قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1401/06/10

تعرفه تبلیغات محیطی تهران
بیلبورد تبلیغاتی

برایت بورد تهران
ردیفمسیرنشانینوع تابلومتراژتعرفه ماهانه‌ (ریال)
1مدرسبزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر جنوب به شمالپل عابر5718000000000
2مدرسبزرگراه مدرس قبل از تقاطع بزرگراه صدر شمال به جنوبپل عابر3715000000000
3مدرسبزرگراه مدرس تقاطع پل میرداماد جنوب به شمالپل عابر6326000000000
4مدرسمدرس مسیر جنوب به شمال بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوسبیلبورد5428000000000
5مدرسمدرس شمال به جنوب نبش بلوار آفریقابیلبورد3620000000000
6مدرسبزرگراه مدرس شمال به جنوب قبل آرشبیلبورد3722000000000
7مدرسمدرس جنوب به شمال بعد از صدربرایت بورد103450000000
8مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل قوسی الهیهبرایت بورد103450000000
9مدرسمدرس جنوب به شمال باالتر از پل قوسی الهیهبرایت بورد103450000000
10مدرسمدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفربرایت بورد103450000000
11مدرسابتدای مدرس شمال به جنوب بعد از پارک ویبرایت بورد103450000000
12مدرسمدرس همت شمال به جنوب زیر پلهای فجر قبل از خروجی همت شرقبرایت بورد103450000000
13مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول)برایت بورد+M/8.53220000000
14مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم)برایت بورد+M/8.53220000000
15صدربزرگراه صدر غرب به شرق جنب مجتمع مسکونی شهید رجاییپل عابر326000000000
16صدرصدر شرق به غرب ورودی مدرس شمال داخل فضای سبزبیلبورد3418000000000
17صدراتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتیبرایت بورد103220000000
18صدراتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالیبرایت بورد102875000000
19صدراتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کالهدوزبرایت بورد103220000000
20صدراتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجیبرایت بورد102875000000
21همتبزرگراه همت غرب به شرق نرسیده به ورودی جنت آباد نبش شاهین شمالیپل عابر428000000000
22همتبزرگراه همت شرق به غرب نبش ورودی بزرگراه یادگار امام جنوببیلبورد6128000000000
23همتهمت غرب به شرق قبل از کردستانپل عابر4318000000000
24همتهمت شرق به غرب زیر پل کردستانبرایت بورد103450000000
25همتهمت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهاییبرایت بورد103450000000
26همتهمت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمرانبرایت بورد103450000000
27همتهمت غرب به شرق زیر پل گاندیبرایت بورد103220000000
28چمرانبزرگراه چمران جنوب به شمال تقاطع نیایشپل عابر5710000000000
29چمرانچمران شمال به جنوب قبل از خروجی مدیریتبیلبورد4510000000000
30چمرانبزرگراه چمران شمال به جنوب روبروی مجتمع آتی سازبیلبورد3312500000000
31چمرانبزرگراه چمران حنوب به شمال قبل از پل مدیریتبیلبورد5212000000000
32چمرانچمران مسیر غرب به شرق ورودی از هتل استقاللبیلبورد2811000000000
33چمرانچمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دوالینبرایت بورد72645000000
34چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه اول)برایت بورد102645000000
35چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه دوم)برایت بورد102645000000
36پارک ویابتدای چمران شرق به غرب انتهای پل پارک ویبرایت بورد102645000000
37پارک ویولیعصر جنوب به شمال قبل از چراغ پارک ویبرایت بورد102875000000
38حکیمبزرگراه حکیم غرب به شرق روبروی برج میالد بین گیشا و چمرانپل عابر5711500000000
39حکیمحکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمالبیلبورد5015500000000
40حکیمحکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه چمرانبیلبورد5114500000000
41حکیمحکیم غرب به شرق بعد از یادگار امامبیلبورد4817500000000
42حکیمحکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه اول)برایت بورد+M/8.52875000000
43حکیمحکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه دوم)برایت بورد+M/8.52875000000
44حکیمحکیم غرب به شرق پارک پردیسان(سازه سوم)برایت بورد+M/8.52875000000
45حکیمحکیم شرق به غرب نبش ورودی یادگار امامبرایت بورد103450000000
46یادگارامامبزرگراه یادگار امام شمال به جنوب تقاطع نیایشپل عابر639000000000
47یادگارامامیادگار امام جنوب به شمال نرسیده به خروجی دادمان مجاور پست برق اولبیلبورد7717000000000
48یادگارامامیادگار جنوب به شمال قبل از نیایشبرایت بورد102875000000
49شیخ فضل اللهبزرگراه شیخ فضل اهلل غرب به شرق بدنه پل یادگار امامپل سواره رو5910000000000
50شیخ فضل اللهشیخ فضل اهلل جنوب به شمال قبل از حکیمبرایت بورد+M/8.52875000000
51شیخ فضل اللهسئول جنوب به شمال قبل از ورودی نمایشگاهبیلبورد عمودی20
52سئولبزرگراه نیایش شرق به غرب اولین پل بعد از چمرانپل سواره رو479800000000
53سئولنیایش شرق به غرب قبل خروجی یادگار جنوببرایت بورد102530000000
54نیایشنیایش تقاطع ولیعصر نبش اسفندیاربرایت بورد102530000000
55نیایشبزرگراه ستاری جنوب به شمال قبل از حکیم نرسیده به کوروشپل سواره رو477000000000
56نیایشبزرگراه ستاری تقاطع بلوار فردوس جنوب به شمالپل عابر مکانیزه648000000000
57ستاریستاری جنوب به شمال قبل از کوروش (سازه اول)برایت بورد102875000000
58ستاریستاری جنوب به شمال قبل از کوروش (سازه دوم)برایت بورد102875000000
59کردستانبزرگراه کردستان مسیر جنوب به شمال بین همت و مالصدراپل عابر419000000000
60کردستانبزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب ورودی همت غربپل عابر358000000000
61کردستانکردستان جنوب به شمال خروجی بزرگراه همتبیلبورد4211000000000
62کردستانکردستان جنوب به شمال از قبل خروجی میدان عطاربرایت بورد+M/8.52530000000
63رسالتبزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از سید خندانپل عابر6412000000000
64رسالتبزرگراه رسالت غرب به شرق قبل از سید خندانپل عابر4711000000000
65رسالترسالت غرب به شرق بعد از خیابان کرمان قبل از میدان رسالتبیلبورد3311000000000
66رسالترسالت غرب به شرق انتهای تونل رسالتبرایت بورد+M/8.52760000000
67خواجه عبدااللهتقاطع خیابان بنی هاشم و خیابان خواجه عبداهلل انصاری جنوب به شمالبیلبورد246325000000
68مالصدراخیابان مالصدرا شرق به غرب ضلع جنوب غربی تقاطع کردستانبرایت بورد+M/8.53105000000
69جهان کودکچهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربیبرایت بورد103220000000
70جهان کودکضلع شمال غربی تقاطع چهارراه جهان کودک بلوار نلسون ماندال (آفریقا)بیلبورد2310000000000
71امام علیامام علی جنوب به شمال باالتر از رسالتبرایت بورد+M/8.52875000000
72باقریبزرگراه باقری بعد از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو شمال به جنوبپل عابر515500000000
73باقریبزرگراه باقری قبل از تقاطع رسالت روبرو شهرک مترو جنوب به شمالپل عابر515500000000
74باقریبزرگراه باقری شمال به جنوب نبش دالورانبیلبورد145000000000
75باقریباقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه دوم)برایت بورد+M/8.52530000000
76باقریباقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام(سازه اول)برایت بورد+M/8.52530000000
77صیادبزرگراه صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب قبل از همت غربپل سواره رو417000000000
78بسیجبزرگراه بسیج روبروی 20متری افسریه شمال به جنوبپل عابر383500000000
79صادقیهصادقیه باالتر از فلکه دوم صادقیه جنوب به شمال اولین پلپل عابر476000000000
80صادقیهضلع شمال شرقی فلکه دوم صادقه ابتدای ستارخانبرایت بورد102645000000
81فرمانیهچهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقیبرایت بورد102875000000
82فرمانیهدوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرببرایت بورد+M/8.52875000000
83اقدسیهاقدسیه قبل از سه راهی نیاوران پاسداران نبش کوچه پارک اولبرایت بورد72875000000
84تجریشمیدان تجریش ضلع غربی ابتدای ولیعصربرایت بورد103450000000
85ولنجکمیدان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبزبرایت بورد103220000000
86ولنجکخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع نهمبرایت بورد72530000000
87ولنجکخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع سیزدهم پشت چراغبرایت بورد102875000000
88دولتتقاطع کاوه و دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارستهبرایت بورد102530000000
89شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع خیابان قلهکبیلبورد عمودی258000000000
90شریعتیخیابان شریعتی شمال به جنوب مقابل پمپ بنزین 106بیلبورد عمودی155700000000
91شریعتیشریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومیبرایت بورد102875000000
92شریعتیشریعتی جنوب به شمال باالتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوسبرایت بورد+M/8.52645000000
93شریعتیشریعتی جنوب به شمال باالتر از دوراهی قلهکبرایت بورد102645000000
94شریعتیشریعتی جنوب به شمال خروجی پمپ بنزین ظفربرایت بورد102645000000
95میردامادمیرداماد غرب به شرق قبل ازچراغ شریعتیبرایت بورد102645000000
96میردامادمیرداماد ضلع غربی میدان مادربرایت بورد+M/8.52645000000
97شهرک غربشهرک قدس فاز یک ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان ایران زمین با خیابان مهستانبیلبورد عمودی247000000000
98شهرک غرببزرگراه شیخ فضل اله جنوب به شمال بعد از پل سواره همت نرسیده به میدان صنعتبیلبورد3411000000000
99شهرک غرببلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میالد نوربرایت بورد+M/8.52530000000
100سعادت آبادضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعهبرایت بورد103220000000
101سعادت آبادسعادت آباد شمال به جنوب تقاطع چهارراه مسجدبرایت بورد102530000000
102سعادت آبادضلع شرقی تقاطع سرو و پاکنژادبرایت بورد102530000000
103آفریقابزرگراه آفریقا پل میرداماد شمال به جنوبپل سواره رو327000000000
104آفریقابزرگراه آفریقا پل میرداماد جنوب به شمالپل سواره رو387000000000
105آفریقابلوار آفریقا جنوب به شمال نبش گلشهربرایت بورد+M/8.52875000000
106آفریقابلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفربرایت بورد72875000000
107بخارستتقاطع بخارست با خیابان شهید احمدیان ضلع جنوب غرببیلبورد178000000000
108آرژانتینمیدان آرژانتین ضلع جنوبیبرایت بورد102530000000
109نیاورانپاسداران شمال به جنوب روبروی پارک نیاوران ابتدای کوچه فرهنگسرابیلبورد188000000000
110نیاورانابتدای میدان نیاوران جنوب به شمالبرایت بورد+M/8.52875000000
111نیاوراننیاوران شرق به غرب نبش فیضیه روبروی کالنتریبرایت بورد+M/8.52875000000
112فرشتهتقاطع خیابان فیاضی(فرشته) و بوسنی هرزگوینبیلبورد عمودی127000000000
113فرشتهانتهای خیابان نلسون ماندال آفریقای شمالی نبش خیابان مریم شرقیبیلبورد167000000000
114فرشتهفرشته ابتدای نیلوفر(سازه اول)برایت بورد72875000000
115فرشتهفرشته ابتدای نیلوفر(سازه دوم)برایت بورد72875000000
116فرشتهفرشته مریم شریفی منش(سازه اول)برایت بورد72645000000
117فرشتهفرشته مریم شریفی منش(سازه دوم)برایت بورد72645000000
118پاسدارانپاسداران جنوب به شمال قبل از بوستان دومبرایت بورد+M/8.52530000000
119پاسدارانچهار راه پاسداران دولت جنوب به شمالبرایت بورد102530000000
120مطهریخیابان مطهری تقاطع سلیمان خاطربرایت بورد+M/8.52530000000
121بهشتیخیابان بهشتی تقاطع خیابان ولیعصربیلبورد336500000000
122جمهوریجمهوری شرق به غرب مقابل عالالدین سمت راستبرایت بورد+M/8.53450000000
123جمهوریجمهوری شرق به غرب قبل از اعالالدین سمت چپ نبش کوچه صداقتبرایت بورد+M/8.53450000000
124فاطمیتقاطع گمنام و میدان گل هابرایت بورد102530000000
125هفت تیرمیدان هفت تیر خیابان کریم خان غرب به شرق نبش خردمندپل عابر387000000000
126هفت تیرمیدان هفت تیر خیابان کریم خان شرق به غرب نبش خردمندپل عابر387000000000
127کریم خانخیابان کریمخان سر عضدی شرق به غربپل عابر579000000000
128کریم خانخیابان کریمخان سر عضدی غرب به شرقپل عابر578000000000
129کریم خانخیابان کریم خان شرق به غرب مقابل عضدیبرایت بورد+M/8.52530000000
130انقلابحافظ شمال به جنوب بدنه پل سواره رو کالجپل سواره رو5111500000000
131انقلابخیابان انقالب تقاطع سعدی غرب به شرقپل عابر275000000000
132انقلابخیابان انقالب تقاطع سعدی شرق به غربپل عابر275000000000
133نارمکضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دیبرایت بورد62300000000
134تهرانپارسضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارسبرایت بورد+M/8.52530000000
135تهرانپارسخیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول تهرانپارسبرایت بورد72530000000
136امین حضورخیابان امین حضور روبروی کوچه بهرونبرایت بورد73220000000
137امین حضورخیابان امیر کبیر قبل از تقاطع مصطفی خمینی جنب مسجد محمودیهبرایت بورد+M/8.53220000000
138شوشمیدان شوش مقابل سینما شباهنگ غرب به شرقپل عابر557500000000
139نوابنواب نبش خیابان صفدری شمال به جنوبپل عابر637000000000
140ریخیابان ری روبرو مسجد همدانیا جنوب به شمالپل عابر3510000000000
141آزادگانآزادگان جنوب به شمال قبل از پل بزرگراه فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقیبیلبورد483500000000
142تهران کرجآزادراه تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوشبیلبورد668000000000
143تهران کرجاتوبان تهران کرج غرب به شرق بعد از پل غربی استادیوم آزادیبیلبورد807000000000
144خلیج فارسآزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 340 بعد از خروجی وهن آبادبیلبورد982700000000
145خلیج فارسآزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 377بیلبورد722700000000
146رویانرویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (ابتدای بلوار)بیلبورد50500000000
147رویانرویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (به سمت میدان)بیلبورد50500000000
148رویانرویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق (به سمت میدان)بیلبورد50500000000
149رویانرویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب (ابتدای بلوار)بیلبورد50500000000
150متل قومتل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -شرق به غربپل عابر76/80630000000
151متل قومتل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -غرب به شرقپل عابر76/80630000000
152چالوسکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه )1پل عابر72425000000
153چالوسکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (وجه)2پل عابر72375000000
154چالوسکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه )1پل عابر72425000000
155چالوسکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه شمال به جنوب (وجه)2پل عابر72375000000
156چالوسکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال (دو وجه)پل عابر154675000000
157چالوسکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود شمال به جنوب (دو وجه)پل عابر154675000000
158چالوسآزادراه چالوس - پل سی نوا شمال به جنوبپل سواره رو48500000000
159چالوسآزادراه چالوس - پل سی نوا جنوب به شمالپل سواره رو48500000000