تعرفه اجاره بیلبورد ارومیه سال ۱۳۹۹

ردیفوجهدید تابلوآدرسنوع سازهابعادتاریخ شروع اکرانتاریخ پایان اکرانتعرفه ماهانه (ریال)
11دید از میثم تقاطع والفجر و پل
آذربایجان
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده
 پل عابر پیاده2*1499/10/011400/01/15220,000,000
22دید از میثم تقاطع والفجر و پل
آذربایجان
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده
 پل عابر پیاده2*1099/10/1399/11/02220,000,000
31دید از آذربایجان تقاطع والفجر و پل
آذربایجان
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده
 پل عابر پیاده2*1499/09/2099/10/20240,000,000
42دید از آذربایجان تقاطع والفجر و پل
آذربایجان
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده
 پل عابر پیاده2*1599/10/011400/01/15240,000,000
5 دید از تقاطع آذربایجانتقاطع فرهنگ و پل نماز
روبروی بانک رفاه و تجارت و پارک ائللرباغی 
 پل عابر پیاده2*2499/02/081400/04/04260,000,000
6 دید از میثمتقاطع فرهنگ و پل نماز
روبروی بانک رفاه و تجارت و پارک ائللرباغی 
 پل عابر پیاده2*2099/01/151400/01/15260,000,000
71دید از شهرچایی روبروی دادگستری و شهربازی پل عابر پیاده5/2*1098/12/2699/12/26240,000,000
82دید از شهرچایی روبروی دادگستری و شهربازی پل عابر پیاده5/2*1099/10/011400/01/15240,000,000
91دید از میثم روبروی دادگستری و شهربازی پل عابر پیاده5/2*1599/01/041400/01/04300,000,000
102دید از میثم روبروی دادگستری و شهربازی پل عابر پیاده5/2*1599/02/0599/12/28300,000,000
111دید از مولویتقاطع امامت و دیانت  پل عابر پیاده3*1199/02/0599/12/28320,000,000
122دید از مولویتقاطع امامت و دیانت  پل عابر پیاده3*1199/10/011400/01/15320,000,000
13 دید از شهرچایی تقاطع امامت و دیانت  پل عابر پیاده2*2099/02/0599/12/28320,000,000
141دید از امامت تقاطع مولوی – برق و امامت پل عابر پیاده5/2*1599/10/011400/01/15320,000,000
152دید از امامت تقاطع مولوی – برق و امامت پل عابر پیاده5/2*1599/02/0599/12/28320,000,000
16 دید از مولوی و امام علیتقاطع مولوی – برق و امامت پل عابر پیاده2*2099/10/1399/11/02340,000,000
171دید از مادر و برق  پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست
 در مسیر مرکز شهر
 پل عابر پیاده2*1099/10/1399/11/02200,000,000
182دید از مادر و برق  پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست
 در مسیر مرکز شهر
 پل عابر پیاده2*1098/12/2699/12/26200,000,000
191دید از مدرس و امینی  پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست
 در مسیر مرکز شهر
 پل عابر پیاده2*10  200,000,000
202دید از مدرس و امینی  پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست
 در مسیر مرکز شهر
 پل عابر پیاده2*1099/09/2099/10/20200,000,000
21 دید از مدرسرجایی روبروی اداره بازرگانی
در مسیر باغ رضوان و دانشگاه های آزاد و سراسری
 پل عابر پیاده2*2098/12/2699/12/26260,000,000
22 دید از میدان آزادی و مرز سرورجایی روبروی اداره بازرگانی
در مسیر باغ رضوان و دانشگاه های آزاد و سراسری
 پل عابر پیاده2*2098/12/2699/12/26260,000,000
231دید از مادر تقاطع سربازان گمنام و باهنر پل عابر پیاده2*1299/08/0799/09/07220,000,000
242دید از مادر تقاطع سربازان گمنام و باهنر پل عابر پیاده2*1299/07/0999/12/28220,000,000
25 دید از مدرس – برق و 8 شهریورتقاطع سربازان گمنام و باهنر پل عابر پیاده2*2099/04/251400/01/30280,000,000
261دید از ابوذر 
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای
 
 پل عابر پیاده5/2*1598/12/2699/12/26260,000,000
272دید از ابوذر 
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای
 
 پل عابر پیاده5/2*1599/09/2099/10/20260,000,000
281دید از ترمینال 
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای
 
 پل عابر پیاده5/2*1599/10/1399/11/02260,000,000
292دید از ترمینال 
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای
 
 پل عابر پیاده5/2*1598/12/2699/12/26260,000,000
301دید از میدان هفت تیر روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر
 پل عابر پیاده5/2*1599/01/151400/01/15260,000,000
312دید از میدان هفت تیر روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر
 پل عابر پیاده5/2*15  260,000,000
321دید از تقاطع آذربایجان  روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر
 پل عابر پیاده5/2*1599/10/1399/11/02260,000,000
332دید از تقاطع آذربایجان  روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر
 پل عابر پیاده5/2*1598/12/2699/12/26260,000,000