به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد ارومیه اردیبهشت ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد ارومیه سال ۱۳۹۹

آدرس و محل سازه ردیف دید تابلو ابعاد قیمت
تقاطع  والفجر و پل  آذربایجان در مسیر شهرک ویلایی امامزاده ۱ دید از میثم –  وجه ۱ ۲*۱۴ ۱۸ م
۲ دید از میثم –  وجه ۲ ۲*۱۰ ۱۶ م
۳ دید از آذربایجان –  وجه ۱ ۲*۱۵ ۱۸ م
۴ دید از آذربایجان –  وجه ۲ ۲*۱۴ ۱۸ م
تقاطع فرهنگ و پل نماز روبروی بانک رفاه و تجارت و پارک ائللرباغی ۵ دید از تقاطع آذربایجان ۲*۲۴ ۲۰ م
۶ دید از میثم ۲*۲۰ ۲۲ م
روبروی دادگستری و شهربازی ۷ دید از شهرچایی – وجه ۱ ۵/۲*۱۰ ۱۸ م
۸ دید از شهرچایی –  وجه ۲ ۵/۲*۱۰ ۱۸ م
۹ دید از میثم –  وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۲۲ م
۱۰ دید از میثم –  وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۲ م
تقاطع امامت و دیانت ۱۱ دید از مولوی –  وجه ۱ ۳*۱۱ ۲۴ م
۱۲ دید از مولوی –  وجه ۱ ۳*۱۱ ۲۴ م
۱۳ دید از شهرچایی ۲*۲۰ ۲۴ م
تقاطع مولوی – برق و امامت ۱۴ دید از امامت –  وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۲۴ م
۱۵ دید از امامت –  وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۴ م
۱۶ دید از مولوی و امام علی ۲*۲۰ ۲۴ م
پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست  در مسیر مرکز شهر ۱۷ دید از مادر و برق –  وجه ۱ ۲*۱۰ ۱۶ م
۱۸ دید از مادر و برق –  وجه ۲ ۲*۱۰ ۱۶ م
۱۹ دید از مدرس و امینی –  وجه ۱ ۲*۱۰ ۱۶ م
۲۰ دید از مدرس و امینی –  وجه ۲ ۲*۱۰ ۱۶ م
رجایی روبروی اداره بازرگانی
در مسیر باغ رضوان و دانشگاه های آزاد و سراسری
۲۱ دید از مدرس ۲*۲۰ ۲۰ م
۲۲ دید از میدان آزادی و مرز سرو ۲*۲۰ ۲۰ م
تقاطع سربازان گمنام و باهنر ۲۳ دید از مادر –  وجه ۱ ۲*۱۲ ۱۸ م
۲۴ دید از مادر –  وجه ۲ ۲*۱۲ ۱۸ م
۲۵ دید از مدرس – برق و ۸ شهریور ۲*۲۰ ۲۲ م
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای ۲۶ دید از ابوذر –  وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۱۸ م
۲۷ دید از ابوذر –  وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
۲۸ دید از ترمینال –  وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۱۸ م
۲۹ دید از ترمینال –  وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار
در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر
۳۰ دید از میدان هفت تیر –   وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
۳۱ دید از میدان هفت تیر –   وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
۳۲ دید از تقاطع آذربایجان-   وجه ۱ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
۳۳ دید از تقاطع آذربایجان  –  وجه ۲ ۵/۲*۱۵ ۲۰ م
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید