تعرفه اجاره بیلبورد ارومیه سال ۱۳۹۹

 

آدرس و محل سازهردیفدید تابلوابعادقیمت
تقاطع  والفجر و پل  آذربایجان در مسیر شهرک ویلایی امامزاده1دید از میثم –  وجه 12*1418 م
2دید از میثم –  وجه 22*1016 م
3دید از آذربایجان –  وجه 12*1518 م
4دید از آذربایجان –  وجه 22*1418 م
تقاطع فرهنگ و پل نماز روبروی بانک رفاه و تجارت و پارک ائللرباغی5دید از تقاطع آذربایجان2*2420 م
6دید از میثم2*2022 م
روبروی دادگستری و شهربازی7دید از شهرچایی – وجه 15/2*1018 م
8دید از شهرچایی –  وجه 25/2*1018 م
9دید از میثم –  وجه 15/2*1522 م
10دید از میثم –  وجه 25/2*1522 م
تقاطع امامت و دیانت11دید از مولوی –  وجه 13*1124 م
12دید از مولوی –  وجه 13*1124 م
13دید از شهرچایی2*2024 م
تقاطع مولوی – برق و امامت14دید از امامت –  وجه 15/2*1524 م
15دید از امامت –  وجه 25/2*1524 م
16دید از مولوی و امام علی2*2024 م
پل مدرس روبروی پست مرکزی و محیط زیست  در مسیر مرکز شهر17دید از مادر و برق –  وجه 12*1016 م
18دید از مادر و برق –  وجه 22*1016 م
19دید از مدرس و امینی –  وجه 12*1016 م
20دید از مدرس و امینی –  وجه 22*1016 م
رجایی روبروی اداره بازرگانی
در مسیر باغ رضوان و دانشگاه های آزاد و سراسری
21دید از مدرس2*2020 م
22دید از میدان آزادی و مرز سرو2*2020 م
تقاطع سربازان گمنام و باهنر23دید از مادر –  وجه 12*1218 م
24دید از مادر –  وجه 22*1218 م
25دید از مدرس – برق و 8 شهریور2*2022 م
تقاطع خاتم الانبیا و ابوذر  جنب فنی و حرفه ای26دید از ابوذر –  وجه 15/2*1518 م
27دید از ابوذر –  وجه 25/2*1520 م
28دید از ترمینال –  وجه 15/2*1518 م
29دید از ترمینال –  وجه 25/2*1520 م

روبروی نمایشگاه های
اتومبیل و میدان میوه و تره بار

در مسیر شهرک ویلایی امامزاده – شیخ شلتوت – والفجر

30دید از میدان هفت تیر –   وجه 15/2*1520 م
31دید از میدان هفت تیر –   وجه 25/2*1520 م
32دید از تقاطع آذربایجان-   وجه 15/2*1520 م
33دید از تقاطع آذربایجان  –  وجه 25/2*1520 م