ماتریس ارزیابی جایگاه ادراک شده برند در بازار (مرکلایخید) :

ترسیم این ماتریس روشی برای عارضه یابی و ارزیابی برند هاست.

این ماتریس در پرسنال_برندینگ هم قابل تحلیل است.

نام های تجاری زیادی در ایران وجود دارند که خود را برند تصور می کنند. از جمله نام هایی که با فشار تبلیغات زیاد در حال فروش و افزایش سهم بازار  هستند.

صاحبان این مشاغل باید بدانند که داشتن اشتهار برند ( آگاهی_برند) بالا تنها یکی از عوامل ارزشگذاری برند است. همچنین سهم بازاری که ضریب همبستگی زیادی با تبلیغات دارد، پایدار و قابل اتکا نیست.

بلکه ارزش ادراک شده مصرف کننده هم بسیار مهم هست. اگر تصویرذهنی برند که تداعی های مصرف کننده است با هویت تعریف شده آن تطابق نداشته باشد، و ارزش ادراک شده آن ، مطابق با ارزش پیشنهادی و وعده برند نباشد، فرایند برندسازی دارای اشکالات فراوان است.

برند ها از کانال های مختلفی به مخاطب سیگنال ارسال می کنند، که در ساختار سازمانی شرکت های ایرانی همه این کانال ها (مدیریت برند،تولید،بازاریابی، فروش، پیگیری مطالبات، منابع انسانی و…)در ارتباط خوبی با یکدیگر نیستند و در واقع نه تنها  لحن واحدی ندارند بلکه پیام های متفاوتی را به بازار ارسال می کنند!

برند هایی که در ربع شمال شرقی این ماتریس قرار ندارند. ناچار هستند که با بالا بردن سهم صدای رسانه خود ( هیاهوی تبلیغاتی) سهم بازار خود را رشد دهند. و با بالا نگه داشتن این سهم ، به حفظ بازار خود بپردازند.

اما برندهایی که با طراحی هویت مناسب و ارائه محصولات و خدماتی مناسب با جوهره برند خود،  در بازار جایگاه یابی درست کرده اند هرگز نیاز به حضور دائمی در رسانه ها و یا ارائه آفر های فروش زیاد به واسطه های فروش نیستند.

آیا می توانید چند نمونه از این برند ها را نام ببرید؟ برندهای موفقی که فروش فعلی آنها چندان وابسته به تبلیغات نیست و تنها در زمات های خاص از کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنند.