شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

۱۲/۰۷/۱۳۹۴

۱۳/۰۷/۱۳۹۴

۱۴/۰۷/۱۳۹۴

۱۵/۰۷/۱۳۹۴

۱۶/۰۷/۱۳۹۴

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانيم)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانيم)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانيم)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانيم)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زيرنويس

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ورزش و مردم ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  (107)

گروه سه(۱۰۵)

گروه  چهار   (103)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه يك و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تكرار سريال تبريز در مه ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۹:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

شما و سيما  12:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  (108)

گروه سه(۱۰۶)

گروه  چهار   (104)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سيماي خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زيرنويس،بين۲ )

گروه يك و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه يك(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه يك(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه يك(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه يك(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه يك(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه يك(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تكرار  مجموعه شيپورچي۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تكرار  مجموعه شبانه آمين ۱۵:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

فيلم سينمايي ۱۵:۴۵

 (قبل، زيرنويس،بين، بعد )

   گروه يك و دو (۱۱۷)

   گروه سه   (114)

   گروه  چهار  (112)

برنامه تركيبي ۱۷:۰۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زيرنويس،بين)

همه گروه ها   (104)

برنامه تركيبي ۱۷:۰۰

(آيينه هاي روبرو)

 (قبل، زيرنويس،)

همه گروه ها   (104)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه يك  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه يك   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمين

۲۲:۰۰

قبل، زيرنويس،بين ،بعد

گروه يك  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

سريال تبريز در مه  22:00

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا  سه(۱۱۹)

گروه چهار  (117)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

 

 

 

سينمايك ۲۳:۰۰

والدين گرفتار

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا  سه  (112)

گروه چهار (۱۱۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

پستهای اخیر

ارسال نظر