به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات سینما

تعرفه تبلیغات سینما – پردیس های تهران

هزینه پخش یک ماهه روزانه ۵ سانس ماهیانه ۱۵۰ سانس از ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

ردیف

نام سینما

ظرفیت(نفر)

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال )

نشانی

۱

آزادی سالن اصلی

۴۶۷

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۲

آزادی سالن شهر هنر

۱۵۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۳

آزادی سالن شهر هفتم

۱۷۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۴

آزادی سالن شهر قصه

۱۵۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۵

آزادی سالن شهر فرنگ

۱۷۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهید بهشتی

۶

پردیس ملت سالن ۱

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۷

پردیس ملت سالن ۲

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۸

پردیس ملت سالن ۳

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۹

پردیس ملت سالن۴

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نیایش

۱۰

پردیس زندگی سالن ۱

۲۳۱

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۱۱

پردیس زندگی سالن ۲

۳۰۵

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۱۲

پردیس زندگی سالن ۳

۱۰۸

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۱۳

پردیس زندگی سالن ۴

۱۰۵

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۱۴

پردیس زندگی سالن ۵

۱۷۶

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

۱۵

اریکه ایرانیان سالن ۱

۸۵۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۱۶

اریکه ایرانیان سالن ۲

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۱۷

اریکه ایرانیان سالن ۳

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۱۸

اریکه ایرانیان سالن ۴

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

۱۹

فرهنگ سالن ۱

۳۸۱

۱۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

۲۰

فرهنگ سالن ۲

۲۶۱

۱۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

۲۱

پردیس چارسو سالن ۱

۳۲۳

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۲

پردیس چارسو سالن ۲

۳۲۳

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۳

پردیس چارسو سالن ۳

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۴

پردیس چارسو سالن ۴

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۵

پردیس چارسو سالن ۵

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۶

پردیس ارگ سالن ۱

۱۴۴

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۷

پردیس ارگ سالن ۲

۱۰۲

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۸

پردیس ارگ سالن ۳

۴۶

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۹

پردیس هروی سنتر سالن ۱

۲۷۰

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هروی

۳۰

پردیس هروی سنتر سالن ۲

۱۱۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هروی

۳۱

کوروش سالن ۱ (گراندسینما)

۳۴۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۲

کوروش سالن ۲ (فاروس)

۳۴۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۳

کوروش سالن ۳ (لاله زار)

۱۹۶

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۴

کوروش سالن ۴     (مایاک)

۲۲۴

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۵

کوروش سالن ۵ (خورشید نو)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۶

کوروش سالن ۶  (نادر)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۷

کوروش سالن ۷  (البرز)

۲۶۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۸

کوروش سالن ۸  (شهرزاد)

۲۶۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۹

کوروش سالن ۹  (کریستال)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۰

کوروش سالن ۱۰  (متروپل)

۲۲۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۱

کوروش سالن ۱۱    (رکس)

۱۸۶

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۲

کوروش سالن ۱۲    (ایران)

۱۸۶

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۳

پردیس مگامال سالن ۱

۳۰۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۴

پردیس مگامال سالن ۲

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۵

پردیس مگامال سالن ۳

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۶

پردیس مگامال سالن ۴

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۷

پردیس مگامال سالن ۵

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۸

پردیس مگامال سالن ۶

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۹

پردیس مگامال سالن ۷

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۰

پردیس مگامال سالن ۸

۴۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۱

پردیس مگامال سالن ۹

۴۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۲

پردیس مگامال سالن ۱۰

۲۵

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۳

پردیس باغ کتاب سالن ۱

۴۵۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۴

پردیس باغ کتاب سالن ۲

۲۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۵

پردیس باغ کتاب سالن ۳

۵۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۶

پردیس باغ کتاب سالن ۴

۳۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۷

پردیس باغ کتاب سالن ۵

۲۹

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۸

پردیس باغ کتاب سالن ۶

۲۳

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۹

پردیس باغ کتاب سالن ۷

۱۳۱

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۰

پردیس باغ کتاب سالن ۸

۱۴۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۱

پردیس باغ کتاب سالن ۹

۱۱۸

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۲

پردیس باغ کتاب سالن ۱۰

۱۳۱

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۳

ایران مال سالن۱

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۴

ایران مال سالن۲

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۵

ایران مال سالن۳

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۶

ایران مال سالن۴

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۷

ایران مال سالن۵

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۸

ایران مال سالن۶

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۹

ایران مال سالن۷

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۰

ایران مال سالن۸

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۱

ایران مال سالن۹

۱۷

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۲

ایران مال سالن۱۰

۱۷

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۳

پردیس کیان سالن ۱

۴۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

۷۴

پردیس کیان سالن ۲

۳۷۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

۷۵

پردیس کیان سالن ۳

۱۷۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

۷۶

سمرقند سالن  ۱

۱۹۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۷

سمرقند سالن  ۲

۱۶۸

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۸

سمرقند سالن  ۳

۵۲

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۹

پردیس پیروزی سالن ۱

۱۶۸

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

۸۰

پردیس پیروزی سالن ۲

۱۶۵

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

۸۱

پردیس سینمای قلهک

۳۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲الی ۳ سانس

شریعتی-خیابان یخچال

۸۲

سینمایی شهرک سالن ۱

۹۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۸۳

سینمایی شهرک سالن۲

۱۰۴

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۸۴

سینمایی شهرک سالن ۳

۸۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید