جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه سوم سيـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

 

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  ۷:۰۰

(برنامه ورزشي)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

 

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  ۹:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مسا بقات پارا المپيك)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

تكرار سينمايي

رنگ خدا ۱۰:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۰۷)

گروه سه(۳۰۵)

گروه چهار(۳۰۴)

تكرار سينمايي

  شمارش معكوس مرگ ۱۰:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۰۷)

گروه سه(۳۰۵)

گروه چهار(۳۰۴)

 

برنامه ساعت  ۱۱:۰۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۰۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۳۰

(بيا بريم سفر)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۱۵

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۱:۱۵

(مسابقات تكواندو)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۳۰

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  ۱۲:۱۵

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

 

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

بهونه  ۱۲:۴۵

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (۳۱۰)

 

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

 

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (۳۰۹)

 

مستند  (به روز)۱۳:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

 

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  ۱۴:۳۰

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۳۰۶)

گروه چهار (۳۰۵)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۱۴:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

 

ديدار اول فوتسال

  ايران- روسيه ۱۶:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

ديدار دوم فوتسال

  ايران- روسيه ۱۶:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۱۶:۰۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

تكرار مجموعه شبانه

  زاويه هفتم ۱۶:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو(۳۱۳)

گروه سه(۳۱۱)

گروه چهار(۳۰۹)

هفته هشتم ليگ برتر

  پديده مشهد- استقلال ۱۵:۰۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۳۵)

 گروه چهار (۳۲۵)

 

قبل خبر ورزشي  ۱۸:۴۵

 گروه يك تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشي  ۱۸:۴۵

 گروه يك تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشي  ۱۸:۴۵

 گروه يك تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

ديدار تيم ها ي ملي فوتبال 

  ايران- ژاپن ۱۷:۰۰

قبل ،زيرنويس،بين

 گروه يك  (%۱۰۰+۳۳۵)

گروه  دو (%۸۰+۳۳۵)

 گروه سه(%۶۰+۳۳۵)

گروه چهار(۳۳۵)

قبل خبر ورزشي  ۱۸:۴۵

 گروه يك تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشي  ۱۸:۴۵

 گروه يك تا سه  (۳۱۲)

  گروه چهار(۳۱۰)

 

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(سه پاس)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

 

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

هفته هشتم ليگ برتر

  پرسپوليس- صباي قم ۱۸:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۳۵)

 گروه چهار (۳۲۵)

 

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

مجموعه شبانه

زاويه هفتم ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار(۳۳۰)

 

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (۳۱۹)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

فوتبال اروپا

 (آلمان- گرجستان) ۲۲:۱۵

گروه يك تا سه  (۳۱۸)

گروه چهار(۳۱۲)

برنامه نــود  ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك(%۶۰+۳۳۵)

  گروه دو و سه  (%۵۰+۳۳۵)

  گروه چهار(۳۲۷)

فوتبال خارجي تيم هاي ملي

 (ايتاليا- نروژ) ۲۲:۱۵

گروه يك تا سه  (۳۱۸)

گروه چهار(۳۱۲)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه ۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

چكامه ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار(۳۰۵)

 

سينما گلخانه ۲۴:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (۳۰۳)

برنامه هفت ۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۸)

گروه چهار  (۳۰۷)

 
 

پست های توصیه شده

ارسال نظر