قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1399/12/05

تعرفه تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات برایت بورد تهران

برایت بورد تهران
ردیفکدمسیرنشانیتیپسایزمتراژتعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ قابل اکران
1PA 1مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل هوایی دوربرگردان الهیهبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
2PA 2مدرسمدرس جنوب به شمال بالاتر از پل هوایی دوربرگردان الهیهبرایت بورد3/92*2/421018000000001400/02/04
3PA 54مدرسمدرس جنوب به شمال قبل از ورودی الهیه (مقابل کارگاه)برایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
4PA 4مدرسابتدای مدرس اول پیاده رو بعد از پارک ویبرایت بورد3/92*2/421018000000001400/02/10
5PA 6مدرسمدرس جنوب به شمال بعد پل عابر بعد از صدربرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
6PA 7مدرسمدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفربرایت بورد3/92*2/4210180000000099/12/15
7PA 8مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول)برایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/30
8PA 9مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/4210150000000099/11/30
9PA 36صدراتوبان صدر شرق به غرب پل کامرانیهبرایت بورد4/00*2/6010.4180000000099/11/30
10PA 37صدراتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتیبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
11PA 40صدراتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کلاهدوزبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/12/15
12PA 41صدراتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالیبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
13PA 42صدراتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجیبرایت بورد3/92*2/42101800000000قابل اکران
14PA 10همتهمت گاندی شرقی زیر پلبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
15PA 11همتهمت گاندی غربیبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/11/30
16PA 12همتهمت شرق به غرب زیر پل کردستانبرایت بورد3/92*2/42101800000000قابل اکران
17PA 13همتهمت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهاییبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/12/15
18PA 15همتهمت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمرانبرایت بورد3/92*2/4210180000000099/12/24
19PA 16چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل از یادگار قبل از تابلو توقف ممنوعبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/15
20PA 17چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل از یادگار 2 قبل از تابلو دروازه ایبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/11/30
21PA 18چمرانچمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دولاینبرایت بورد3/30*2/057140000000099/12/26
22PA 72پارک ویچمران شرق به غرب بعد از چهار راه پارک ویبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/01
23PA 73پارک ویچهارراه پارک وی ورودی مدرس به ولیعصر، زیر پلبرایت بورد4/00*2/6010.4150000000099/11/30
24PA 19حکیم حکیم غرب به شرق قبل از پردیسانبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/21
25PA 20حکیم حکیم غرب به شرق مقابل پردیسانبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/11/30
26PA 21حکیم حکیم غرب به شرق بعد از پردیسانبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/11/30
27PA 22حکیمحکیم شرق به غرب انتهای لچکی پارک پردیسانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/30
28PA 23یادگار امامیادگار جنوب به شمال تقاطع سازمان آببرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/06
29PA 25نیایشنیایش غرب به شرق قبل از پل فرحزادی (سازه اول)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
30PA 26نیایشنیایش غرب به شرق قبل از پل فرحزادی(سازه دوم)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
31PA 27ستاریستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه اول)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/15
32PA 28ستاریستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
33PA 29کردستانکردستان جنوب به شمال نبش دوربرگردان مقابل تونلبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
34PA 53رسالت رسالت غرب به شرق ابتدای تونلبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
35PA 3ملاصدراخیابان ملاصدرا شرق به غرب ضلع شمال غربی تقاطع شیرازبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/11/30
36PA 35جهان کودکحقانی نرسیده به چهار راه جهان کودک شرق به غرب قبل از چراغبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/06
37PA 5جهان کودکچهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربیبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/06
38PA 43امام علی عامام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه اول)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
39PA 44امام علی عامام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
40PA 33باقریباقری شمال به جنوب پایین تر از کوچه خزائی مقابل دوربرگردانبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
41PA 34باقریباقری شمال به جنوب نبش کوچه کرم پوربرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
42PA 65فرمانیهچهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقی مقابل بانک 1برایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/01
43PA 66فرمانیهدوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرببرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
44PA 47کامرانیهکامرانیه جنوبی (پاشا ظهری) نبش کوچه اقدامبرایت بورد3/92*2/42101400000000قابل اکران
45PA 75اقدسیهاقدیسه نبش کوچه پارک اولبرایت بورد3/30*2/057140000000099/11/30
46PA 74تجریشمیدان تجریش ضلع جنوب غربیبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/15
47PA 38تجریشمیدان تجریش ضلع جنوب غربی دید از ولیعصربرایت بورد3/30*2/057150000000099/11/30
48PA 55ولنجکخیابان الف شمال به جنوب سر مقدس اردبیلی نبش کانالبرایت بورد3/30*2/057140000000099/11/30
49PA 56ولنجکخیابان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبزبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/15
50PA 57ولنجکخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع نهمبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/01
51PA 58ولنجکخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع سیزدهمبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
52PA 39دولتخیابان دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارستهبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
53PA 79شریعتیشریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومیبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/11
54PA 30شریعتیشریعتی جنوب به شمال بالاتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوسبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
55PA 31شریعتیشریعتی شمال به جنوب مقابل مترو شریعتیبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
56PA 67میردامادمیرداماد غرب به شرق دور برگردان قبل از شریعتیبرایت بورد3/92*2/4210150000000099/12/15
57PA 68میردامادمیرداماد غرب به شرق قبل از میدان مادر مقابل بانک کارآفرینبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/10
58PA 69میردامادمیرداماد غرب به شرق بعد از مسجد الغدیر مقابل بانک ملیبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
59PA 24شهرک غرببلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میلاد نوربرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/15
60PA 61سعادت آبادضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعهبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
61PA 62سعادت آبادسعادت آباد شمال به جنوب ضلع جنوب غربی تقاطع دادمان و مدیریتبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
62PA 60سعادت آبادبلوار سرو غرب به شرق تقاطع پاکنژاد فضای وسط بلوار رو به روبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/02
63PA 45سعادت آبادبلوار سرو غرب به شرق حد فاصل پاکنژاد تا میدان کاجبرایت بورد4/00*2/6010.4140000000099/11/30
64PA 46سعادت آبادضلع شرقی میدان کاج وسط بلوار دید شرق به غرببرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/30
65PA 70بلوار آفریقابلوار آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی گلشهربرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/15
66PA 71بلوار آفریقابلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفربرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/09
67PA 59آرژانتینضلع غربی میدان آرژانتینبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/15
68PA 80نیاورانابتدای میدان نیاوران جنوب به شمالبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/15
69PA 49فرشتهفرشته نیلوفر مریم(سازه اول)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/16
70PA 50فرشتهفرشته نیلوفر مریم(سازه دوم)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/16
71PA 51فرشتهفرشته فیاضی و مریم(سازه اول)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/01
72PA 52فرشتهفرشته فیاضی و مریم(سازه دوم)برایت بورد3/30*2/0571200000000قابل اکران
73PA 78پاسدارانپاسداران جنوب به شمال بالاتر از بوستان دومبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
74PA 32پاسدارانچهار راه پاسداران دولت جنوب به شمالبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/02
75PA 85مطهریخیابان مطهری ضلع جنوبی تقاطع سلیمان خاطربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/10
76PA 84بهشتیخیابان بهشتی تقاطع صابونچیبرایت بورد4/00*2/6010.4140000000099/11/30
77PA 63جمهوریجمهوری شرق به غرب مقابل علاالدین سمت راستبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/30
78PA 64جمهوریجمهوری شرق به غرب قبل از اعلاالدین سمت چپ نبش کوچه صداقتبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/31
79PA 48کریم خانخیابان کریم خان حد فاصل عضدی تا میدان ولیعصربرایت بورد3/92*2/4210140000000099/12/26
80PA 83امین حضورخیابان امین حضور روبرو کوچه بهرونبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/18
81PA 76امین حضورخیابان امین حضور بعد از کوچه مستوفی مقابل بانک پاسارگادبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/01
82PA 77نارمکضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دیبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
83PA 82تهرانپارسضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارس داخل لچکی وسطبرایت بورد3/92*2/4210140000000099/11/30
84PA 86تهرانپارسخیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول فضای سبز سمت چپبرایت بورد3/30*2/057140000000099/11/30