جدول طبقات وکنـداکتور شبـکه چهارم سیـما 94 هفته چهارم مهر ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18/07/1394

19/07/1394

20/07/1394

21/07/1394

22/07/1394

23/07/1394

24/07/1394

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طبیعت و ورزش  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

سخنرانی 8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال حادثه09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

هنر نامه 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مکعب 10:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر 11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نمایشخانه12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نمایشخانه12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند خارجی 12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نمایشخانه12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نمایشخانه12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نمایشخانه12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صهبای تسنیم12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

  صد برگ13:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند خارجی 13:0

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 1430

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سینما چهار 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سینما سینما 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

الف 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد فیلم  15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد اندیشه  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد تاتئر 16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد شعر  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد کتاب  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

اسطرلاب 16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

زاویه 16:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

با چراغ و آیینه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

با چراغ و آیینه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نغمه ها 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

فانوس 17:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهانکهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

سریال خارجی کارآگاهان کهنه کار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

پایان ناباروری19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

معرفت19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

قبل اخبار  2000

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار(401)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

نغمه ها  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

دانش ترافیک  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

مکعب  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

الف  20:30

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

سینما چهار  قبل و زیرنویس، بین 20:30

گروه یک تا سه(402)

  گروه چهار (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ21:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند خارجی  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

سریال خارجی حادثه  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 22:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

هنر نامه  22:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد تئاتر23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

سینما سینما 24:00

قبل  ،زیرنویس ، بین

گروه یک تا سه(402)

گروه چهار  (401)

نقد کتاب  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

اسطرلاب23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاویه  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فیلم 23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

نقد اندیشه23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)