کارگاه خلاقیت برای این محصولات شعار (شما چه رزی دوست دارید؟) و (هر روز در اندیشه لبخند شما)

را انتخاب کرد و آگهی های طراحی شده نیز بر اساس این شعارها طراحی شدند ، عنصر اصلی به کار رفته

در این کارها گل رز می باشد که به 2 دلیل انتخاب شده است:

» هماهنگی با نام محصول و کمک به ماندگارتر شدن نام

» ایجاد رابطه احساسی با مصرف کننده تیز تبلیغات تلویزیونی رزگاز

آگهی های تبلیغات تلویزیونی |  روزنه ارتباط