جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه چهارم سیـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

سخنرانی ۸:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال حادثه۰۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نامه ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مکعب ۱۰:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنری دیگر ۱۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمایشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمایشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجی ۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمایشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمایشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمایشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صهبای تسنیم۱۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

  صد برگ۱۳:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجی ۱۳:۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلی ۱۴۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلی ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سینما چهار ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلی ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلی ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

تکرار سینما سینما ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

الف ۱۴:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴ ۱۵:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم ۱۵:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم ۱۵:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم ۱۵:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد فیلم  15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد اندیشه  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد تاتئر ۱۶:۰۰ 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد شعر  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد کتاب  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

اسطرلاب ۱۶:۰۰ 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

زاویه ۱۶:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

با چراغ و آیینه ۱۷:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نمای کوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

با چراغ و آیینه ۱۷:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نغمه ها ۱۷:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نمای کوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

فانوس ۱۷:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهانکهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

پایان ناباروری۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

معرفت۱۹:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

نغمه ها  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

دانش ترافیک  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

الف  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

سینما چهار  قبل و زیرنویس، بین ۲۰:۳۰

گروه یک تا سه(۴۰۲)

  گروه چهار (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجی  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

سریال خارجی حادثه  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴ ۲۲:۳۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نامه  22:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد تئاتر۲۳:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

سینما سینما ۲۴:۰۰

قبل  ،زیرنویس ، بین

گروه یک تا سه(۴۰۲)

گروه چهار  (401)

نقد کتاب  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

اسطرلاب۲۳:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاویه  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فیلم ۲۳:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

نقد اندیشه۲۳:۰۰

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

 

پست های توصیه شده

ارسال نظر