شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

 

برنامه صبحگاهی

8:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

8:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

خطرناک ترین حیوانات 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

زندگی پرندگان 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

زندگی پرندگان 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

زندگی پرندگان 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

برنامه صبحگاهی

زندگی پرندگان 7:00

قبل، زیرنویس،

همه گروه ها(204)

 

کودک صبح 9:00

باغ قصه

همه گروه ها   (204)

کودک صبح 9:00

باغ قصه

همه گروه ها   (204)

کودک صبح 9:00

باغ قصه

همه گروه ها   (204)

کودک صبح 9:00

باغ قصه

همه گروه ها   (204)

کودک صبح 9:00

باغ قصه

همه گروه ها   (204)

سینما صبحانه 8:00

دنیای لیزا

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

سینما صبحانه 8:00

پرستار مامور

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

 

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 10:00

زنده باد زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 10:00

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 10:00

دایره زندگی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 10:00

مجله بارداری

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

کودک روز تعطیل 9:30

قبل،

همه گروه ها   (209)

 

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

تکرار مجموعه شبانه کیمیا 11:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (204)

برنامه ساعت 11:00 آیینه خانه

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

 

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:15

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:15

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:15

از آن میگویند

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

برنامه ساعت 12:30(تا همیشه)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (204)

 

برنامه ترکیبی13:00

از لاک جیغ تا خدا

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ترکیبی13:00

از لاک جیغ تا خدا

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  15:00

عموپورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

فیتیله 13:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (208)

فیتیله 13:00

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها   (208)

 

تکرارمجموعه شبانه کیمیا16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه(208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

تکرار  مجموعه شبانه کیمیا 16:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو  و سه  (208)

گروه چهار  (206)

فیلم سینمایی14:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک(210)

گروه دو و سه (209)

گروه چهار   (206)

 

برنامه ترکیبی16:00(ویژه عید)

قبل، زیرنویس، بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

برنامه ترکیبی17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ترکیبی17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ترکیبی17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

عصر خانواده17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

عصر خانواده17:00

(ریحانه)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ترکیبی17:00

(از آسمان)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

برنامه ترکیبی17:0(کوی محبت)

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

کودک عصر  19:00

عمو پورنگ

قبل،

همه گروه ها   (205)

 

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:45

دست پخت های خودمانی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:45

مسابقه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:45

آئینه خانه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:30

دست پخت های خودمانی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:45

تا همیشه

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

برنامه ساعت 19:45

کوی محبت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

خــبر20:30

قبل ، بعد

گروه یک(228)

گروه دو و سه(226)

گروه چهار (220)

 

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

مجموعه شبانه کیمیا 21:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

برنامه ساعت 21:30

ویژه روز خانواده

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(206)

گروه چهار   (205)

 

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

قبل خـبر 22:30

گروه یک تا سه(209)

گروه چهار   (208)

 

ترکیبی 23:00

الفبای معجزه گر

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 23:00

در پناه بلوط

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 23:00

قلمرو گیاهان

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 23:00

رقص رنگ

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 23:00

مسابقه

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

ترکیبی 23:00

مسابقه

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

خلاصه مجموعه شبانه کیمیا 22:45

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک   (%100+235)

گروه دو   (%70+235)

گروه سه(%40+235)

گروه چهار (235)

 

جشنواره سینمایی  24:00

فیلم فوری

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)

جشنواره سینمایی  24:00

خط مقدم

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (205)