هدف کمپین : یادآوری و حک نمودن برند پپسی به عنوان ترجیح اول

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و تفریحات لذت بخش مثل شنا کردن در استخر

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و بهترین لحظات زندگی

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و موسیقی – به همراه ایجاد امکان شنیدن موسیقی در مترو

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : ایجاد ارزش حتی برای یک قطره

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : معرفی پپسی رژیمی

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : ترجیح پپسی به کوکا
در این پوستر پپسی به طرز بسیار ظریفی ترجیح و ارجحیتی برای خود نسبت به کوکا کولا ابراز می کند. قرار دادن قوطی جدید پپسی دقیقا در جای آرم و لوگوی بطری کوکاکولا

تبلیغات پپسی

هدف کمپین : معرفی پپسی لایت

تبلیغات پپسی