تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور خرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

شبکه یک
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه صبحگاهی 6:30 345,000
2 برنامه ساعت 8 8:00 345,000
3 خبر 9 9:00 1,680,000
4 تکرار صبح مجموعه شبانه 9:30 14,572,500
5 برنامه ساعت 10:45 10:45 345,000
6 سیمای خانواده 11:30 2,859,000
7 خبر 14 14:00 12,442,500
8 تکرار عصر مجموعه سبانه 15:00 44,812,500
9 برنامه ترکیبی 16:15 3,150,000
10 برنامه ترکیبی 17:00 3,150,000
11 خبر 19 19:00 35,850,000
12 برنامه دستپخت 20:00 23,302,500
13 خبر 21 21:00 89,625,000
14 مجموعه شبانه 22:00 152,362,500
15 برنامه ساعت 23 23:00 1,680,000
       
  میانگین هر ثانیه   25,768,100
شبکه دو
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه ساعت 7:15 7:15 345,000
2 برنامه صبحگاهی 8:00 345,000
3 تکرار صبح مجموعه شبانه 9:30 1,470,000
4 برنامه ساعت 10:30 10:30 499,500
5 برنامه ساعت 11:30 11:30 499,500
6 کودک صبح 12:00 499,500
7 برنامه ساعت 13:30 13:30 795,000
8 کودک عصر 14:00 2,040,000
9 برنامه ساعت 14:45 14:45 795,000
10 تکرار عصر مجموعه شبانه 15:15 3,750,000
11 برنامه ترکیبی 16:15 2,040,000
12 برنامه ترکیبی 16:15 2,040,000
13 کودک عصر 18:30 2,040,000
14 برنامه ساعت 19:00 2,040,000
15 خبر 20:30 20:30 98,587,500
16 سریال شبانه 21:15 71,700,000
17 خبر 22:30 22:30 12,442,500
18 برنامه ترکیبی 23:30 2,505,000
       
  میانگین هر ثانیه   14,412,429
شبکه سه
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه صبحگاهی 7:00 345,000
2 تکرار برنامه اتفاق 8:00 1,327,500
3 تکرار صبح برنامه میدون 9:00 1,327,500
4 تکرار صبح سریال شبانه 10:00 14,572,500
5 برنامه طبیب 11:45 345,000
6 خبر ورزشی ظهر 12:45 3,750,000
7 برنامه سمت خدا 13:15 2,100,000
8 تکرار سریال شبانه 15:30 44,812,500
9 برنامه ترکیبی 16:30 3,315,000
10 برنامه تحلیل و کارشناسی 17:45 17,925,000
11 خبر ورزشی عصر 18:45 3,750,000
12 برنامه ترکیبی 19:00 3,750,000
13 سریال شبانه 20:30 107,550,000
14 خبر 22:00 22:00 107,550,000
15 برنامه بازیمون 22:30 80,662,500
16 برنامه اتفاق 23:30 80,662,500
       
  میانگین هر ثانیه   29,609,063
رادیو ایران (سراسری)
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه ها از ساعت 6:30  الی  10:00 6:30  الی  10:00 5,635,500
2 برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد   5,635,500
3 برنامه ها از ساعت 10:15  الی  19:45 10:15  الی  19:45 1,650,000
4 برنامه ها از ساعت 20:00  الی  45دقیقه بامداد 20:00  الی  45دقیقه بامداد 1,200,000
       
  میانگین هر ثانیه   3,530,250
 
رادیو پیام
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 از خبر 6:30 الی 8:45  6:30 الی 8:45 5,635,500
2 از خبر 9:00 الی 10:45 9:00 الی 10:45 1,875,000
3 از خبر 11:00 الی 14:45 11:00 الی 14:45 1,327,500
4 از خبر 15:00 الی 16:45 15:00 الی 16:45 1,650,000
5 از خبر 17:00 الی 18:45 17:00 الی 18:45 2,280,000
6 از خبر 19:00 الی 19:45 19:00 الی 19:45 1,875,000
7 از خبر 20:00 الی 23:00 20:00 الی 23:00 1,200,000
 
  میانگین هر ثانیه   2,263,286
 
رادیو جوان
ردیف عنوان برنامه ساعت پخش تعرفه هر ثانیه (تومان)
1 برنامه ها از ساعت 6:00  الی  8:45 6:00  الی  8:45 5,635,500
2 برنامه ها از ساعت 9:00  الی  16:45 9:00  الی  16:45 1,875,000
3 برنامه ها از ساعت 17:00  الی  20:45 17:00  الی  20:45 1,650,000
4 برنامه ها از ساعت 21:00  الی  45دقیقه بامداد 21:00  الی  45دقیقه بامدا 1,200,000
       
  میانگین هر ثانیه   2,590,125