تعرفه اجاره بیلبورد گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف موقعیت ابعاد نوع سازه تعرفه ماهیانه تاریخ اکران توضیحات
1 روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه راست 3×24 پل عابر 32.000.000 قابل اکران
2 روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه چپ 3×18 پل عابر 22.000.000 31/03/99
3 روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه راست 3×24 پل عابر 32.000.000 21/02/99
4 روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه چپ 3×18 پل عابر 22.000.000 قابل اکران
5 بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه راست 4×15 پل عابر 35.000.000 15/04/99
6 بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه چپ 4×15 پل عابر 27.000.000 15/04/99
7 بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه راست 4×15 پل عابر 35.000.000 10/04/99
8 بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه چپ 4×15 پل عابر 27.000.000 10/04/99
9 بلوار بهشتی-ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه راست 3×15 پل عابر 28.000.000 21/04/99
10 بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه چپ 3×15 پل عابر 20.000.000 قابل اکران
11 بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه راست 3×15 پل عابر 28.000.000 قابل اکران
12 بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه چپ 3×15 پل عابر 20.000.000 01/04/99
13 بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه راست 3×12 پل عابر 28.000.000 قابل اکران
14 بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه چپ 3×12 پل عابر 20.000.000 قابل اکران
15 بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه – وجه راست 3×12 پل عابر 28.000.000 قابل اکران
16 بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه  – وجه چپ 3×12 پل عابر 20.000.000 قابل اکران
17 بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه راست 3×12 پل عابر 28.000.000 قابل اکران
18 بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه چپ 3×12 پل عابر 20.000.000 قابل اکران
19 بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه راست 3×12 پل عابر 28.000.000 قابل اکران
20 بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه چپ 3×12 پل عابر 20.000.000 15/03/99
21 بلوارخرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دیدبه جانبازان– وجه راست 3×15 پل عابر 30.000.000 قابل اکران
22 بلوار خرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دید به جانبازان – وجه چپ ‏3×15‏ پل عابر 22.000.000 قابل اکران
23 بلوار خرمشهر-‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه –وجه راست ‏3×15‏ پل عابر ‏30.000.000‏ 15/03/99
24 بلوار خرمشهر- ‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه – وجه چپ ‏3×15‏ پل عابر ‏22.000.000‏ 15/03/99
25 گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید از صابرین 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
26 گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید به صابرین 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
27 گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید از گلایل 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
28 گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید به گلایل 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
29 گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید از بلوار 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
30 گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید به بلوار 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
31 گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید از صابرین 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
32 گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید به صابرین 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
33 چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید از میدان 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران
34 چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید به میدان 50/3×70/1 لایت باکس 000/000/14 قابل اکران