جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه سوم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

 

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(برنامه ورزشی)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(برنامه ورزشی)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

 

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مسا بقات پارا المپیک)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

تکرار سینمایی

رنگ خدا 10:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

تکرار سینمایی

  شمارش معکوس مرگ 10:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(307)

گروه سه(305)

گروه چهار(304)

 

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:00

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:30

(بیا بریم سفر)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(مسابقات تکواندو)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(فردایی دیگر)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

 

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 14:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

 

دیدار اول فوتسال

  ایران- روسیه 16:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

دیدار دوم فوتسال

  ایران- روسیه 16:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 16:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 16:00

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 16:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

تکرار مجموعه شبانه

  زاویه هفتم 16:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو(313)

گروه سه(311)

گروه چهار(309)

هفته هشتم لیگ برتر

  پدیده مشهد- استقلال 15:00

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

دیدار تیم ها ی ملی فوتبال 

  ایران- ژاپن 17:00

قبل ،زیرنویس،بین

 گروه یک  (%100+335)

گروه  دو (%80+335)

 گروه سه(%60+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی 19:00

(سه پاس)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

هفته هشتم لیگ برتر

  پرسپولیس- صبای قم 18:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(335)

 گروه چهار (325)

 

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

مجموعه شبانه

زاویه هفتم 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار(330)

 

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه ترکیبی و اجتماعی

روی خط 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

فوتبال اروپا

 (آلمان- گرجستان) 22:15

گروه یک تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه نــود  22:30

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک(%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

فوتبال خارجی تیم های ملی

 (ایتالیا- نروژ) 22:15

گروه یک تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

چکامه 23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

(موج شب) 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

چکامه 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار(305)

 

سینما گلخانه 24:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(308)

گروه چهار  (307)