بازیهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل از مورخ 23/03/1393 تا 22/04/1393 از شبکه های سیما طبق جدول زمان بندی زیر پخش خواهد شد :

فروش نشان آگهی – فوتبال جام جهانی 2014

بسته 1 قبل – شروع محل پخش مبلغ نهایی – ریال
آرم شروع قبل از ویژه برنامه کارشناسی + آرم شروع باکس قبل از کلیه فوتبال ها 25/000/000/000
قبل از خبر 45/18 شبکه سوم تیزر 30 ثانیه ای  31 نوبت
قبل از خبر ورزشی ساعت 30/17 شبکه خبر تیزر 30 ثانیه ای 31 نوبت

بسته 2 قبل – پایان محل پخش مبلغ نهایی – ریال
آرم پایان باکس قبل از ویژه برنامه کارشناسی + آرم شروع باکس قبل از کلیه فوتبال ها 25/000/000/000
قبل از خبر 45/18 شبکه سوم تیزر 30 ثانیه ای  31 نوبت
قبل از خبر ورزشی ساعت 30/17 شبکه خبر تیزر 30 ثانیه ای 31 نوبت

بسته 3 بین – شروع محل پخش مبلغ نهایی – ریال
آرم شروع باکس بین کلیه فوتبال ها 75/000/000/000
قبل از خبر 45/18 شبکه سوم تیزر 30 ثانیه ای  31 نوبت
قبل از خبر ورزشی ساعت 30/17 شبکه خبر تیزر 30 ثانیه ای 31 نوبت

بسته 4 بین – پایان محل پخش مبلغ نهایی – ریال
آرم پایان باکس بین کلیه فوتبال ها 75/000/000/000
قبل از خبر 45/18 شبکه سوم تیزر 30 ثانیه ای  31 نوبت
قبل از خبر ورزشی ساعت 30/17 شبکه خبر تیزر 30 ثانیه ای 31 نوبت

فروش تقدیم برنامه 15 ثانیه ای – فوتبال جام جهانی 2014

محل پخش مبلغ نهایی – ریال
تقدیم برنامه قبل از کلیه فوتبال ها 150/000/000/000
تقدیم برنامه بین کلیه فوتبال ها
تقدیم برنامه بعد از کلیه فوتبال ها
قبل از کلیه فوتبال ها در رادیو ورزش 64 آگهی 30 ثانیه ای
بین کلیه فوتبال ها در رادیو ورزش 64 آگهی 30 ثانیه ای