محل پخش همه گروه ها محل پخش گروه یک تا شش گروه هفت محل پخش گروه یک تا شش گروه هفت محل پخش گروه یک تا شش گروه هفت محل پخش گروه یک تا شش گروه هفت محل پخش گروه یک تا شش گروه هفت
خبر 20/00 2 خبر 11/00 3 2 خبر 15/00 4 3 خبر 9/00 9 8 خبر 17/00 13 12 خبر 6/30 15 14
خبر 20/30 2 خبر 11/15 3 2 خبر 15/15 4 3 خبر9/15 9 8 خبر 17/15 13 12 خبر 6/45 15 14
خبر 21/00 2 خبر 11/30 3 2 خبر 15/30 4 3 خبر 9/30 9 8 خبر 17/30 13 12 خبر 7/00 15 14
خبر 21/30 2 بخبر 11/45 3 2 خبر 15/45 4 3 خبر 9/45 9 8 خبر 17/45 13 12 خبر 7/15 15 14
خبر 22/00 2 خبر 12/00 3 2 خبر 16/00 4 3 خبر 10/00 9 8 خبر 18/00 13 12 خبر 7/30 15 14
خبر 22/30 2 خبر 12/15 3 2 خبر 16/15 4 3 خبر 10/15 9 8 خبر 18/15 13 12 خبر 7/45 15 14
خبر 23/00 2 خبر 12/30 3 2 خبر 16/30 4 3 خبر 10/30 9 8 خبر 18/30 13 12 خبر 8/00 15 14
    خبر 12/45 3 2 خبر 16/45 4 3 خبر 10/45 9 8 خبر 18/45 13 12 خبر 8/15 15 14
    خبر 13/00 3 2       خبر 19/00 9 8       خبر 8/30 15 14
    خبر 13/15 3 2       خبر 19/15 9 8       خبر 8/45 15 14
    خبر 13/30 3 2       خبر 19/30 9 8            
    خبر 13/45 3 2       خبر 19/45 9 8            
    خبر 14/00 3 2                        
    خبر 14/15 3 2                        
    خبر 14/30 3 2                        
    خبر 14/45 3 2                      

توجه : در شبکه رادیویی پیام کلیه طبقات از ساعت 6/30 الی 12/00 ظهر جمعه ها و ایام تعطیل با طبقه (2) و از ساعت 12/30 الی 23/00 با طبقه (3) محاسبه خواهد شد .

تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی(قبل)(ارقام به هزار ریال)                  
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
1 650 6 1600 11 3100 16 6200 21 11800
2 800 7 1850 12 3600 17 7000 22 13300
3 1000 8 2100 13 4100 18 8200 23 14800
4 1200 9 2400 14 4600 19 9400 24 16300
5 1400 10 2750 15 5400 20 10600 25 18000