جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه دوم سیـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

 شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه صبحگاهی

پارک ملی کویر ۷:۱۵

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

سیری در جهان ۷:۱۵

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

زندگی ماهی آزاد ۷:۱۵

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

داستانی ۷:۰۰

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

داستانی ۷:۰۰

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

داستانی ۷:۰۰

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهی

داستانی ۷:۰۰

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(۲۰۴)

کودک صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

کودک صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

کودک صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

کودک صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

کودک صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

سینما صبحانه ۸:۰۰

راه

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

سینما صبحانه ۸:۰۰

کارلیتوس

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

مجله بارداری

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

(شیرخوارگان حسینی)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا ۱۱:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵(سخنرانی)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ترکیبی۱۳:۰۰

(ایستاده برموج)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ترکیبی۱۴:۱۵

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ترکیبی۱۴:۱۵

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ترکیبی۱۴:۱۵

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ترکیبی۱۴:۱۵

از آسمان

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ترکیبی۱۴:۱۵

یک فنجان سلامت

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

کودک روز تعطیل ۱۳:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۹)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۵:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

فیلم سینمایی۱۴:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(۲۱۰)

گروه دو و سه (۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۶)

تکرارمجموعه شبانه کیمیا۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه(۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا ۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا ۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا ۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا ۱۶:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

(ریحانه)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

 

برنامه ترکیبی۱۶:۰۰

طبیعت ۳۶۰ درجه

قبل، زیرنویس، بین

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

کودک عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

دست پخت های خودمانی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

آئینه خانه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه یک(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه کیمیا ۲۱:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

برنامه ساعت ۲۱:۳۰

مستند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه یک تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

ترکیبی ۲۴:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

ترکیبی ۲۴:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

ترکیبی ۲۴:۰۰

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

ترکیبی ۲۴:۰۰

دایره زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

ترکیبی ۲۴:۰۰

دایره  زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

جشنواره سینمایی  ۲۴:۰۰

آقای ۲۰۰۰

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

خلاصه مجموعه کیمیا ۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

جشنواره سینمایی  ۲۴:۰۰

پلیس اجباری

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۲۰۵)

 

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه دوم سیـما ۹۴ 

پست های توصیه شده

ارسال نظر