هزینه آگهی تلویزیون بر اساس کنداکتور مرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه آگهی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

شبکه یک
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه صبحگاهی 6:15 552,900
2 برنامه ساعت 8:15 8:15 551,000
3 خبر 9 9:00 4,509,500
4 تکرار صبح مجموعه شبانه 10:30 14,086,750
5 سیمای خانواده 11:30 2,030,000
6 خبر 14 14:00 34,655,000
7 تکرار عصر مجموعه سبانه 15:00 34,655,000
8 برنامه ترکیبی 16:15 2,421,500
9 برنامه ترکیبی 17:00 2,421,500
10 خبر 19 19:00 34,655,000
11 برنامه دستپخت 20:00 17,327,500
12 خبر 21 21:00 95,301,250
13 مجموعه شبانه 22:00 138,620,000
14 برنامه ساعت 23 23:00 1,421,000
       
  میانگین هر ثانیه   27,371,993
شبکه دو
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه ساعت 7:15 7:15 333,500
2 برنامه صبحگاهی 8:00 333,500
3 تکرار صبح مجموعه شبانه 9:30 2,030,000
4 برنامه ساعت 10:30 10:30 333,500
5 برنامه ساعت 11:30 11:30 482,850
6 کودک صبح 12:00 333,500
7 برنامه ساعت 13:30 13:30 482,850
8 کودک عصر 14:00 1,972,000
9 برنامه ساعت 14:45 14:45 674,250
10 تکرار عصر مجموعه شبانه 15:15 3,770,000
11 برنامه ترکیبی (عصر خانواده) 16:15 1,283,250
12 برنامه ترکیبی 16:15 1,972,000
13 کودک عصر 18:30 1,972,000
14 برنامه ساعت 19:00 1,283,250
15 خبر 20:30 20:30 121,292,500
16 سریال شبانه 21:15 69,310,000
17 خبر 22:30 22:30 34,655,000
18 برنامه ترکیبی 23:30 1,624,000
       
       
  میانگین هر ثانیه   13,563,219
شبکه سه
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه صبحگاهی7:00551,000
4تکرار صبح سریال شبانه10:00551,000
5برنامه طبیب11:45551,000
 برنامه بهونه12:001,624,000
6خبر ورزشی ظهر12:458,439,000
7برنامه سمت خدا13:152,030,000
8تکرار سریال شبانه14:308,439,000
9تکرار عصر جدید15:308,439,000
10برنامه تحلیل و کارشناسی17:452,676,700
11خبر ورزشی عصر18:4517,327,500
12سریال افسانه هزار پایان19:00147,283,750
13سریال صفر بیست و یک20:30147,283,750
14خبر 22:0022:00121,292,500
15برنامه عصر جدید22:30103,965,000
    
 میانگین هر ثانیه 40,746,657
رادیو جوان
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه ها از ساعت 6:00  الی  8:45 6:00  الی  8:45 6,285,750
2 برنامه ها از ساعت 9:00  الی  16:45 9:00  الی  16:45 1,595,000
3 برنامه ها از ساعت 17:00  الی  20:45 17:00  الی  20:45 2,175,000
4 برنامه ها از ساعت 21:00  الی  45دقیقه بامداد 21:00  الی  45دقیقه بامدا 1,283,250
       
       
  میانگین هر ثانیه   2,834,750
رادیو ایران (سراسری)
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از ساعت 6:30  الی  10:006:30  الی  10:006,285,750
2برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد 6,285,750
3برنامه ها از ساعت 10:15  الی  19:4510:15  الی  19:451,283,250
4برنامه ها از ساعت 20:00  الی  45دقیقه بامداد20:00  الی  45دقیقه بامداد1,073,000
    
 میانگین هر ثانیه 3,731,938
رادیو پیام
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 از خبر 6:30 الی 8:45  6:30 الی 8:45 6,285,750
2 از خبر 9:00 الی 10:45 9:00 الی 10:45 1,595,000
3 از خبر 11:00 الی 14:45 11:00 الی 14:45 1,160,000
4 از خبر 15:00 الی 16:45 15:00 الی 16:45 1,283,250
5 از خبر 17:00 الی 18:45 17:00 الی 18:45 2,175,000
6 از خبر 19:00 الی 19:45 19:00 الی 19:45 1,595,000
7 از خبر 20:00 الی 23:00 20:00 الی 23:00 638,000
       
       
  میانگین هر ثانیه   2,104,571