تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸

سی ال بی

تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸

تعرفه ماهیانه تمام سی ال بی ها ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

محدوده ردیف آدرس تعداد سازه متراژ هر سازه متراژ کل تاریخ رزرو ابعاد چاپی
الهیه ۱ الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۲/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۲ الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول) ۴ ۶ ۲۴ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۳ الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۴ الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۵ الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۶ الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۲/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۷ الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۲۷ ۳۰۵*۲۰۵
۸ الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۹ الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۰ الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۱ الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۲ الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران  ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۳/۰۱
۱۳ الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۲/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۴ الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۱۵ الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۱۶ الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۷ الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۲/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۱۸ الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه دوم) ۶ ۹۸/۱۲/۲۹ ۳۰۵*۲۰۵
نیاوران ۱۹ نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۲۷ ۳۰۵*۲۰۵
۲۰ نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۲۱ نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی ۱ ۶ ۶ روزشمار / قابل اکران
۹۸/۰۱/۳۱
۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۳/۰۱
۲۲ نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۲۳ نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
تجریش ۲۴ تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۱۰*۲۱۰
 کامرانیه ۲۵ کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب ( سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۲۶ کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران تا
۹۸/۰۱/۳۱
۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۳/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱-رزرو
۹۸/۰۴/۰۱
  فرمانیه ۲۷ خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه ۱) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۲۸ خیابان فرمانیه ،لواسانی ، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه ۲) ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
اندرزگو ۲۹ بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت ۱ ۶ ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۳۰ بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۳/۲۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۱ بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۲ بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۳ بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۳/۲۰ ۳۰۵*۲۰۵
    جردن (آفریقا) ۳۴ جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۵ جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان گل افشان (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۶ جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی ۱ ۶ ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
زعفرانیه ۳۷ خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) ۴ ۶ ۲۴ ۹۸/۱۱/۳۰ ۳۰۵*۲۰۵
۳۸ خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۳۹ خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۰ خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه چهارم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
  ولنجک ۴۱ ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۰ ۳۰۵*۲۰۵
۴۲ ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۳ ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۴ ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه سوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
 پارک وی ۴۵ چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۶ چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۷ چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه سوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۴۸ چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۲۱۰*۳۱۰
۴۹ چهارراه پارک وی،ضلع جنوب غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۲۱۰*۳۱۰
۵۰ چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۲۱۰*۳۱۰
ولیعصر ۵۱ خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۵۲ خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۵۳ خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۵۴ خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
  میدان عطار ۵۵ میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۵۶ میدان عطار به سمت میرداماد،  خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
پاسداران ۵۷ خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۵۸ خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی ( سازه دوم ) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۵۹ خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه ( سازه اول ) ۲ ۶ ۱۲ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۶۰ خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ،روبروی خیابان اقدسیه ( سازه دوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
۶۱ پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه اول ) ۴ ۶ ۲۴ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۸*۲۰۵
۶۲ پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه دوم ) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۸*۲۰۵
۶۳ پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه سوم ) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۸*۲۰۵
۶۴ پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه چهارم ) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۸*۲۰۵
اقدسیه ۶۵ اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۶۶ اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
شریعتی ۶۷  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۹/۱۴ ۳۰۵*۲۰۵
۶۸ شریعتی ،  مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۴/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۶۹ شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران از ۹۸/۰۲/۳۱-۹۸/۰۲/۰۱ ۳۰۵*۲۰۵
۹۸/۰۴/۳۱-۹۸/۰۳/۰۱-رزرو
۹۸/۰۵/۰۱
۷۰ شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ، تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۷۱ شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ،تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
سهروردی ۷۲ سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد ۷۳ سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۷۴ سعادت آباد ،بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ،  نبش کوچه دوم (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۷۵ سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۷۶ سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۷۷ سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
سعادت آباد ۷۸ سعادت آباد ، انتهای بلوار ۲۴ متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت ۱ ۶ ۶ روزشمار / قابل اکران ۲۸۵*۱۸۸
۷۹ سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه اول) ۲ ۶ ۱۲ ۹۸/۰۱/۳۰ ۲۱۰*۳۱۰
۸۰ سعادت آباد ، میدان شهرداری (میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۲۱۰*۳۱۰
۸۱ سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم ۱ ۶ ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
شهرک غرب ۸۲ شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند بیلبورد ۱۲متری ۱ ۶ ۱۲متر بیلبورد ۹۸/۰۱/۳۰ ۶۳۰*۲۰۰
۸۳ شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند
۸۴ شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۸۵ شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۸۶ شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه سوم) ۶ روزشمار / قابل اکران ۳۰۵*۲۰۵
پونک ۸۷ میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه اول) ۳ ۶ ۱۸ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۸۸ میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه دوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
۸۹ میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه سوم) ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
امیرآباد ۹۰ امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
تهرانپارس ۹۱ فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه اول) ۴ ۶ ۲۴ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۹۲ فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه دوم ) ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۹۳ فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه سوم ) ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
۹۴ فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه چهارم ) ۶ ۹۸/۰۱/۲۶ ۳۰۵*۲۰۵
گلبرگ ۹۵ گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
اکباتان ۹۶ شهرک اکباتان ، تقاطع خیابان شکوری و خیابان نفیسی ۱ ۶ ۶ ۹۸/۰۱/۳۱ ۳۰۵*۲۰۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر