تعرفه تبلیغات محیطی رفسنجان فروردین ۹۹

 

ردیف

محل تابلو

ابعاد تابلو

قیمت ماهانه (ریال)

1

پل هوایی، ابتدای بلوار طالقانی، تابلو سمت راست، مسیر علی ابن ابیطالب به شهدا

4*16

79.300.000

2

پل هوایی، ابتدای بلوار طالقانی، تابلو سمت چپ مسیر علی ابن ابیطالب به شهدا

4*16

79.300.000

3

پل هوایی، ابتدای بلوار طالقانی، تابلو سمت راست، مسیر شهدا به علی ابن ابیطالب

4*16

79.300.000

4

پل هوایی، ابتدای بلوار طالقانی، تابلو سمت چپ، مسیر شهدا به علی ابن ابیطالب

4*16

79.300.000

5

پل هوایی، بلوار طالقانی، روبروی اداره پست، مسیر علی ابن ابیطالب به شهدا (درحال نصب)

4*12.5

79.300.000

6

پل هوایی، بلوار طالقانی، روبروی اداره پست، مسیر شهدا به علی ابن ابیطالب(درحال نصب)

4*10

79.300.000

7

پل هوایی، بلوار آیت الله هاشمی، روبروی بوستان معلم، مسیر امام حسین به آزادی

4*15

69.500.000

8

پل هوایی، بلوار آیت الله هاشمی، روبروی بوستان معلم، مسیر آزادی به امام حسین

4*15

69.500.000

9

میدان ابراهیم

3*14.70

55.000.000

10

تلویزیون شهری (میدان ابراهیم، ابتدای خیابان شهدا)

3*5

15.000.000

11

بلوار طالقانی (سه وجهی)

3*5

40.000.000