شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

۱۲/۰۷/۱۳۹۴

۱۳/۰۷/۱۳۹۴

۱۴/۰۷/۱۳۹۴

۱۵/۰۷/۱۳۹۴

۱۶/۰۷/۱۳۹۴

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

 

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  7:00

(با طراوت)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

برنامه صبحگاهي  8:30

(صبح و نشاط)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۴)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۱۵

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۸:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

 

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  9:00

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

سلامت باشيد(امروز)  9:15

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  10:00

(مستند)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

تكرار سينمايي

خشاب خالي ۱۰:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

تكرار سينمايي

  شرلوك ۱۰:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (307)

گروه سه   (305)

گروه چهار   (304)

 

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  11:15

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

همه گروه ها (۳۰۶)

 

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  12:15

(پله هشتم)

قبل ،زيرنويس،بين

همه گروه ها (۳۰۶)

 

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (310)

بهونه  12:45

قبل ،زيرنويس

گروه يك(۳۱۱)

گروه دو  تا  چهار  (310)

برنامه ساعت  12:30

(راه ستاره ها)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

برنامه ساعت  12:30

(فردايي ديگر)

قبل ،زيرنويس،

 همه گروه ها (۳۰۶)

 

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

خبر ورزشي ظهر۱۳:۱۵

قبل 

همه گروه ها (۳۰۸)

 

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (309)

برنامه سمت خدا ۱۳:۳۰

قبل

گروه يك(۳۱۰)

گروه دو  تا  چهار  (309)

 

مستند  (به روز)۱۳:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

 

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

مستند  14:30

(امروز)

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (306)

گروه چهار (۳۰۵)

جشنواره سينمايي ۱۴:۱۵

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (311)

گروه سه   (309)

گروه چهار   (307)

 

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۶:۳۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

تكرار مجموعه شبانه

  خانم و آقاي سنگي ۱۷:۰۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك ودو   (313)

گروه سه   (311)

گروه چهار   (309)

 

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(۳۱۰)

برنامه تركيبي ۱۷:۳۰

(جدول)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(۳۱۰)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(۳۱۰)

فوتبال مقدماتي جام جهاني۲۰۱۸

 عمان- ايران

۱۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

گروه چهار(۳۳۵)

قبل خبر ورزشي  18:45

 گروه يك تا سه  (312)

  گروه چهار(۳۱۰)

 

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 آرسنال- منچستريونايتد ۱۸:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(۳۱۲)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي ۱۹:۰۰

(مردم چي ميگن)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه يادگاري

(تكرارموج شب) ۱۹:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۶)

گروه سه و چهار   (304)

 

برنامه تركيبي ۲۰:۱۵

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي ۲۰:۰۰

(سه شو)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

 

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

مجموعه شبانه

خانم و آقاي سنگي ۲۰:۴۵

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك تا سه (%۵۰+۳۳۵)

 گروه چهار   (330)

 

(مسابقه ۱۰۳) ۲۱:۰۰

قبل ،زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (304)

گروه چهار   (303)

 

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

فوتبال ليگ باشگاهي اروپا

 اتلتيكو مادريد- رئال مادريد ۲۲:۰۰

گروه يك تا سه  (318)

گروه چهار(۳۱۲)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

قبل خبر۲۲:۰۰

گروه يك (۳۲۴)

گروه دو و سه (۳۲۱)

گروه چهار  (319)

 

برنامه تركيبي و اجتماعي

روي خط ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه نــود  23:00

قبل، زيرنويس،بين

  گروه يك   (%60+335)

  گروه دو و سه  (%50+335)

  گروه چهار(۳۲۷)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

مستند اجتماعي ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

سفر بخير ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

(موج شب) ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

برنامه تركيبي و اجتماعي 

گلخانه ۲۲:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

 

برنامه تركيبي ۲۳:۰۰

(سفر بخير)

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك و دو (۳۰۷)

گروه سه و چهار   (305)

گزارش ورزشي ۲۳:۱۵

تحليل واليبال

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

سينما گلخانه ۲۳:۳۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۴)

گروه چهار  (303)

برنامه هفت ۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۳۰۸)

گروه چهار  (307)

 
 
 

پستهای اخیر

ارسال نظر