تعرفه نمایش تبلیغات پردیس های تهران

هزینه پخش یک ماهه روزانه ۵ سانس و ماهیانه ۱۵۰ سانس از تاریخ

۰۱/۰۳/۹۷ الی ۳۰/۱۲/۹۷

ردیف

نام سالن سینما

ظرفیت

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال)

نشانی

۱

آزادی سالن اصلی

۴۶۷

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۲

آزادی سالن شهر هنر

۱۵۰

۷۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۱٫۶۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۳

آزادی سالن شهر هفتم

۱۷۰

۷۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۱٫۶۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۴

آزادی سالن شهر قصه

۱۵۰

۷۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۱٫۶۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۵

آزادی سالن شهر فرنگ

۱۷۰

۷۹٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۱٫۶۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۶

کوروش سالن ۱(گراند)

۳۴۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۷

کوروش سالن ۲     (فاروس)

۳۴۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۸

کوروش سالن ۳    (لاله زار)

۱۹۶

۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۲٫۲۸۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۹

کوروش سالن ۴     (مایاک)

۲۲۴

۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۲٫۲۸۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۰

کوروش سالن ۵ (خورشید نو)

۱۹۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۱

کوروش سالن ۶        (نادر)

۱۹۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۲

کوروش سالن ۷       (البرز)

۲۶۰

۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۲٫۲۸۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۳

کوروش سالن ۸    (شهرزاد)

۲۶۰

۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۲٫۲۸۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۴

کوروش سالن ۹  (کریستال)

۱۹۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۵

کوروش سالن ۱۰  (متروپل)

۲۲۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۶

کوروش سالن ۱۱    (رکس)

۱۸۶

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۷

کوروش سالن ۱۲    (ایران)

۱۸۶

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۱۸

پردیس ملت سالن ۱

۳۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۱۹

پردیس ملت سالن ۲

۳۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۲۰

پردیس ملت سالن ۳

۳۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۲۱

پردیس ملت سالن۴

۳۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۲۲

پردیس مگامال سالن ۱

۳۰۰

۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۳

پردیس مگامال سالن ۲

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۴

پردیس مگامال سالن ۳

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۵

پردیس مگامال سالن ۴

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۶

پردیس مگامال سالن ۵

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۷

پردیس مگامال سالن ۶

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۸

پردیس مگامال سالن ۷

۱۲۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۲۹

پردیس مگامال سالن ۸

۴۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۳۰

پردیس مگامال سالن ۹

۴۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۳۱

پردیس مگامال سالن ۱۰

۲۵

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۳۲

پردیس ارگ سالن ۱

۱۴۴

۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۶۶٫۱۲۰٫۰۰۰

تجریش

۳۳

پردیس ارگ سالن ۲

۱۰۲

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۶۷۰٫۰۰۰

تجریش

۳۴

پردیس ارگ سالن ۳

۴۶

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

تجریش

۳۵

فرهنگ سالن ۱

۳۸۱

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

۳۶

فرهنگ سالن ۲

۲۶۱

۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

۳۷

اریکه ایرانیان سالن ۱

۸۵۰

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۳۸

اریکه ایرانیان سالن ۲

۲۰۰

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۳۹

اریکه ایرانیان سالن ۳

۲۰۰

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۴۰

اریکه ایرانیان سالن ۴

۲۰۰

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۴۱

پردیس باغ کتاب سالن ۱

۴۵۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۲

پردیس باغ کتاب سالن ۲

۲۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۳

پردیس باغ کتاب سالن ۳

۵۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۴

پردیس باغ کتاب سالن ۴

۳۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۵

پردیس باغ کتاب سالن ۵

۲۹

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۶

پردیس باغ کتاب سالن ۶

۲۳

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۷

پردیس باغ کتاب سالن ۷

۱۳۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۸

پردیس باغ کتاب سالن ۸

۱۴۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۴۹

پردیس باغ کتاب سالن ۹

۱۱۸

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۰

پردیس باغ کتاب سالن ۱۰

۱۱۳

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۱

پردیس زندگی سالن ۱

۲۳۱

۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۷۵۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۵۲

پردیس زندگی سالن ۲

۳۰۵

۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۷۵۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۵۳

پردیس زندگی سالن ۳

۱۰۸

۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۷۵۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۵۴

پردیس زندگی سالن ۴

۱۰۵

۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۷۵۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۵۵

پردیس زندگی سالن ۵

۱۷۶

۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۷۵۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۵۶

سینمایی شهرک سالن ۱

۹۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۵۷

سینمایی شهرک سالن۲

۱۰۴

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۵۸

سینمایی شهرک سالن ۳

۸۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۵۹

تیراژه سالن ۱

۱۸۰

۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰

خیابان شهید مدنی جنب مترو

۶۰

تیراژه سالن ۲

۱۰۷

۳۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰

خیابان شهید مدنی جنب مترو

۶۱

ماندانا سالن ۱

۵۰۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۶۲

ماندانا سالن ۲

۱۶۱

۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۶۳

ماندانا سالن ۳

۱۱۶

۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان دماوند سی متری نارمک

۶۴

جوان سالن ۱

۳۳۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی پل صدر

۶۵

جوان سالن ۲

۲۴۰

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی پل صدر

۶۶

جوان سالن ۳

۱۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۴۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی پل صدر

۶۷

ایران سالن ۱( آبی )

۳۳۹

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۶۸

ایران سالن ۲ ( قرمز )

۱۷۳

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهار شیراز

۶۹

ایران سالن ۳ ( سبز )

۳۸۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۷۰

ایران سالن ۴ ( بنفش )

۱۰۱

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

۷۱

آستارا سالن ۱

۵۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان تجریش

۷۲

آستارا سالن ۲

۱۸۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰

میدان تجریش

۷۳

آستارا سالن ۳

۱۲۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

میدان تجریش

۷۴

شکوفه سالن ۱

۵۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۷۵

شکوفه  سالن۲

۲۵۰

۳۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهدا

۷۶

شکوفه سالن ۳

۲۳۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان شهداُ

۷۷

تماشا سالن ۱

۳۲۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۷۸

تماشا سالن ۲

۱۵۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۷۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۷۹

تماشا سالن ۳

۱۵۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۷۰۰٫۰۰۰

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

۸۰

ساویز سالن ۱

۳۲۷

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۸۱

ساویز سالن ۲

۲۸۵

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۷۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۸۲

ساویز سالن ۳

۱۱۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کرج – گوهردشت

۸۳

جی سالن ۱

۲۹۷

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

۸۴

جی سالن ۲

۱۵۹

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

۸۵

جی سالن ۳

۱۵۸

۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۸٫۷۲۰٫۰۰۰

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

پست های توصیه شده

ارسال نظر