تعرفه تبلیغات سینما

تعرفه تبلیغات سینما – پردیس های تهران

هزينه پخش يك ماهه روزانه ۵ سانس ماهيانه ۱۵۰ سانس از ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

ردیف

نام سینما

ظرفیت(نفر)

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال )

نشانی

۱

آزادی سالن اصلی

۴۶۷

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهيد بهشتي

۲

آزادی سالن شهر هنر

۱۵۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهيد بهشتي

۳

آزادی سالن شهر هفتم

۱۷۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهيد بهشتي

۴

آزادی سالن شهر قصه

۱۵۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهيد بهشتي

۵

آزادی سالن شهر فرنگ

۱۷۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارراه شهيد بهشتي

۶

پردیس ملت سالن ۱

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نيايش

۷

پردیس ملت سالن ۲

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نيايش

۸

پردیس ملت سالن ۳

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نيايش

۹

پردیس ملت سالن۴

۳۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه نيايش

۱۰

پردیس زندگی سالن ۱

۲۳۱

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آيت اله كاشاني، بلوار ابوذر

۱۱

پردیس زندگی سالن ۲

۳۰۵

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آيت اله كاشاني، بلوار ابوذر

۱۲

پردیس زندگی سالن ۳

۱۰۸

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آيت اله كاشاني، بلوار ابوذر

۱۳

پردیس زندگی سالن ۴

۱۰۵

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آيت اله كاشاني، بلوار ابوذر

۱۴

پردیس زندگی سالن ۵

۱۷۶

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آيت اله كاشاني، بلوار ابوذر

۱۵

اریکه ایرانیان سالن ۱

۸۵۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرك غرب، نبش ارغوان غربي

۱۶

اریکه ایرانیان سالن ۲

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرك غرب، نبش ارغوان غربي

۱۷

اریکه ایرانیان سالن ۳

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرك غرب، نبش ارغوان غربي

۱۸

اریکه ایرانیان سالن ۴

۲۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرك غرب، نبش ارغوان غربي

۱۹

فرهنگ سالن ۱

۳۸۱

۱۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

خيابان شريعتي، دوراهي قلهك

۲۰

فرهنگ سالن ۲

۲۶۱

۱۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خيابان شريعتي، دوراهي قلهك

۲۱

پردیس چارسو سالن ۱

۳۲۳

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۲

پردیس چارسو سالن ۲

۳۲۳

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۳

پردیس چارسو سالن ۳

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۴

پردیس چارسو سالن ۴

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۵

پردیس چارسو سالن ۵

۱۰۶

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خیابان جمهوری

۲۶

پردیس ارگ سالن ۱

۱۴۴

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۷

پردیس ارگ سالن ۲

۱۰۲

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۸

پردیس ارگ سالن ۳

۴۶

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تجریش

۲۹

پردیس هروی سنتر سالن ۱

۲۷۰

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هروی

۳۰

پردیس هروی سنتر سالن ۲

۱۱۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

میدان هروی

۳۱

کوروش سالن ۱ (گراندسینما)

۳۴۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۲

کوروش سالن ۲ (فاروس)

۳۴۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۳

کوروش سالن ۳ (لاله زار)

۱۹۶

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۴

کوروش سالن ۴     (مایاک)

۲۲۴

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۵

کوروش سالن ۵ (خورشید نو)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۶

کوروش سالن ۶  (نادر)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۷

کوروش سالن ۷  (البرز)

۲۶۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۸

کوروش سالن ۸  (شهرزاد)

۲۶۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۳۹

کوروش سالن ۹  (کریستال)

۱۹۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۰

کوروش سالن ۱۰  (متروپل)

۲۲۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۱

کوروش سالن ۱۱    (رکس)

۱۸۶

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۲

کوروش سالن ۱۲    (ایران)

۱۸۶

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری

۴۳

پردیس مگامال سالن ۱

۳۰۰

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۴

پردیس مگامال سالن ۲

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۵

پردیس مگامال سالن ۳

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۶

پردیس مگامال سالن ۴

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۷

پردیس مگامال سالن ۵

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۸

پردیس مگامال سالن ۶

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۴۹

پردیس مگامال سالن ۷

۱۲۵

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۰

پردیس مگامال سالن ۸

۴۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۱

پردیس مگامال سالن ۹

۴۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۲

پردیس مگامال سالن ۱۰

۲۵

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

۵۳

پردیس باغ کتاب سالن ۱

۴۵۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۴

پردیس باغ کتاب سالن ۲

۲۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۵

پردیس باغ کتاب سالن ۳

۵۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۶

پردیس باغ کتاب سالن ۴

۳۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۷

پردیس باغ کتاب سالن ۵

۲۹

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۸

پردیس باغ کتاب سالن ۶

۲۳

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۵۹

پردیس باغ کتاب سالن ۷

۱۳۱

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۰

پردیس باغ کتاب سالن ۸

۱۴۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۱

پردیس باغ کتاب سالن ۹

۱۱۸

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۲

پردیس باغ کتاب سالن ۱۰

۱۳۱

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بزرگراه حقانی باغ کتاب

۶۳

ایران مال سالن۱

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۴

ایران مال سالن۲

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۵

ایران مال سالن۳

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۶

ایران مال سالن۴

۲۸۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۷

ایران مال سالن۵

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۸

ایران مال سالن۶

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۶۹

ایران مال سالن۷

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۰

ایران مال سالن۸

۱۸۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۱

ایران مال سالن۹

۱۷

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۲

ایران مال سالن۱۰

۱۷

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهای همت غرب

۷۳

پرديس كيان سالن ۱

۴۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهاي خيابان نواب، عبدل آباد

۷۴

پرديس كيان سالن ۲

۳۷۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهاي خيابان نواب، عبدل آباد

۷۵

پرديس كيان سالن ۳

۱۷۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

انتهاي خيابان نواب، عبدل آباد

۷۶

سمرقند سالن  ۱

۱۹۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۷

سمرقند سالن  ۲

۱۶۸

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۸

سمرقند سالن  ۳

۵۲

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

۷۹

پردیس پیروزی سالن ۱

۱۶۸

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

۸۰

پردیس پیروزی سالن ۲

۱۶۵

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

۸۱

پردیس سینمای قلهک

۳۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲الی ۳ سانس

شریعتی-خیابان یخچال

۸۲

سینمایی شهرک سالن ۱

۹۵

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۸۳

سینمایی شهرک سالن۲

۱۰۴

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

۸۴

سینمایی شهرک سالن ۳

۸۶

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

پست های توصیه شده

ارسال نظر