شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

11/07/1394

12/07/1394

13/07/1394

14/07/1394

15/07/1394

16/07/1394

17/07/1394

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس  7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند 7:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

سخنرانی 8:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال دونالنون   09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سریال کارآگاهان کهنه کار  09:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 10:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند  11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فانوس 11:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صهبای تسنیم  11:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

و هنری دیگر   12:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فرمول 4  13:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ  13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

طنز  پیشگان   13:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سینما چهار 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند داخلی 14:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

تکرار سینما سینما 14:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

سخنرانی 14:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

آسمان شب 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم 15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد فیلم  15:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

زاویه   16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد فیلم  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

هنر نامه  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد کتاب  16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد دانش 16:00 

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

مستند خارجی 16:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نگاره های جاودان 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

ستاره های جاودان  17:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نمای کوتاه 17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

خبر علمی فرهنگی  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چرخ   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

پایان ناباروری   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

معرفت   19:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

فانوس  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

فانوس  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

الف  20:00

قبل ، زیرنویس

 

همه گروه ها (401)

سینما چهار  قبل و زیرنویس، بین 20:30

گروه یک تا سه   (402)

  گروه چهار (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

صد برگ   21:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

چهار سوی علم  22:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

فرمول 4 22:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

هنر نغمه  22:30

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

نقد تئاتر   23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

سینما سینما    24:00

قبل  ،زیرنویس ، بین

گروه یک تا سه   (402)

گروه چهار  (401)

نقد کتاب  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها (401)

 

نقد دانش   23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاویه  23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فیلم 23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)

 

آسمان شب   23:00

قبل ، زیرنویس

همه گروه ها  (401)