جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه اول سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایران دیاری برای تمام فصول)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ویژه برنامه 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(105)

گروه  چهار   (103)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تکرار سریال تبریز در مه 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 10:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

گروه چهار(103)

شما و سیما  12:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (108)

گروه سه(106)

گروه  چهار   (104)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 12:00

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

گروه چهار(107)

فیلم سینمایی 15:45

(قبل، زیرنویس،بین، بعد )

گروه یک و دو (117)

گروه سه   (114)

گروه  چهار  (112)

برنامه ترکیبی 17:00

(مثبت 17)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

(قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:00

(آیینه های روبرو)

(قبل، زیرنویس،)

همه گروه ها   (104)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

( قبل ،بعد )

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

(قبل ، بعد )

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

سینمایک 23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه  (112)

گروه چهار (110)

بعد

همه گروه ها   (106)

خلاصه مجموعه شبانه آمین22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)