جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه دوم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

 شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

برنامه صبحگاهی

پارک ملی کویر 7:15

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

سیری در جهان 7:15

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

زندگی ماهی آزاد 7:15

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

داستانی 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

داستانی 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

داستانی 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

داستانی 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

کودک صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

کودک صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

کودک صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

کودک صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

کودک صبح  8:45

باغ قصه

همه گروه ها(204)

سینما صبحانه 8:00

راه

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

سینما صبحانه 8:00

کارلیتوس

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

مجله بارداری

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 10:00

(شیرخوارگان حسینی)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ساعت 12:15(سخنرانی)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(204)

برنامه ترکیبی13:00

(ایستاده برموج)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ترکیبی14:15

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ترکیبی14:15

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ترکیبی14:15

جیوگی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ترکیبی14:15

از آسمان

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ترکیبی14:15

یک فنجان سلامت

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

کودک روز تعطیل 13:00

قبل،

همه گروه ها(209)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  15:00

قبل،

همه گروه ها(205)

فیلم سینمایی14:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(210)

گروه دو و سه (209)

گروه چهار(206)

تکرارمجموعه شبانه کیمیا16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه(208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

عصر خانواده17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

عصر خانواده17:00

(ریحانه)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

 

برنامه ترکیبی16:00

طبیعت 360 درجه

قبل، زیرنویس، بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

کودک عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

کودک عصر  18:45

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(205)

برنامه ساعت 19:00

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:00

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

دست پخت های خودمانی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

برنامه ساعت 19:45

آئینه خانه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

برنامه ساعت 21:30

مستند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار(205)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار(208)

ترکیبی 24:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 24:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 24:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 24:00

دایره زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 24:00

دایره  زندگی

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

جشنواره سینمایی  24:00

آقای 2000

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

خلاصه مجموعه کیمیا 23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(%100+235)

گروه دو(%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

جشنواره سینمایی  24:00

پلیس اجباری

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

 

جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه دوم سیـما 94