شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۱/۰۷/۱۳۹۴

۱۲/۰۷/۱۳۹۴

۱۳/۰۷/۱۳۹۴

۱۴/۰۷/۱۳۹۴

۱۵/۰۷/۱۳۹۴

۱۶/۰۷/۱۳۹۴

۱۷/۰۷/۱۳۹۴

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  7:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند ۷:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طلوع دانش  8:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

سخنراني ۸:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال دونالنون   09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سريال كارآگاهان كهنه كار  09:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۰:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند  11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس ۱۱:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس ۱۱:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس ۱۱:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس ۱۱:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس ۱۱:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صهباي تسنيم  11:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

و هنري ديگر   12:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴  13:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ  13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

طنز  پيشگان   13:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سينما چهار ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند داخلي ۱۴:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

تكرار سينما سينما ۱۴:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

سخنراني ۱۴:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

آسمان شب ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم ۱۵:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد فيلم  15:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

زاويه   16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد فيلم  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نامه  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد كتاب  16:00 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد دانش ۱۶:۰۰ 

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

مستند خارجي ۱۶:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نگاره هاي جاودان ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

ستاره هاي جاودان  17:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نماي كوتاه ۱۷:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

آب و آتش  17:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

خبر علمي فرهنگي  18:00

قبل  و بعد  

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چرخ   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

پايان ناباروري   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

معرفت   19:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

اخبار  2000

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار   (401)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

فانوس  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

الف  20:00

قبل ، زيرنويس

 

همه گروه ها (۴۰۱)

سينما چهار  قبل و زيرنويس، بين ۲۰:۳۰

گروه يك تا سه   (402)

  گروه چهار (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

صد برگ   21:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

چهار سوي علم  22:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

فرمول ۴ ۲۲:۳۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

هنر نغمه  22:30

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

نقد تئاتر   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

سينما سينما    24:00

قبل  ،زيرنويس ، بين

گروه يك تا سه   (402)

گروه چهار  (401)

نقد كتاب  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها (۴۰۱)

 

نقد دانش   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

زاويه  23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

نقد فيلم ۲۳:۰۰

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

آسمان شب   23:00

قبل ، زيرنويس

همه گروه ها  (401)

 

 

پستهای اخیر

ارسال نظر