جدول طبقات وكنـداكتور شبـكه چهارم سيـما ۹۴ هفته چهارم مهر ماه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۸/۰۷/۱۳۹۴

۱۹/۰۷/۱۳۹۴

۲۰/۰۷/۱۳۹۴

۲۱/۰۷/۱۳۹۴

۲۲/۰۷/۱۳۹۴

۲۳/۰۷/۱۳۹۴

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طبيعت و ورزش  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

سخنراني ۸:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال حادثه۰۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نامه ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مكعب ۱۰:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر ۱۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمايشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمايشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجي ۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمايشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمايشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نمايشخانه۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صهباي تسنيم۱۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

  صد برگ۱۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجي ۱۳:۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سينما چهار ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سينما سينما ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

الف ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴ ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد فيلم  15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد انديشه  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد تاتئر ۱۶:۰۰ 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد شعر  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد كتاب  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

اسطرلاب ۱۶:۰۰ 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

زاويه ۱۶:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

با چراغ و آيينه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

با چراغ و آيينه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نغمه ها ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

فانوس ۱۷:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهانكهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي كارآگاهان كهنه كار  18:30

قبل  و بعد

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

پايان ناباروري۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

معرفت۱۹:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

قبل اخبار  2000

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار(۴۰۱)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

نغمه ها  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

دانش ترافيك  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

مكعب  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

الف  20:30

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

سينما چهار  قبل و زيرنويس، بين ۲۰:۳۰

گروه يك تا سه(۴۰۲)

  گروه چهار (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ۲۱:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجي  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

سريال خارجي حادثه  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴ ۲۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نامه  22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد تئاتر۲۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

سينما سينما ۲۴:۰۰

قبل  ،زيرنويس ، بين

گروه يك تا سه(۴۰۲)

گروه چهار  (401)

نقد كتاب  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

اسطرلاب۲۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاويه  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فيلم ۲۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

نقد انديشه۲۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox