ام بی ای نیوز: “El Furniture Warehouse” با نصب یک سری پوستر در خیابان، به مردم فرصت اعطای کت های اهدایی خود با آویزان کردن آن ها از آگهی های تبلیغاتی واقعی را می دهد. در نتیجه El Furniture Wrehouse بیش از 200 کت را برای کمک به گرم نگه داشتن افراد مستمند در طول زمستان جمع آوری کرد.

شاخه: کفش و پوشاک
مشتری: El Furniture Warehouse
آژانس های تبلیغاتی: ‌MacLaren McCann، The Bait shop، تورنتو
کشور: کانادا

دست اندرکاران
مدیر اجرایی خلاقیت: سین دیویسون
مدیر هنری: مت هاو
نویسنده: اریک دلا کروز

مترجم: مرضیه فروتن