قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1401/02/04

تعرفه تبلیغات محیطی تهران
بیلبورد تبلیغاتی

برایت بورد تهران
نشانینوعمتراژتعرفه ماهانه (تومان)
1بزرگراه مدرس مسیر جنوب به شمال ورودی بزرگراه صدربیلبورد412400000000
2بزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر جنوب به شمالپل عابر561650000000
3بزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر شمال به جنوبپل عابر381300000000
4بزرگراه مدرس تقاطع پل میرداماد جنوب به شمالپل عابر631950000000
5مدرس مسیر جنوب به شمال 50متر بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوسبیلبورد542500000000
6مدرس شمال به جنوب نبش بلوار نلسون ماندال(آفریقا)بیلبورد361700000000
7بزرگراه مدرس شمال به جنوب قبل آرشبیلبورد372000000000
8مدرس جنوب به شمال بعد پل عابر بعد از صدربرایت بورد10280000000
9مدرس جنوب به شمال زیر پل قوسی الهیهبرایت بورد10280000000
10مدرس جنوب به شمال باالتر از پل قوسی الهیهبرایت بورد10280000000
11مدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفربرایت بورد10280000000
12ابتدای مدرس شمال به جنوب اول پیاده رو بعد از پارک ویبرایت بورد10280000000
13مدرس شمال به جنوب زیر پل فجر قبل از خروجی همت شرقبرایت بورد10280000000
14مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول)برایت بورد+M/8.5250000000
15مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم)برایت بورد+M/8.5250000000
16بزرگراه صدر غرب به شرق جنب مجتمع مسکونی شهید رجاییپل عابر32680000000
17صدر شرق به غرب ورودی مدرس شمال داخل فضای سبزبیلبورد341600000000
18اتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتیبرایت بورد10250000000
19اتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالیبرایت بورد8.5220000000
20اتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کالهدوزبرایت بورد10250000000
21اتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجیبرایت بورد8.5220000000
22بزرگراه همت مسیر شرق به غرب بعد از ورودی مدرسبیلبورد902700000000
23همت قبل از دریاچه شرق به غرب (خرازی)پل عابر38550000000
24بزرگراه همت نرسیده به ورودی جنت آباد ابتدای شاهین شمالی غرب به شرقپل عابر41750000000
25بزرگراه همت شرق به غرب نبش ورودی بزرگراه یادگار امام جنوببیلبورد612400000000
26همت شرق به غرب زیر پل کردستانبرایت بورد10280000000
27همت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی(سازه دوم)برایت بورد10250000000
28همت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمرانبرایت بورد10250000000
29همت غرب به شرق زیر پل گاندیبرایت بورد8.5250000000
30بزرگراه چمران حنوب به شمال قبل از پل مدیریتبیلبورد521100000000
31چمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دوالینبرایت بورد7200000000
32چمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه اول)برایت بورد8.5190000000
33چمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه دوم)برایت بورد8.5190000000
34چمران شرق به غرب انتهای پل پارک ویبرایت بورد10190000000
35ولیعصر جنوب به شمال قبل از چراغ پارک ویبرایت بورد10200000000
36خیابان سئول ، جنوب به شمال ابتدای جاده نمایشگاهپل عابر30650000000
37بزرگراه حکیم غرب به شرق روبروی میالد بین گیشا و چمرانپل عابر571000000000
38حکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمالبیلبورد501400000000
39حکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه چمرانبیلبورد511300000000
40حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه اول)برایت بورد+M/8.5200000000
41حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه دوم)برایت بورد+M/8.5200000000
42حکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه سوم)برایت بورد+M/8.5200000000
43حکیم شرق به غرب نبش ورودی یادگار امامبرایت بورد10250000000
44انتهای بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب ورودی چمران شمالپل عابر45500000000
45بزرگراه یادگارامام جنوب به شمال بدنه پل حکیمپل سواره رو51650000000
46نیایش شرق به غرب قبل خروجی یادگار جنوببرایت بورد8.5200000000
47نیایش تقاطع ولیعصر نبش اسفندیاربرایت بورد10200000000
48ستاری شمال به جنوب بعد از مجتمع کوروش ورودی حکیم شرقپل عابر40550000000
49بزرگراه ستاری جنوب به شمال قبل از حکیم نرسیده به کوروشپل سواره رو47650000000
50بزرگراه ستاری تقاطع بلوار فردوس جنوب به شمالپل عابر مکانیزه64750000000
51ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه اول)برایت بورد8.5200000000
52ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه دوم)برایت بورد8.5200000000
53بزرگراه کردستان مسیر جنوب به شمال بین همت و مالصدراپل عابر41750000000
54بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب قبل از ورودی همت غربپل عابر35750000000
55کردستان جنوب به شمال خروجی بزرگراه همتبیلبورد421100000000
56کردستان جنوب به شمال از قبل خروجی میدان عطاربرایت بورد+M/8.5180000000
57بزرگراه رسالت بنی هاشم غرب به شرق (دومین پل بعد از سیدخندان)پل عابر46600000000
58بزرگراه رسالت بنی هاشم شرق به غرب (دومین پل بعد از سیدخندان)پل عابر47600000000
59بزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از سید خندانپل عابر641150000000
60بزرگراه رسالت غرب به شرق قبل از سید خندانپل عابر471050000000
61رسالت غرب به شرق بعد از خیابان کرمان جلوی جایگاه اختصاصی 149 عرضه بنزینبیلبورد331000000000
62رسالت غرب به شرق انتهای تونل رسالتبرایت بورد+M/8.5180000000
63امام علی جنوب به شمال باالتر از رسالتبرایت بورد+M/8.5180000000
64بزرگراه باقری شمال به جنوب قبل از تقاطع فرجام و قبل از ورودی رسالتپل عابر43600000000
65بزرگراه باقری بعد از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو شمال به جنوبپل عابر51500000000
66بزرگراه باقری قبل از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو جنوب به شمالپل عابر51500000000
67بزرگراه باقری ضلع جنوب غربی تقاطع دالورانبیلبورد14500000000
68باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه دوم)برایت بورد+M/8.5180000000
69باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه اول)برایت بورد+M/8.5180000000
70بزرگراه بسیج روبروی 20متری افسریه شمال به جنوبپل عابر38320000000
71بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب به شمال باالتر از سازمان آب روبرو درمانگاه شهرداریپل عابر47550000000
72ضلع جنوبی فلکه دوم صادقیهپل عابر36600000000
73ضلع شمال شرقی فلکه دوم صادقه ابتدای ستارخانبرایت بورد10230000000
74چهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقیبرایت بورد10200000000
75دوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرببرایت بورد+M/8.5200000000
76اقدسیه قبل از سه راهی نیاوران پاسداران نبش کوچه پارک اولبرایت بورد7180000000
77میدان تجریش ضلع جنوب غربیبرایت بورد10220000000
78میدان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبزبرایت بورد10230000000
79تقاطع کاوه و دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارستهبرایت بورد8.5180000000
80خیابان شریعتی مسیر شمال به جنوب سه راهی پاسداران و همت غرببیلبورد عمودی16550000000
81شریعتی جنوب به شمال تقاطع خیابان قلهکبیلبورد عمودی25800000000
82خیابان شریعتی شمال به جنوب مقابل پمپ بنزین 106بیلبورد عمودی15500000000
83شریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومیبرایت بورد8.5190000000
84شریعتی جنوب به شمال باالتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوسبرایت بورد+M/8.5190000000
85شریعتی جنوب به شمال باالتر از دوراهی قلهکبرایت بورد10200000000
86شریعتی جنوب به شمال خروجی پمپ بنزین ظفربرایت بورد10200000000
87میرداماد غرب به شرق دور برگردان قبل ازچراغ شریعتیبرایت بورد10230000000
88میرداماد ضلع غربی میدان مادربرایت بورد+M/8.5180000000
89شهرک قدس فاز یک ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان ایران زمین با خیابان مهستانبیلبورد عمودی24700000000
90بزرگراه شیخ فضل اله جنوب به شمال بعد از پل سواره همت نرسیده به میدان صنعتبیلبورد341600000000
91بلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میالد نوربرایت بورد+M/8.5180000000
92سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه شمالیپل عابر47850000000
93سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه جنوبیپل عابر30700000000
94ضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعهبرایت بورد10230000000
95سعادت آباد شمال به جنوب ضلع جنوب غربی چهارراه مسجدبرایت بورد8.5180000000
96ضلع شرقی تقاطع سرو و پاکنژادبرایت بورد8.5180000000
97بزرگراه آفریقا پل میرداماد شمال به جنوبپل سواره رو32650000000
98بزرگراه آفریقا پل میرداماد جنوب به شمالپل سواره رو38550000000
99بلوار آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی گلشهربرایت بورد+M/8.5180000000
100بلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفربرایت بورد7180000000
101ضلع جنوب غربی تقاطع احمدقصیر با خیابان شهید احمدیانبیلبورد171000000000
102میدان آرژانتین ضلع جنوبیبرایت بورد10190000000
103نیاوران شرق به غرب قبل از چهار راه کامرانیه نبش کوچه یاوریبیلبورد10500000000
104پاسداران شمال به جنوب ضلع جنوب غربی پارک نیاوران ابتدای کوچه فرهنگسرابیلبورد18700000000
105ابتدای میدان نیاوران جنوب به شمالبرایت بورد+M/8.5180000000
106نیاوران شرق به غرب نبش فیضیه روبروی کالنتریبرایت بورد+M/8.5180000000
107رشته آفریقای شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه مدرس (دید از آفریقا) پشت ایستگاه اتوبوسبیلبورد24700000000
108تقاطع خیابان فیاضی(فرشته) و بوسنی هرزگوینبیلبورد عمودی12650000000
109فرشته ابتدای نیلوفر(سازه اول)برایت بورد7170000000
110فرشته ابتدای نیلوفر(سازه دوم)برایت بورد7170000000
111فرشته مریم شریفی منش(سازه اول)برایت بورد7170000000
112فرشته مریم شریفی منش(سازه دوم)برایت بورد7170000000
113پاسداران جنوب به شمال قبل از بوستان دومبرایت بورد+M/8.5180000000
114چهار راه پاسداران دولت جنوب به شمالبرایت بورد10190000000
115خیابان مطهری ضلع جنوبی تقاطع سلیمان خاطربرایت بورد+M/8.5180000000
116خیابان بهشتی تقاطع خیابان ولیعصربیلبورد33600000000
117جمهوری شرق به غرب مقابل عالالدین سمت راستبرایت بورد+M/8.5190000000
118جمهوری شرق به غرب قبل از اعالالدین سمت چپ نبش کوچه صداقتبرایت بورد+M/8.5190000000
119تقاطع گمنام و میدان گل هابرایت بورد10200000000
120میدان هفت تیر خیابان کریم خان غرب به شرق نبش خردمندپل عابر38500000000
121میدان هفت تیر خیابان کریم خان شرق به غرب نبش خردمندپل عابر38600000000
122خیابان کریمخان سر عضدی شرق به غربپل عابر57800000000
123خیابان کریمخان سر عضدی غرب به شرقپل عابر57700000000
124خیابان کریم خان شرق به غرب مقابل عضدیبرایت بورد+M/8.5180000000
125حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالجپل سواره رو511100000000
126خیابان انقالب تقاطع سعدی شرق به غربپل عابر27450000000
127خیابان انقالب تقاطع سعدی غرب به شرقپل عابر27500000000
128ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دیبرایت بورد6180000000
129ضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارسبرایت بورد+M/8.5180000000
130خیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول فضای سبز سمت چپبرایت بورد7180000000
131خیابان امین حضور روبروی کوچه بهرونبرایت بورد7180000000
132خیابان امیر کبیر قبل از تقاطع مصطفی خمینی جنب مسجد محمودیهبرایت بورد+M/8.5180000000
133میدان شوش مقابل سینما شباهنگ غرب به شرقپل عابر54650000000
134نواب نبش خیابان صفدری شمال به جنوبپل عابر35600000000
135بزرگراه نواب شمال به جنوب پل سواره رو قزوین وجه شمالیپل سواره رو51500000000
136خیابان ری روبرو مسجد همدانیا جنوب به شمالپل عابر351000000000
137آزادگان جنوب به شمال قبل از پل بزرگراه فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقیبیلبورد48300000000
138آزادراه تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوشبیلبورد66700000000
139اتوبان تهران کرج غرب به شرق بعد از پل غربی استادیوم آزادیبیلبورد80650000000
140آزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 340 بعد از خروجی وهن آبادبیلبورد98180000000
141آزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 377بیلبورد72180000000
142رویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (ابتدای بلوار)بیلبورد5050000000
143رویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (به سمت میدان)بیلبورد5050000000
144رویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (به سمت میدان)بیلبورد5050000000
145رویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (ابتدای بلوار)بیلبورد5050000000
146متل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -شرق به غربپل عابر76/8063000000
147متل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -غرب به شرقپل عابر76/8063000000
148کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه )1پل عابر7242500000
149کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه)2پل عابر7237500000
150کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه )1پل عابر7242500000
151کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه)2پل عابر7237500000
152کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (دو وجه)پل عابر15467500000
153کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود شمال به جنوب (دو وجه)پل عابر15467500000
154آزادراه چالوس - پل سینوا شمال به جنوبپل سواره رو4850000000
155آزادراه چالوس - پل سینوا جنوب به شمالپل سواره رو4850000000