جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه پنجم سیـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

اقتصاد ایران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

اقتصاد ایران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

سخنرانی

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

سخنرانی

قبل،

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهی

مستند۵ ۸:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

تماشاخانه ۹:۰۰

قبل،

گروه یک تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

کودک و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۰:۳۰

قبل،

گروه یک تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

برنامه ساعت  ۱۳:۰۰

(توقف ممنوع)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۳۰

(طارم زیبا)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها  (۵۰۳)

تماشاخانه ۱۳:۳۰

قبل،

گروه یک تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

فیلم سینمایی  ۱۳:۳۰

در دل طبیعت

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (۵۰۹)

گروه  چهار(۵۰۸)

رنگین کمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگین کمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگین کمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگین کمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگین کمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

کودک و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۴:۴۵

قبل،

گروه یک تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

رنگین کمان ۱۵:۰۰

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۳۰

شاید برای شما هم…

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تکرار سریال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برمیگردیم ۱۷:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه یک تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

مثلث

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

پلیس و نگهبان

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

نیمه پنهان

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

نیمه پنهان

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶)  

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سریال  (شاید برای شما هم…)

۲۰:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۳۰

طارم زیبا

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۱۵

توقف ممنوع

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

انسان، علم،طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۳۰

انسان و طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

انسان و طبیعت

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۰۰

توتیا

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۰۰

توتیا

قبل،

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار(۵۰۵)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تکرار سریال

(شاید برای شما هم…)۲۳:۰۰

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه یک تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

پست های توصیه شده

ارسال نظر