شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

 

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  7:00

(با طراوت)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

برنامه صبحگاهی  8:30

(صبح و نشاط)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (304)

 

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:15

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 8:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشید(امروز)  9:00

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:00

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:00

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:00

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:00

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

سلامت باشید(امروز)  9:15

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

تکرار سینمایی

خشاب خالی 10:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

تکرار سینمایی

  شرلوک 10:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

 

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

همه گروه ها (306)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زیرنویس،بین

همه گروه ها (306)

 

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زیرنویس

گروه یک(311)

گروه دو  تا  چهار  (310)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (306)

برنامه ساعت  12:30

(فردایی دیگر)

قبل ،زیرنویس،

 همه گروه ها (306)

 

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

خبر ورزشی ظهر13:15

قبل 

همه گروه ها (308)

 

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا 13:30

قبل

گروه یک(310)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)13:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (306)

گروه چهار (305)

جشنواره سینمایی 14:15

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (311)

گروه سه   (309)

گروه چهار   (307)

 

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 16:30

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تکرار مجموعه شبانه

  خانم و آقای سنگی 17:00

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

 

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

برنامه ترکیبی 17:30

(جدول)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

فوتبال مقدماتی جام جهانی2018

 عمان- ایران

18:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه (%50+335)

گروه چهار(335)

قبل خبر ورزشی  18:45

 گروه یک تا سه  (312)

  گروه چهار(310)

 

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

فوتبال لیگ باشگاهی اروپا

 آرسنال- منچستریونایتد 18:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (318)

گروه چهار(312)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه ترکیبی 19:00

(مردم چی میگن)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه یادگاری

(تکرارموج شب) 19:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (306)

گروه سه و چهار   (304)

 

برنامه ترکیبی 20:15

(سه شو)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه ترکیبی 20:00

(سه شو)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقای سنگی 20:45

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک تا سه (%50+335)

 گروه چهار   (330)

 

(مسابقه 103) 21:00

قبل ،زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (304)

گروه چهار   (303)

 

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

فوتبال لیگ باشگاهی اروپا

 اتلتیکو مادرید- رئال مادرید 22:00

گروه یک تا سه  (318)

گروه چهار(312)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

قبل خبر22:00

گروه یک (324)

گروه دو و سه (321)

گروه چهار  (319)

 

برنامه ترکیبی و اجتماعی

روی خط 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه نــود  23:00

قبل، زیرنویس،بین

  گروه یک   (%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(327)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

مستند اجتماعی 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

سفر بخیر 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

(موج شب) 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه ترکیبی و اجتماعی 

گلخانه 22:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه ترکیبی 23:00

(سفر بخیر)

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک و دو (307)

گروه سه و چهار   (305)

گزارش ورزشی 23:15

تحلیل والیبال

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

سینما گلخانه 23:30

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(304)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت 23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(308)

گروه چهار  (307)