جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه پنجم سيـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۱۵

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

سخنراني

قبل، 

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۷:۰۰

سخنراني

قبل،

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

مستند۵ ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۰:۰۰

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

تماشاخانه ۹:۰۰

قبل،

گروه يك تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۰:۳۰

قبل،

گروه يك تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

برنامه ساعت  ۱۳:۰۰

(توقف ممنوع)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۱۵

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

برنامه ساعت  ۱۳:۳۰

(طارم زيبا)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها  (۵۰۳)

تماشاخانه ۱۳:۳۰

قبل،

گروه يك تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

فيلم سينمايي  ۱۳:۳۰

در دل طبيعت

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (۵۰۹)

گروه  چهار(۵۰۸)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۴:۴۵

قبل،

گروه يك تا سه  (۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

رنگين كمان ۱۵:۰۰

قبل

همه گروه ها  (۵۰۴)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۳۰

شايد براي شما هم…

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

تكرار سريال عصر  ۱۶:۰۰

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۴)

گروه چهار  (۵۰۳)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه(۵۱۱)

گروه  چهار  (۵۱۰)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه (۵۰۷)

گروه  چهار(۵۰۶)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

مثلث

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

پليس و نگهبان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

نيمه پنهان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۱۹:۰۰

نيمه پنهان

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶)  

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  (شايد براي شما هم…)

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (۵۱۹)

گروه دو (۵۱۶) 

گروه سه(۵۱۳)

گروه  چهار(۵۱۱)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۳۰

طارم زيبا

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۱۵

توقف ممنوع

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۰۰

انسان، علم،طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۱:۳۰

انسان و طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۱۵

انسان و طبيعت

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۰۰

توتيا

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۵)

برنامه ساعت  ۲۲:۰۰

توتيا

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار(۵۰۵)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

برنامه تكرار سريال

(شايد براي شما هم…)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۶)

گروه چهار  (۵۰۴)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه (۵۰۳)

  گروه چهار(۵۰۲)

پست های توصیه شده

ارسال نظر