شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

 

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ایران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ایران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ایران

قبل، 

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  7:00

مستند5

قبل،

همه گروه ها(503)

 

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

تکرار به خانه برمیگردیم 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

برنامه صبحگاهی

داستانی 8:00

قبل، زیرنویس،بین  

همه گروه ها(503)

 

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زیرنویس،بین

همه گروه ها(503)

تماشاخانه 9:00

قبل،

گروه یک تا سه(503)

گروه چهار (502)

 

کودک و نوجوان

(به من بگو چرا) 10:30

قبل،

گروه یک تا سه(503)

گروه چهار (502)

 

برنامه ساعت  13:15

(مستند5)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  13:15

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  13:15

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  13:15

(ایرانشهر)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها(503)

برنامه ساعت  13:15

(مستند5)

قبل، زیرنویس، بین

همه گروه ها(503)

تماشاخانه 13:30

قبل،

گروه یک تا سه(503)

گروه چهار (502)

فیلم سینمایی  13:30

هواپیما ربایی

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه(509)

گروه  چهار     (508)

 

رنگین کمان 14:45

قبل

همه گروه ها(504)

رنگین کمان 14:45

قبل

همه گروه ها(504)

رنگین کمان 14:45

قبل

همه گروه ها(504)

رنگین کمان 14:45

قبل

همه گروه ها(504)

رنگین کمان 14:45

قبل

همه گروه ها(504)

 

کودک و نوجوان

(به من بگو چرا) 14:45

قبل،

گروه یک تا سه(503)

گروه چهار (502)

 

رنگین کمان 15:00

قبل

همه گروه ها(504)

 

تکرار سریال عصر  16:30

شاید برای شما هم…

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تکرار سریال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

 

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

به خانه برمیگردیم 17:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک (512)

گروه دو و سه (511)

گروه  چهار    (510)

 

 

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران18:30

گروه یک تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

 

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ایران

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

عطر عاشقی

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

 

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  دختر امپراطور

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)

سریال  (شاید برای شما هم…)

20:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(511)
 

برنامه ساعت  21:00

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ایرانشهر

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

انسان، علم،طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبیعت

قبل، زیرنویس،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

 

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دریا

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:30

سفیران گمنام

قبل،

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار   (505)

 

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(دختر امپراطور)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تکرار سریال

(شاید برای شما هم…)23:00

قبل، زیرنویس،بین

گروه یک تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

 
قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار 24

  گروه یک تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)