴۷

۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۲۵

راگاسالن ۳

۱۴۷

۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰

شهر ری اتوبان شهید آوینی

۱۲۶

رازی سالن ۱

۱۶۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۷۰۰٫۰۰۰

میدان گمرک خ هلال احمر

۱۲۷

رازی سالن ۲

۶۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۰۰٫۰۰۰

میدان گمرک خ هلال احمر

۱۲۸

دزاشیب

۲۴۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خ دزاشیب خ عمارکوچه مهرپارک مهر

۱۲۹

هجرت سالن ۱

۷۷۲

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

۱۳۰

هجرت سالن ۲ (نصر)

۱۰۲

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

۱۳۱

فردیس کرج

۳۴۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰

فردیس میدان پنجم

۱۳۲

سپهر شهریار

۱۸۰

۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۸٫۷۲۰٫۰۰۰

شهریار میدان امام خمینی کوچه یاسر

۱۳۳

ساحل سالن ۱ اندیشه

۳۴۰

۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

شهرک اندیشه فاز ۳ بلوار آزادی

۱۳۴

ساحل سالن ۲ اندیشه

۲۲۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۵۰٫۰۰۰

شهرک اندیشه فاز ۳ بلوار آزادی

۱۳۵

قدس ورامین

۲۱۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰

ورامین میدان امام حسین

۱۳۶

فرهنگ پاکدشت

۱۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار شهدای رحیمی پارک بانوان

۱۳۷

۹دی هشتگرد سالن ۱

۲۲۷

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

۱۳۸

۹دی هشتگرد سالن ۲

۱۹۸

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۷۰۰٫۰۰۰

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

۱۳۹

جام جم پردیس سالن ۱

۲۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

۱۴۰

جام جم پردیس سالن ۲

۱۲۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

۱۴۱

جام جم پردیس سالن ۳

۸۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

گروه آذربایجان (شرقی و غربی) – اردبیل

۱۴۲

انقلاب تبریز

۵۲۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان امام چهارراه شریعتی

۱۴۳

۲۹ بهمن سالن ۱ تبریز

۹۷۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان امام بعداز شریعتی

۱۴۴

۲۹ بهمن سالن۲ تبریز

۱۱۵

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان امام بعدازشریعتی

۱۴۵

فلسطین  تبریز

۶۳۲

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۸٫۱۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۴۶

قدس سالن ۱ تبریز

۲۶۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۴۷

قدس سالن۲ تبریز

۱۹۵

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۴۸

فرهنگیان  تبریز

۳۰۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۳۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۴۹

ناجی تبریز

۴۰۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار شهریارنبش سربالایی ولیعصر

۱۵۰

ستاره باران سالن ۱

۳۷۷

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تبریز نصف راه مجتمع ستاره باران

۱۵۱

ستاره باران سالن ۲

۱۳۴

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

تبریز نصف راه

۱۵۲

ستاره باران سالن ۳

۴۷

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

تبریز نصف راه

۱۵۳

ستاره باران سالن ۴

۴۹

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

تبریز نصف راه

۱۵۴

انقلاب  اردبیل

۳۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۵۵

قدس  اردبیل

۶۰۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان امام نرسیده به سرچشمه

۱۵۶

آزادی ارومیه

۱۰۱۶

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان خیام جنوبی

۱۵۷

انقلاب  ارومیه

۴۳۷

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۵۸

ایران  ارومیه

۷۸۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۱۵۹

شمس خوی

۱۴۷

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان بسیج، مجتمع تجاری و تفریحی شمس

گروه یزد – کرمان – هرمزگان

۱۶۰

پردیس تک سالن ۱ یزد

۳۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

بلوار صفائیه

۱۶۱

پردیس تک سالن ۲ یزد

۲۵۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

بلوار صفائیه

۱۶۲

پردیس تک سالن ۳ یزد

۱۸۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

بلوار صفائیه

۱۶۳

جام جم سالن ۱ یزد

۴۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

بلوار هفده شهریور

۱۶۴

جام جم سالن ۲ یزد

۱۵۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوارهفده شهریور

۱۶۵

جام جم سالن ۳ یزد

۱۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوارهفده شهریور

۱۶۶

جام جم سالن ۴ یزد

۶۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوارهفده شهریور

۱۶۷

مهتاب کرمان

۵۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

خ شریعتی جنب کوچه موسوی

۱۶۸

آسیا کرمان

۴۵۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

خ شریعتی جنب کوچه راسخ

۱۶۹

شهرتماشا سالن ۱ کرمان

۳۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۸۰٫۰۰۰

میدان شورا

۱۷۰

شهرتماشا سالن ۲ کرمان

۱۱۵

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شورا

۱۷۱

گلستان امین رفسنجان

۳۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

کرمان  شهر رفسنجان خ شهیدبهشتی

۱۷۲

قدس سیرجان

۴۸۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

کرمان شهر سیرجان خ خیام

۱۷۳

ارشاد شهر بابک

۲۴۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۰۰٫۰۰۰

کرمان شهربابک خ معلم خ امام

۱۷۴

شهرانار

۲۳۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۰۰٫۰۰۰

کرمان شهرانار بلوارجمهوری تالارشهر

۱۷۵

ستاره شهر- بندرعباس

۴۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهربانی

۱۷۶

ستاره جنوب- بندرعباس

۳۰۰

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

بلوار طالقانی، روبروی دریا

                                                             گروه اصفهان – چهارمحال و بختیاری

۱۷۷

ساحل سالن ۱ اصفهان

۶۵۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۷۸

ساحل سالن ۲ اصفهان

۱۵۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۷۹

ساحل سالن ۳ اصفهان

۱۳۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۰

ساحل سالن ۴ اصفهان

۱۵۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۱

ساحل سالن ۵ اصفهان

۵۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۲

ساحل سالن ۶ اصفهان

۳۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۳

ساحل سالن ۷ اصفهان

۳۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۴

ساحل سالن ۸ اصفهان

۱۲

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۵

ساحل سالن ۹ اصفهان

۲۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

میدان انقلاب

۱۸۶

سپاهان سالن ۱ اصفهان

۶۹۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰

چهارباغ عباسی کوی سپاهان

۱۸۷

سپاهان سالن ۲ اصفهان

۴۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰

چهارباغ عباسی کوی سپاهان

۱۸۸

قدس سالن ۱ اصفهان

۵۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید مطهری

۱۸۹

قدس سالن ۲ اصفهان

۴۵۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید مطهری

۱۹۰

فلسطین-اصفهان

۵۰۶

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰

چهارباغ عباسی بین دروازه دولت و شیخ بهایی

۱۹۱

سوره اصفهان

۲۵۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۲

چهارباغ سالن ۱(نقش جهان)

۴۱۲

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۳

چهارباغ سالن ۲ (چهلستون)

۱۱۹

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۴

چهارباغ سالن ۳ (چهارسوق)

۱۲۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۵

چهارباغ سالن ۴(شیخ بهایی)

۷۳

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۶

چهارباغ سالن ۵ (کافه رادیو)

۲۴

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

اصفهان چهارباغ عباسی

۱۹۷

بهمن سالن ۱کاشان

۲۰۰

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

۱۹۸

بهمن سالن ۲ کاشان

۱۷۵

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰۰

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

۱۹۹

بهمن سالن ۳ کاشان

۱۷۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

۲۰۰

یاسمن سالن ۱ شاهین شهر

۳۲۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

فلکه شهرداری

۲۰۱

یاسمن سالن ۲ شاهین شهر

۶۵

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

فلکه شهرداری

۲۰۲

فرهنگ سالن ۱ فولادشهر

۲۷۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

بلوار جمهوری اسلامی پارکینگ ۱۶

۲۰۳

فرهنگ سالن ۲ فولادشهر

۱۶۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰

بلوارجمهوری اسلامی پارکینگ ۱۶

۲۰۴

بهار   شهرگز

۳۰۰

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

بلوارمعلم نبش خیابان سپاه

۲۰۵

میمه   شهرمیمه

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

اصفهان شهرمیمه

۲۰۶

لاله نجف آباد

۳۸۰

۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان امام خمینی

۲۰۷

بهمن-شهرکرد

۴۸۳

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰۰

خیابان سعدی

گروه خراسان (شمالی، رضوی، جنوبی) – سمنان

۲۰۸

سیمرغ سالن ۱ مشهد

۲۳۰

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

قاسم آباد میدان مادر

۲۰۹

سیمرغ سالن ۲ مشهد

۱۷۵

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

قاسم آباد میدان مادر

۲۱۰

سیمرغ سالن ۳ مشهد

۱۶۵

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

قاسم آباد میدان مادر

۲۱۱

سیمرغ سالن ۴ مشهد

۳۲۰

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

قاسم آباد میدان مادر

۲۱۲

سیمرغ سالن ۵ مشهد

۴۲۶

۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

قاسم آباد میدان مادر

۲۱۳

قدس سالن ۱ مشهد

۶۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان پاسداران

۲۱۴

قدس سالن ۲ مشهد

۲۶۳

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰

خیابان پاسداران

۲۱۵

افریقا  مشهد

۸۷۰

۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰

میدان تقی آباد

۲۱۶

هویزه سالن ۱ مشهد

۴۷۰

۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۱۷

هویزه سالن ۲ مشهد

۲۱۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۱۸

هویزه سالن ۳ مشهد

۱۳۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۱۹

هویزه سالن ۴ مشهد

۱۰۲

۴٫۴۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۲۰

هویزه سالن ۵ مشهد

۱۰۲

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۲۱

هویزه سالن ۶ مشهد

۳۵

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۲۲

هویزه سالن ۷ مشهد

۴۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۲۳

هویزه سالن ۸ مشهد

۴۵

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

۲۲۴

پیروزی سالن ۱ (قرمز)

۲۴۶

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مشهد بلوارپیروزی

۲۲۵

پیروزی سالن ۲ (سبز)

۲۱۳

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

مشهد بلوار پیروزی

۲۲۶

گلشن سالن ۱ مشهد

۱۹۲

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مشهد وکیل آباد بلوار ۷تیر

۲۲۷

گلشن سالن ۲ مشهد

۵۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مشهد وکیل آباد بلوار ۷تیر

۲۲۸

گلشن سالن ۳ مشهد

۴۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مشهد وکیل آباد بلوار ۷تیر

۲۲۹

گلشن سالن ۴ مشهد

۴۷

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مشهد وکیل آباد بلوار ۷تیر

۲۳۰

اطلس سالن ۱ مشهد

۷۵

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۱

اطلس سالن ۲ مشهد

۱۹۴

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اظلس

۲۳۲

اطلس سالن ۳ مشهد

۷۵

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۳

اطلس سالن ۴ مشهد

۱۳۷

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۴

اطلس سالن ۵ مشهد

۱۶۸

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۵

اطلس سالن ۶ مشهد

۱۱۸

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۶

اطلس سالن ۷ مشهد

۱۳۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۷

اطلس سالن ۸ مشهد

۵۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

۲۳۸

بهمن – سبزوار

۴۳۶

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سبزه وار خیابان نواب صفوی

۲۳۹

فردوسی – بیرجند

۵۹۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۷۵۰٫۰۰۰

میدان امام

۲۴۰

بهمن – بیرجند

۲۶۳

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید منتظری

۲۴۱

     شهرفیروزه سالن ۱

۳۷۶

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

نیشابور میدان حافظ

۲۴۲

شهرفیروزه سالن ۲

۱۷۶

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

نیشابور میدان حافظ

۲۴۳

شهرفیروزه سالن ۳

۴۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

نیشابور میدان حافظ

۲۴۴

فرهنگ  (دادمان ) سمنان

۳۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سمنان میدان ۷تیر

گروه فارس – بوشهر

۲۴۵

ایران        شیراز

۷۳۳

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان کریمخان زند چهارراه زند

۲۴۶

پیام         شیراز

۵۲۶

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان کریمخان زند چهارراه زند

۲۴۷

سعدی     شیراز

۸۷۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان قصرالدشت

۲۴۸

فلسطین   شیراز

۵۷۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

 خیابان کریمخان زندچهارراه زند

۲۴۹

شیراز      شیراز

۷۰۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان لطفعلی خان زند

۲۵۰

گلستان سالن ۱ شیراز

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز پل معالی آباد ایستگاه مترو

۲۵۱

گلستان سالن ۲ شیراز

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز پل معالی آباد ایستگاه مترو

۲۵۲

هنرشهرآفتاب سالن بنفش

۲۵۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۳

هنرشهرآفتاب سالن  آبی

۲۵۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۴

هنرشهرآفتاب سالن زرد

۲۵۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۵

هنرشهرآفتاب سالن نارنجی

۲۵۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۶

هنرشهرآفتاب سالن  قرمز

۲۳۸

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۷

هنرشهرآفتاب سالن  سبز

۲۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۸

هنرشهرآفتاب سالن گفتگو

۸۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شیراز،مجتمع خلیج فارس

۲۵۹

بهمن سالن ۱ بوشهر

۵۶۲

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۲۶۰

بهمن سالن ۲ بوشهر

۱۲۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۲۶۱

بهمن سالن ۳ بوشهر

۸۴

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

گروه خوزستان

۲۶۲

اکسین   اهواز

۹۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی نبش کافی

۲۶۳

بهمن   اهواز

۷۲۰

۱۳٫۲۰۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی

۲۶۴

قدس   اهواز

۵۹۶

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان امام خمینی

۲۶۵

ساحل   اهواز

۳۶۴

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۲۶۶

هلال   اهواز

۴۲۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

اهواز کیانپارس جنب پل لشکر

۲۶۷

بهمن   آبادان

۲۲۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

۲۶۸

نخل سالن ۱ خرمشهر

۲۰۶

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خرمشهرپل جدیدجهان آرا خ فردوسی

۲۶۹

نخل سالن ۲ خرمشهر

۲۰۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خرمشهرپل جدیدجهان آرا خ فردوسی

گروه زنجان – قزوین – قم – مرکزی 

۲۷۰

بهمن   زنجان

۲۳۲

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان امام نرسیده به میدان انقلاب

۲۷۱

مهتاب سالن ۱  قزوین

۱۹۶

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی

۲۷۲

مهتاب سالن ۲ قزوین

۹۶

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی

۲۷۳

بهمن سالن ۱ قزوین

۱۹۵

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار مدرس-جنب اسناد پزشکی

۲۷۴

بهمن سالن ۲ قزوین

۶۵

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

بلوار مدرس-جنب اسناد پزشکی

۲۷۵

ونوس سالن ۱ قم

۲۲۰

۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

انتهای بلوار امین روبروی دانشگاه قم

۲۷۶

ونوس سالن ۲ قم

۶۳

۹٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰

انتهای بلوار امین روبروی دانشگاه قم

۲۷۷

تربیت   قم

۶۰۰

۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۸٫۲۰۰٫۰۰۰

قم صفاییه خ شهیدفاطمی

۲۷۸

عصر جدید سالن ۱ اراک

۲۲۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۶۰۰٫۰۰۰

ضلع جنوبی میدان شهدا

۲۷۹

عصرجدید سالن ۲ اراک

۱۴۵

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

ضلع جنوبی میدان شهدا

۲۸۰

عصرجدید سالن ۳ اراک

۹۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ضلع جنوبی میدان شهدا

۲۸۱

فرهنگ   اراک

۶۰۰

۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

خ مخابرات نرسیده به میدان شهدا

گروه همدان – کرمانشاه – کردستان – لرستان

۲۸۱

فلسطین سالن ۱ همدان

۱۸۷

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰

همدان میدان امام

۲۸۲

فلسطین سالن ۲ همدان

۱۷۲

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

همدان میدان امام

۲۸۳

قدس سالن ۱ همدان

۵۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

همدان خیابان بوعلی

۲۸۴

قدس سالن ۲ همدان

۴۶

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

همدان خیابان بوعلی

۲۸۵

بهمن ملایر

۳۷۴

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

همدان شهر ملایر خیابان خیام

۲۸۶

آزادی    کرمانشاه

۷۸۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

آیت اله اشرفی

۲۸۷

بهمن سالن ۱   سنندج

۵۷۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان آزادی خیابان فردوسی

۲۸۸

بهمن سالن ۲  سنندج

۱۳۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

میدان آزادی خیابان فردوسی

۲۸۹

بهمن سالن ۳  سنندج

۶۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

میدان آزادی خیابان فردوسی

۲۹۰

آزادی  بیجار

۲۸۵

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بلوار امام خمینی ک بنیادمسکن

۲۹۰

استقلال سالن ۱  خرم آباد

۳۱۷

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

سبزه میدان خ آیت .. کمالوند

۲۹۱

استقلال سالن ۲  خرم آباد

۱۴۲

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰

سبزه میدان خ آیت .. کمالوند

۲۹۲

فلسطین  بروجرد

۹۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

خ آیت .. کاشانی

گروه گیلان – مازندران – گلستان

۲۹۳

سپیدرود  رشت

۳۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰

میدان شهرداری

۲۹۴

۲۲بهمن  رشت

۹۰۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰

سبزه میدان

۲۹۵

میرزاکوچک خان رشت

۷۵۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰

خیابان علم الهدی

۲۹۶

گل سرخ  بندرانزلی

۸۵۰

۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۶٫۸۰۰٫۰۰۰

خیابان گلستان

۲۹۷

قدس   بندرانزلی

۶۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۵٫۳۰۰٫۰۰۰

جنب بلوار انزلی

۲۹۸

سپهر  ساری

۱۲۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان فردوسی

۲۹۹

بهمن سالن ۱ آمل

۲۸۸

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

جنب پل معلق

۳۰۰

بهمن سالن ۲ آمل

۲۳۱

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

جنب پل معلق

۳۰۱

آزادی  بابل

۶۵۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان مدرس

۳۰۲

انقلاب   تنکابن

۴۰۰

۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سه راه خرم آباد

۳۰۳

تخت جمشید چالوس

۸۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

بلوار ۱۷ شهریور

۳۰۴

بهمن   بهشهر

۳۴۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۳۰۵

شقایق   بابلسر

۶۵۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

خیابان پاسداران

۳۰۶

شقایق  نوشهر

۱۷۱

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان ادیسون جنب سالن ورزشی

۳۰۷

۲۲بهمن سالن ۱  گرگان

۸۴۳

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان پاسداران

۳۰۸

۲۲بهمن سالن ۲  گرگان

۲۰۳

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان پاسداران

۳۰۹

عصرجدید سالن ۱ گرگان

۵۰۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان ۵ آذر

۳۱۰

عصرجدید سالن۲ گرگان

۲۹۰

۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان ۵ آذر

۳۱۱

کاپری سالن ۱ گرگان

۲۲۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

خ ولی عصر، نبش عدالت هفتم

۳۱۲

کاپری سالن ۲ گرگان

۱۹۵

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

خ ولی عصر، نبش عدالت هفتم

۳۱۳

بهمن  آزادشهر

۳۳۵

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰

خیابان امام

۳۱۴

هجرت  گنبدکاووس

۶۷۵

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰

خیابان طالقانی شرقی

پست های توصیه شده

ارسال نظر