شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

برنامه ساعت7:00

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(جوان بمانیم)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت7:00

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

 

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

برنامه ساعت8:00

(حرف حساب)

قبل، زیرنویس

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

ورزش و مردم 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (107)

گروه سه(105)

گروه  چهار   (103)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

خبر9:00

(قبل ، بعد)  

گروه یک و دو (112)

گروه سه  (108)

گروه چهار  (106)

تکرار سریال تبریز در مه 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 9:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (104)

 گروه چهار(103)

شما و سیما  12:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  (108)

گروه سه(106)

گروه  چهار   (104)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

سیمای خانواده 10:30

(قبل، زیرنویس،بین2 )

گروه یک و دو  (109)

گروه سه(107)

گروه  چهار   (105)

خبر14:00

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(113)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(113)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(113)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(113)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

   (قبل و بعد )  

   گروه یک(113)

   گروه دو  (112)

 گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

خبر14:00

(قبل و بعد )

گروه یک(113)

گروه دو  (112)

گروه سه   (109)

گروه  چهار  (107)

تکرار  مجموعه شیپورچی15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

تکرار  مجموعه شبانه آمین 15:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک تا سه  (108)

 گروه چهار(107)

فیلم سینمایی 15:45

 (قبل، زیرنویس،بین، بعد )

   گروه یک و دو (117)

   گروه سه   (114)

   گروه  چهار  (112)

برنامه ترکیبی 17:00

(مثبت 17)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:30

(مثبت 17)

 (قبل، زیرنویس،بین)

همه گروه ها   (104)

برنامه ترکیبی 17:00

(آیینه های روبرو)

 (قبل، زیرنویس،)

همه گروه ها   (104)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر19:00

   ( قبل ،بعد )  

گروه یک  (115)

گروه دو (114)

گروه سه  (112)

گروه  چهار(108)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

خبر21:00

   (قبل ، بعد

گروه یک   (120)

گروه دو و سه (118)

گروه چهار  (112)

مجموعه شبانه

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (133)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(124)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (133)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(124)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (133)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(124)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک (133)

گروه دو  (130)

گروه سه  (127)

گروه  چهار(124)

بعد

همه گروه ها   (106)

مجموعه شبانه آمین

22:00

قبل، زیرنویس،بین ،بعد

گروه یک  (%50+135)

گروه دو   (%40+135)

 گروه سه  (%30+135)

گروه  چهار(130)

بعد

همه گروه ها   (106)

سریال تبریز در مه  22:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه(119)

گروه چهار  (117)

بعد

همه گروه ها   (106)

 

 

 

 

 

سینمایک 23:00

والدین گرفتار

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا  سه  (112)

گروه چهار (110)

بعد

همه گروه ها   (106)