جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه سوم سیـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

 

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(برنامه ورزشی)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهی  ۷:۰۰

(برنامه ورزشی)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۴)

 

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۸:۱۵

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

 

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشید(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مسا بقات پارا المپیک)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

تکرار سینمایی

رنگ خدا ۱۰:۳۰

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۰۷)

گروه سه(۳۰۵)

گروه چهار(۳۰۴)

تکرار سینمایی

  شمارش معکوس مرگ ۱۰:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۰۷)

گروه سه(۳۰۵)

گروه چهار(۳۰۴)

 

برنامه ساعت  ۱۱:۰۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۰۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۳۰

(بیا بریم سفر)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۱۵

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۱۵

(مسابقات تکواندو)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۳۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(فردایی دیگر)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

 

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زیرنویس

گروه یک(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زیرنویس

گروه یک(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زیرنویس

گروه یک(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زیرنویس

گروه یک(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زیرنویس

گروه یک(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

 

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشی ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

 

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه یک(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه یک(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه یک(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه یک(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه یک(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

 

مستند  (به روز)۱۳:۳۰

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

 

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۱۴:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

 

دیدار اول فوتسال

  ایران- روسیه ۱۶:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

دیدار دوم فوتسال

  ایران- روسیه ۱۶:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۱۶:۰۰

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

هفته هشتم لیگ برتر

  پدیده مشهد- استقلال ۱۵:۰۰

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۳۵)

 گروه چهار (۳۲۵)

 

قبل خبر ورزشی  ۱۸:۴۵

 گروه یک تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشی  ۱۸:۴۵

 گروه یک تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشی  ۱۸:۴۵

 گروه یک تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

دیدار تیم ها ی ملی فوتبال 

  ایران- ژاپن ۱۷:۰۰

قبل ،زیرنویس،بین

 گروه یک  (%۱۰۰+۳۳۵)

گروه  دو (%۸۰+۳۳۵)

 گروه سه(%۶۰+۳۳۵)

گروه چهار(۳۳۵)

قبل خبر ورزشی  ۱۸:۴۵

 گروه یک تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشی  ۱۸:۴۵

 گروه یک تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

 

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(سه پاس)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

 

برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

هفته هشتم لیگ برتر

  پرسپولیس- صبای قم ۱۸:۱۵

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۳۵)

 گروه چهار (۳۲۵)

 

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

 

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه یک (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

 

برنامه ترکیبی و اجتماعی

روی خط ۲۲:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

فوتبال اروپا

 (آلمان- گرجستان) ۲۲:۱۵

گروه یک تا سه  (۳۱۸)

گروه چهار(۳۱۲)

برنامه نــود  ۲۲:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک(%۶۰+۳۳۵)

  گروه دو و سه  (%۵۰+۳۳۵)

  گروه چهار(۳۲۷)

فوتبال خارجی تیم های ملی

 (ایتالیا- نروژ) ۲۲:۱۵

گروه یک تا سه  (۳۱۸)

گروه چهار(۳۱۲)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

چکامه ۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

(موج شب) ۲۲:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

چکامه ۲۲:۳۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

 

سینما گلخانه ۲۴:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

برنامه هفت ۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۳۰۸)

گروه چهار  (۳۰۷)

 
 

پست های توصیه شده

ارسال نظر