تعرفه اجاره بیلبورد گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیفموقعیتابعادنوع سازهتعرفه ماهیانهتاریخ اکرانتوضیحات
1روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه راست3×24پل عابر32.000.000قابل اکران
2روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه چپ3×18پل عابر22.000.00031/03/99
3روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه راست3×24پل عابر32.000.00021/02/99
4روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه چپ3×18پل عابر22.000.000قابل اکران
5بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه راست4×15پل عابر35.000.00015/04/99
6بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه چپ4×15پل عابر27.000.00015/04/99
7بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه راست4×15پل عابر35.000.00010/04/99
8بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه چپ4×15پل عابر27.000.00010/04/99
9بلوار بهشتی-ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه راست3×15پل عابر28.000.00021/04/99
10بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه چپ3×15پل عابر20.000.000قابل اکران
11بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه راست3×15پل عابر28.000.000قابل اکران
12بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه چپ3×15پل عابر20.000.00001/04/99
13بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه راست3×12پل عابر28.000.000قابل اکران
14بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه چپ3×12پل عابر20.000.000قابل اکران
15بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه – وجه راست3×12پل عابر28.000.000قابل اکران
16بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه  – وجه چپ3×12پل عابر20.000.000قابل اکران
17بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه راست3×12پل عابر28.000.000قابل اکران
18بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه چپ3×12پل عابر20.000.000قابل اکران
19بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه راست3×12پل عابر28.000.000قابل اکران
20بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه چپ3×12پل عابر20.000.00015/03/99
21بلوارخرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دیدبه جانبازان– وجه راست3×15پل عابر30.000.000قابل اکران
22بلوار خرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دید به جانبازان – وجه چپ‏3×15‏پل عابر22.000.000قابل اکران
23بلوار خرمشهر-‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه –وجه راست‏3×15‏پل عابر‏30.000.000‏15/03/99
24بلوار خرمشهر- ‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه – وجه چپ‏3×15‏پل عابر‏22.000.000‏15/03/99
25گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید از صابرین50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
26گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید به صابرین50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
27گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید از گلایل50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
28گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید به گلایل50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
29گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید از بلوار50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
30گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید به بلوار50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
31گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید از صابرین50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
32گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید به صابرین50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
33چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید از میدان50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران
34چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید به میدان50/3×70/1لایت باکس000/000/14قابل اکران