تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸

سی ال بی

تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸

تعرفه ماهیانه تمام سی ال بی ها ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

محدودهردیفآدرستعداد سازهمتراژ هر سازهمتراژ کلتاریخ رزروابعاد چاپی
الهیه۱الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی۱۶۶۹۸/۰۲/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۲الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول)۴۶۲۴روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۳الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۴الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۵الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۶الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش۱۶۶۹۸/۰۲/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۷الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۲۷۳۰۵*۲۰۵
۸الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۹الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۰الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۱الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۲الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران  ۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۳/۰۱
۱۳الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۲/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۴الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۱۵الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۱۶الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۷الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۲/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۱۸الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه دوم)۶۹۸/۱۲/۲۹۳۰۵*۲۰۵
نیاوران۱۹نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۲۷۳۰۵*۲۰۵
۲۰نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۲۱نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی۱۶۶روزشمار / قابل اکران
۹۸/۰۱/۳۱
۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۳/۰۱
۲۲نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۲۳نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
تجریش۲۴تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۱۰*۲۱۰
 کامرانیه۲۵کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب ( سازه اول)۲۶۱۲روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۲۶کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران تا
۹۸/۰۱/۳۱
۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۳/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۴/۰۱
  فرمانیه۲۷خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه ۱)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۲۸خیابان فرمانیه ،لواسانی ، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه ۲)۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو۲۹بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت۱۶۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۳۰بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی۱۶۶۹۸/۰۳/۲۱۳۰۵*۲۰۵
۳۱بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۳۲بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۳۳بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی۱۶۶۹۸/۰۳/۲۰۳۰۵*۲۰۵
    جردن (آفریقا)۳۴جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۳۵جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان گل افشان (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۳۶جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی۱۶۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه۳۷خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی (سازه اول)۴۶۲۴۹۸/۱۱/۳۰۳۰۵*۲۰۵
۳۸خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۳۹خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه سوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۰خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
  ولنجک۴۱ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم۱۶۶۹۸/۰۱/۳۰۳۰۵*۲۰۵
۴۲ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۳ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۴ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه سوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی۴۵چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۶چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۷چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه سوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۴۸چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۲۱۰*۳۱۰
۴۹چهارراه پارک وی،ضلع جنوب غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۲۱۰*۳۱۰
۵۰چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۲۱۰*۳۱۰
ولیعصر۵۱خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۵۲خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۵۳خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۵۴خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما۱۶۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار۵۵میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول)۲۶۱۲روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۵۶میدان عطار به سمت میرداماد،  خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
پاسداران۵۷خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۵۸خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی ( سازه دوم )۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۵۹خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه ( سازه اول )۲۶۱۲روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۶۰خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ،روبروی خیابان اقدسیه ( سازه دوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
۶۱پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه اول )۴۶۲۴۹۸/۰۱/۳۱۳۰۸*۲۰۵
۶۲پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه دوم )۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۸*۲۰۵
۶۳پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه سوم )۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۸*۲۰۵
۶۴پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه چهارم )۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۸*۲۰۵
اقدسیه۶۵اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۶۶اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
شریعتی۶۷ شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۹/۱۴۳۰۵*۲۰۵
۶۸شریعتی ،  مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه دوم)۶۹۸/۰۴/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۶۹شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران از ۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۴/۳۱-۹۸/۰۳/۰۱-رزرو
۹۸/۰۵/۰۱
۷۰شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ، تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۷۱شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ،تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
سهروردی۷۲سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد۷۳سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۷۴سعادت آباد ،بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ،  نبش کوچه دوم (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۷۵سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۷۶سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۷۷سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد۷۸سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت۱۶۶روزشمار / قابل اکران۲۸۵*۱۸۸
۷۹سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه اول)۲۶۱۲۹۸/۰۱/۳۰۲۱۰*۳۱۰
۸۰سعادت آباد ، میدان شهرداری (میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۲۱۰*۳۱۰
۸۱سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم۱۶۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
شهرک غرب۸۲شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروندبیلبورد ۱۲متری۱۶۱۲متر بیلبورد۹۸/۰۱/۳۰۶۳۰*۲۰۰
۸۳شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند
۸۴شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۸۵شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۸۶شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه سوم)۶روزشمار / قابل اکران۳۰۵*۲۰۵
پونک۸۷میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه اول)۳۶۱۸۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۸۸میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه دوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
۸۹میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه سوم)۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
امیرآباد۹۰امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس۹۱فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه اول)۴۶۲۴۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۹۲فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه دوم )۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۹۳فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه سوم )۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
۹۴فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه چهارم )۶۹۸/۰۱/۲۶۳۰۵*۲۰۵
گلبرگ۹۵گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
اکباتان۹۶شهرک اکباتان ، تقاطع خیابان شکوری و خیابان نفیسی۱۶۶۹۸/۰۱/۳۱۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox