تیزر آگهی تلویزیونی مواد غذایی سالی

یکی از مزایای محصول استراتژیک سالی رب سالی کیفیت بسیار بالای آن بود اما نمایش کیفیت یک محصول غذایی که به صورت مستقیم میل نمی شود کار بسیار دشواری است.

در کمپین سالی ابتدا با استفاده از آرم آکهی شعار سالی که نکوست از طعمش پیداست (طراحی شعار توسط روزنه ارتباط) عرضه گردید و پس از طی این گام ، آگهی مستقیم تلویزیونی با تکیه بر غلظت رب سالی (یکی از شاخصه های کیفی رب ) پخش گردید.

سوژه این آگهی عامه پسند یکی از لطیفه های قدیمی جاری در بین مردم جامعه بود: با این غلیظی که تو میگی فقط باید سالی ببری فقط یک قاشق ! پیام نهایی و اصلی این آگهی بود.