جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه اول سيـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايران دياري براي تمام فصول)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ويژه برنامه ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۵)

گروه  چهار   (103)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تكرار سريال تبريز در مه ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

گروه چهار(۱۰۳)

شما و سيما  12:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  (108)

گروه سه(۱۰۶)

گروه  چهار   (104)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۲:۰۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

گروه چهار(۱۰۷)

فيلم سينمايي ۱۵:۴۵

(قبل، زيرنويس،بين، بعد )

گروه يك و دو (۱۱۷)

گروه سه   (114)

گروه  چهار  (112)

برنامه تركيبي ۱۷:۰۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

(قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۰۰

(آيينه هاي روبرو)

(قبل، زيرنويس،)

همه گروه ها   (104)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

( قبل ،بعد )

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

(قبل ، بعد )

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

سينمايك ۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا  سه  (112)

گروه چهار (۱۱۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

خلاصه مجموعه شبانه آمين۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

 

 

 

 

 

 

پستهای اخیر

ارسال نظر