تعرفه تبلیغات محیطی فرودگاه کرمان

 

ردیف

محل تابلو

ابعاد تابلو

قیمت ماهانه (ریال)

1

فرودگاه، سالن عمومی، کانتر پذیرش، از سمت چپ سوم

1.20*5.90

50.000.000

2

فرودگاه، سالن عمومی، مدیریت ترمینال، از سمت چپ چهارم

1.20*5.90

50.000.000

3

فرودگاه، سالن عمومی، مدیریت ترمینال، از سمت چپ پنجم

1.20*5.90

50.000.000

4

فرودگاه، سالن ورودی، بالای نوار نقاله، سمت راست

1.20*5.90

50.000.000

5

فرودگاه، سالن ورودی، بالای نوار نقاله، سمت چپ

1.20*5.90

50.000.000

6

فرودگاه، سالن ورودی، مقابل نوار نقاله، سمت راست

1.20*5.90

50.000.000

7

فرودگاه، سالن ورودی، مقابل نوار نقاله، وسط

1.20*5.90

50.000.000

8

فرودگاه، سالن ورودی، مقابل نوار نقاله، سمت چپ

1.20*5.90

50.000.000

9

فرودگاه، سالن ورودی، جنب درب خروجی، سمت راست

1.20*5.90

50.000.000

10

فرودگاه، سالن ورودی، جنب درب خروجی، سمت چپ

1.20*5.90

50.000.000

11

فرودگاه، سالن ترازیت، بالای درب خروجی، از سمت چپ اول

1.20*5.90

50.000.000

12

فرودگاه، سالن ترانزیت، بالای درب خروجی، از سمت چپ دوم

1.20*5.90

50.000.000