هزینه تبلیغات رادیویی بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

 

هزینه تبلیغات رادیویی – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی در باکس قبل هر برنامه در شبکه های  رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات رادیویی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی رادیویی در شبکه های رادیویی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1400

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --
Asset 1

تبلیغات در شبکه رادیویی پیام

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی پیام حدود 7.000.000 تومان می‌باشد.
عنوان  برنامه
خبر 6:30 174,000
خبر 6:45 174,000
خبر 7:00 16,762,000
خبر 7:15 16,762,000
خبر 7:30 20,952,500
خبر 7:45 20,952,500
خبر 8:00 23,047,750
خبر 8:15 18,857,250
خبر 8:30 20,952,500
خبر 8:45 18,857,250
خبر 9:00 8,381,000
خبر 9:15 8,381,000
خبر 9:30 8,381,000
خبر 9:45 8,381,000
خبر 10:00 2,972,500
خبر 10:15 174,000
خبر 10:30 333,500
خبر 10:45 174,000
خبر 11:00 3,349,500
خبر 11:15 174,000
خبر 11:30 269,700
خبر 11:45 174,000
خبر 12:00 797,500
خبر 12:15 174,000
خبر 12:30 269,700
خبر 12:45 333,500
خبر 13:00 333,500
خبر 13:15 333,500
خبر 13:30 333,500
خبر 13:45 269,700
خبر 14:00 797,500
خبر 14:15 269,700
خبر 14:30 269,700
خبر 14:45 269,700
خبر 15:00 333,500
خبر 15:15 333,500
خبر 15:30 333,500
خبر 15:45 406,000
خبر 16:00 1,283,250
خبر 16:15 1,160,000
خبر 16:30 1,595,000
خبر 16:45 1,812,500
خبر 17:00 20,952,500
خبر 17:15 20,952,500
خبر 17:30 20,952,500
خبر 17:45 18,857,250
خبر 18:00 18,857,250
خبر 18:15 18,857,250
خبر 18:30 18,857,250
خبر 18:45 18,857,250
خبر 19:00 18,857,250
خبر 19:15 18,857,250
خبر 19:30 18,857,250
خبر 19:45 2,204,000
خبر 20:00 2,175,000
خبر 20:30 2,175,000
خبر 21:00 123,250
خبر 21:30 123,250
خبر 22:00 94,250
خبر 22:30 94,250
خبر 23:00 94,250
خبر 23:30 94,250
میانگین 6,955,463

تبلیغات در شبکه رادیویی ایران

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ایران حدود 1.300.000 تومان می‌باشد.
برنامه ساعت 2:30 94,250
برنامه ساعت 3:00 94,250
برنامه ساعت 6:30 123,250
برنامه ساعت 7:00 4,190,500
برنامه صبحگاهی 2,465,000
برنامه ساعت 8:00 7,123,850
برنامه ساعت 9:00 7,123,850
برنامه ساعت 10:30 269,700
برنامه ساعت 11:00 681,500
برنامه ویژه جمعه ها و اعیاد 4,190,500
برنامه ساعت 12:30 1,283,250
برنامه ساعت 14:00 123,250
برنامه ساعت 15:00 174,000
برنامه ساعت 16:00 269,700
برنامه ساعت 17:00 928,000
برنامه عصرگاهی 1,283,250
برنامه ساعت 19:00 928,000
برنامه ساعت 20:00 269,700
برنامه ساعت 21:00 123,250
برنامه ساعت 21:30 174,000
برنامه ساعت 22:00 60,900
برنامه ساعت 23:00 60,900
قصه شب 681,500
راه شب 60,900
برنامه ترکیبی 269,700
میانگین 1,321,878

هزینه تبلیغات رادیویی

تبلیغات در شبکه رادیویی جوان

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی جوان حدود 1.500.000 تومان می‌باشد.
برنامه ساعت 1:00 94,250
برنامه ساعت 2:00 94,250
برنامه ساعت 3:00 94,250
برنامه ساعت 4:00 94,250
برنامه ساعت 6:00 4,046,000
برنامه ساعت 6:30 4,046,000
برنامه ساعت 8:00 4,046,000
برنامه صبحگاهی 681,500
برنامه ساعت 8:30 8,092,000
برنامه ساعت 9:00 2,465,000
برنامه ساعت 10:00 1,812,500
برنامه ساعت 11:00 681,500
برنامه ساعت 11:30 174,000
برنامه ساعت 12:00 174,000
برنامه ساعت 13:30 123,250
برنامه ساعت 14:00 681,500
برنامه ساعت 14:30 123,250
برنامه ساعت 15:00 174,000
برنامه ساعت 16:00 928,000
برنامه ساعت 17:00 2,972,500
برنامه ساعت 18:30 2,465,000
برنامه ساعت 19:00 2,465,000
برنامه ساعت 20:00 1,160,000
برنامه ساعت 21:00 551,000
برنامه ساعت 22:00 551,000
برنامه ساعت 23:00 551,000
میانگین 1,513,115