جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه اول سیـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ویژه برنامه ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۵)

گروه  چهار   (103)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تکرار سریال تبریز در مه ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

شما و سیما  12:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (108)

گروه سه(۱۰۶)

گروه  چهار   (104)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

فیلم سینمایی ۱۵:۴۵

(قبل، زیرنویس،بین، بعد )

گروه یک و دو (۱۱۷)

گروه سه   (114)

گروه  چهار  (112)

برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰

(آیینه های روبرو)

(قبل، زیرنویس،)

همه گروه ها   (104)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

سینمایک ۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه  (112)

گروه چهار (۱۱۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

خلاصه مجموعه شبانه آمین۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

 

 

 

 

 

 

پستهای اخیر

ارسال نظر