به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور خرداد ماه سال ۱۳۹۹ با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۹

شبکه یک
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه صبحگاهی ۶:۳۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲ برنامه ساعت ۸ ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۳ خبر ۹ ۹:۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
۴ تکرار صبح مجموعه شبانه ۹:۳۰ ۱۴,۵۷۲,۵۰۰
۵ برنامه ساعت ۱۰:۴۵ ۱۰:۴۵ ۳۴۵,۰۰۰
۶ سیمای خانواده ۱۱:۳۰ ۲,۸۵۹,۰۰۰
۷ خبر ۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۲,۴۴۲,۵۰۰
۸ تکرار عصر مجموعه سبانه ۱۵:۰۰ ۴۴,۸۱۲,۵۰۰
۹ برنامه ترکیبی ۱۶:۱۵ ۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۰ برنامه ترکیبی ۱۷:۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۱ خبر ۱۹ ۱۹:۰۰ ۳۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲ برنامه دستپخت ۲۰:۰۰ ۲۳,۳۰۲,۵۰۰
۱۳ خبر ۲۱ ۲۱:۰۰ ۸۹,۶۲۵,۰۰۰
۱۴ مجموعه شبانه ۲۲:۰۰ ۱۵۲,۳۶۲,۵۰۰
۱۵ برنامه ساعت ۲۳ ۲۳:۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۲۵,۷۶۸,۱۰۰
شبکه دو
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ساعت ۷:۱۵ ۷:۱۵ ۳۴۵,۰۰۰
۲ برنامه صبحگاهی ۸:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۳ تکرار صبح مجموعه شبانه ۹:۳۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۴ برنامه ساعت ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۴۹۹,۵۰۰
۵ برنامه ساعت ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ ۴۹۹,۵۰۰
۶ کودک صبح ۱۲:۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۷ برنامه ساعت ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ ۷۹۵,۰۰۰
۸ کودک عصر ۱۴:۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۹ برنامه ساعت ۱۴:۴۵ ۱۴:۴۵ ۷۹۵,۰۰۰
۱۰ تکرار عصر مجموعه شبانه ۱۵:۱۵ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۱ برنامه ترکیبی ۱۶:۱۵ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۲ برنامه ترکیبی ۱۶:۱۵ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۳ کودک عصر ۱۸:۳۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۴ برنامه ساعت ۱۹:۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۵ خبر ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۹۸,۵۸۷,۵۰۰
۱۶ سریال شبانه ۲۱:۱۵ ۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷ خبر ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰ ۱۲,۴۴۲,۵۰۰
۱۸ برنامه ترکیبی ۲۳:۳۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۱۴,۴۱۲,۴۲۹
شبکه سه
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه صبحگاهی ۷:۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲ تکرار برنامه اتفاق ۸:۰۰ ۱,۳۲۷,۵۰۰
۳ تکرار صبح برنامه میدون ۹:۰۰ ۱,۳۲۷,۵۰۰
۴ تکرار صبح سریال شبانه ۱۰:۰۰ ۱۴,۵۷۲,۵۰۰
۵ برنامه طبیب ۱۱:۴۵ ۳۴۵,۰۰۰
۶ خبر ورزشی ظهر ۱۲:۴۵ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۷ برنامه سمت خدا ۱۳:۱۵ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۸ تکرار سریال شبانه ۱۵:۳۰ ۴۴,۸۱۲,۵۰۰
۹ برنامه ترکیبی ۱۶:۳۰ ۳,۳۱۵,۰۰۰
۱۰ برنامه تحلیل و کارشناسی ۱۷:۴۵ ۱۷,۹۲۵,۰۰۰
۱۱ خبر ورزشی عصر ۱۸:۴۵ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۲ برنامه ترکیبی ۱۹:۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۳ سریال شبانه ۲۰:۳۰ ۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۴ خبر ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۵ برنامه بازیمون ۲۲:۳۰ ۸۰,۶۶۲,۵۰۰
۱۶ برنامه اتفاق ۲۳:۳۰ ۸۰,۶۶۲,۵۰۰
میانگین هر ثانیه ۲۹,۶۰۹,۰۶۳
رادیو ایران (سراسری)
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ساعت ۶:۳۰  الی  ۱۰:۰۰ ۶:۳۰  الی  ۱۰:۰۰ ۵,۶۳۵,۵۰۰
۲ برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد ۵,۶۳۵,۵۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۱۰:۱۵  الی  ۱۹:۴۵ ۱۰:۱۵  الی  ۱۹:۴۵ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۴ برنامه ها از ساعت ۲۰:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۲۰:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۱,۲۰۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۳,۵۳۰,۲۵۰
رادیو پیام
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ از خبر ۶:۳۰ الی ۸:۴۵  ۶:۳۰ الی ۸:۴۵ ۵,۶۳۵,۵۰۰
۲ از خبر ۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵ ۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵ ۱,۸۷۵,۰۰۰
۳ از خبر ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۴۵ ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۴۵ ۱,۳۲۷,۵۰۰
۴ از خبر ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۴۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۴۵ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۵ از خبر ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۴۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۴۵ ۲,۲۸۰,۰۰۰
۶ از خبر ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۴۵ ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۴۵ ۱,۸۷۵,۰۰۰
۷ از خبر ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۲,۲۶۳,۲۸۶
رادیو جوان
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
۱ برنامه ها از ساعت ۶:۰۰  الی  ۸:۴۵ ۶:۰۰  الی  ۸:۴۵ ۵,۶۳۵,۵۰۰
۲ برنامه ها از ساعت ۹:۰۰  الی  ۱۶:۴۵ ۹:۰۰  الی  ۱۶:۴۵ ۱,۸۷۵,۰۰۰
۳ برنامه ها از ساعت ۱۷:۰۰  الی  ۲۰:۴۵ ۱۷:۰۰  الی  ۲۰:۴۵ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۴ برنامه ها از ساعت ۲۱:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامداد ۲۱:۰۰  الی  ۴۵دقیقه بامدا ۱,۲۰۰,۰۰۰
میانگین هر ثانیه ۲,۵۹۰,۱۲۵
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید