به اشتراگ بگذارید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

۱۲/۰۷/۱۳۹۴

۱۳/۰۷/۱۳۹۴

۱۴/۰۷/۱۳۹۴

۱۵/۰۷/۱۳۹۴

۱۶/۰۷/۱۳۹۴

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۷:۰۰

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت۸:۰۰

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ورزش و مردم ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (107)

گروه سه(۱۰۵)

گروه  چهار   (103)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر۹:۰۰

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (۱۱۲)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تکرار سریال تبریز در مه ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۹:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(۱۰۳)

شما و سیما  12:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (108)

گروه سه(۱۰۶)

گروه  چهار   (104)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده ۱۰:۳۰

(قبل، زیرنویس،بین۲ )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(۱۰۷)

گروه  چهار   (105)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(۱۱۳)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر۱۴:۰۰

(قبل و بعد )

گروه یک(۱۱۳)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تکرار  مجموعه شیپورچی۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

تکرار  مجموعه شبانه آمین ۱۵:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(۱۰۷)

فیلم سینمایی ۱۵:۴۵

 (قبل، زیرنویس،بین، بعد )

   گروه یک و دو (۱۱۷)

   گروه سه   (114)

   گروه  چهار  (112)

برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۳۰

(مثبت ۱۷)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰

(آیینه های روبرو)

 (قبل، زیرنویس،)

همه گروه ها   (104)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۱۹:۰۰

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (۱۱۴)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(۱۰۸)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

خبر۲۱:۰۰

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (۱۱۸)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (۱۳۳)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(۱۲۴)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

۲۲:۰۰

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(۱۳۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

سریال تبریز در مه  22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه(۱۱۹)

گروه چهار  (117)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

 

 

 

سینمایک ۲۳:۰۰

والدین گرفتار

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه  (112)

گروه چهار (۱۱۰)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید