شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

۱۲/۰۷/۱۳۹۴

۱۳/۰۷/۱۳۹۴

۱۴/۰۷/۱۳۹۴

۱۵/۰۷/۱۳۹۴

۱۶/۰۷/۱۳۹۴

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

 

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:15

سلام تهران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:00

اقتصاد ايران

قبل، 

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  7:00

مستند۵

قبل،

همه گروه ها(۵۰۳)

 

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

تكرار به خانه برميگرديم ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه صبحگاهي

داستاني ۸:۰۰

قبل، زيرنويس،بين  

همه گروه ها(۵۰۳)

 

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  10:00

(روزآمد)

قبل، زيرنويس،بين

همه گروه ها(۵۰۳)

تماشاخانه ۹:۰۰

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

 

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۰:۳۰

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

 

برنامه ساعت  13:15

(مستند۵)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  13:15

(ايرانشهر)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها(۵۰۳)

برنامه ساعت  13:15

(مستند۵)

قبل، زيرنويس، بين

همه گروه ها(۵۰۳)

تماشاخانه ۱۳:۳۰

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

فيلم سينمايي  13:30

هواپيما ربايي

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه(۵۰۹)

گروه  چهار     (508)

 

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

رنگين كمان ۱۴:۴۵

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

 

كودك و نوجوان

(به من بگو چرا) ۱۴:۴۵

قبل،

گروه يك تا سه(۵۰۳)

گروه چهار (۵۰۲)

 

رنگين كمان ۱۵:۰۰

قبل

همه گروه ها(۵۰۴)

 

تكرار سريال عصر  16:30

شايد براي شما هم…

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

تكرار سريال عصر  16:00

دختر امپراطور

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (504)

گروه چهار  (503)

 

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

به خانه برميگرديم ۱۷:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك (۵۱۲)

گروه دو و سه (۵۱۱)

گروه  چهار    (510)

 

 

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

قبل اخبار تهران۱۸:۳۰

گروه يك تا سه     (507)

گروه  چهار     (506)

 

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

اقتصاد ايران

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

مثلث

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  19:00

عطر عاشقي

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

 

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  دختر امپراطور

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)

سريال  (شايد براي شما هم…)

۲۰:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك  (519)

گروه دو     (516) 

گروه سه    (513)

گروه  چهار(۵۱۱)
 

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

ايرانشهر

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:00

انسان، علم،طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  21:30

انسان و طبيعت

قبل، زيرنويس،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

 

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:15

ترنم دريا

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (505)

برنامه ساعت  22:30

سفيران گمنام

قبل،

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار   (505)

 

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(دختر امپراطور)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

برنامه تكرار سريال

(شايد براي شما هم…)۲۳:۰۰

قبل، زيرنويس،بين

گروه يك تا سه  (506)

گروه چهار  (504)

 
قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

قبل اخبار ۲۴

  گروه يك تا سه   (503)

  گروه چهار    (502)

 
 

پستهای اخیر

ارسال نظر