جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

 شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه صبحگاهي

پارك ملي كوير ۷:۱۵

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

سيري در جهان ۷:۱۵

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

زندگي ماهي آزاد ۷:۱۵

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

داستاني ۷:۰۰

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

داستاني ۷:۰۰

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

داستاني ۷:۰۰

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه صبحگاهي

داستاني ۷:۰۰

قبل، زيرنويس،

همه گروه ها(۲۰۴)

كودك صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

كودك صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

كودك صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

كودك صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

كودك صبح  ۸:۴۵

باغ قصه

همه گروه ها(۲۰۴)

سينما صبحانه ۸:۰۰

راه

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

سينما صبحانه ۸:۰۰

كارليتوس

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

دايره زندگي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

مجله بارداري

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۰:۰۰

(شيرخوارگان حسيني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

تكرار مجموعه شبانه كيميا ۱۱:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵

از آن ميگويند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه ساعت ۱۲:۱۵(سخنراني)

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۴)

برنامه تركيبي۱۳:۰۰

(ايستاده برموج)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه تركيبي۱۴:۱۵

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه تركيبي۱۴:۱۵

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه تركيبي۱۴:۱۵

جيوگي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه تركيبي۱۴:۱۵

از آسمان

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه تركيبي۱۴:۱۵

يك فنجان سلامت

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

كودك روز تعطيل ۱۳:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۹)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۵:۰۰

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

فيلم سينمايي۱۴:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(۲۱۰)

گروه دو و سه (۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۶)

تكرارمجموعه شبانه كيميا۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه(۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا ۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا ۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا ۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

تكرار  مجموعه شبانه كيميا ۱۶:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو  و سه  (۲۰۸)

گروه چهار  (۲۰۶)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

عصر خانواده۱۷:۰۰

(ريحانه)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

 

برنامه تركيبي۱۶:۰۰

طبيعت ۳۶۰ درجه

قبل، زيرنويس، بين

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

كودك عصر  ۱۸:۴۵

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۰۰

كوي محبت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

مسابقه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

دست پخت هاي خودماني

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

برنامه ساعت ۱۹:۴۵

آئينه خانه

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

خــبر۲۰:۳۰

قبل ، بعد

گروه يك(۲۲۸)

گروه دو و سه(۲۲۶)

گروه چهار (۲۲۰)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

مجموعه شبانه كيميا ۲۱:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

برنامه ساعت ۲۱:۳۰

مستند

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۲۰۶)

گروه چهار(۲۰۵)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

قبل خـبر ۲۲:۳۰

گروه يك تا سه(۲۰۹)

گروه چهار(۲۰۸)

تركيبي ۲۴:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

تركيبي ۲۴:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

تركيبي ۲۴:۰۰

زنده باد زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

تركيبي ۲۴:۰۰

دايره زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

تركيبي ۲۴:۰۰

دايره  زندگي

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

جشنواره سينمايي  ۲۴:۰۰

آقاي ۲۰۰۰

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

خلاصه مجموعه كيميا ۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك(%۱۰۰+۲۳۵)

گروه دو(%۷۰+۲۳۵)

گروه سه(%۴۰+۲۳۵)

گروه چهار (۲۳۵)

جشنواره سينمايي  ۲۴:۰۰

پليس اجباري

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۲۰۵)

 

جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه دوم سيـما ۹۴ 

پست های توصیه شده

ارسال نظر