آدرسنوع تابلومتراژتعرفه ماهانه
میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگربیلبورد سه وجهی5030000000
میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتیبیلبورد سه وجهی5025000000
میدان آزادی دید از ابتدای مدرسبیلبورد سه وجهی5020000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از بلوار بهشتی ) تابلو سمت راستعرشه پل6030000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از بلوار بهشتی ) تابلو وسطعرشه پل6030000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از بلوار بهشتی ) تابلو سمت چپعرشه پل5020000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از میدان ) تابلو سمت راستعرشه پل6030000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از میدان ) تابلو وسطعرشه پل6030000000
کرمانشاه , میدان آزادی پل مکانیزه ( دید از میدان ) تابلو سمت چپعرشه پل6020000000
کرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمالعرشه پل3625000000
کرمانشاه ، بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوبعرشه پل3625000000
کرمانشاه , بلوار بهشتی سه راه 22 بهمن جنوب به شمالعرشه پل3625000000
کرمانشاه , بلوار بهشتی سه راه 22 بهمن به سمت میدان آزادیعرشه پل3625000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس(دید از میدان) تابلو سمت چپبیلبورد4810000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس(دید از میدان) تابلو وسطبیلبورد4810000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس(دید از میدان) تابلو سمت راستبیلبورد4810000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سمت چپبیلبورد207000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو دومبیلبورد207000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سومبیلبورد207000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو چهارمبیلبورد207000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو پنجمبیلبورد207000000
کرمانشاه ، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو ششمبیلبورد207000000
بزرگراه کربلا شهر بیستون مقابل اثار باستانی ( به سمت کرمانشاه )بیلبورد2025000000
بزرگراه کربلا شهر بیستون مقابل اثار باستانی ( به سمت تهران )بیلبورد5025000000
بزرگراه کربلا شهر بیستون مقابل کارخانه قند ( به سمت تهران )بیلبورد5020000000