روانشناسی رنگ قرمز

 

روانشناسی رنگ قرمز

تأثیر برانگیزنده ترین در میان رنگ ها ، رنگ قرمز است. از این رو مهم است که از این رنگ برای اهداف برندسازی با دقت استفاده شود. در تحقیقات ثابت شده است که قرمز باعث کاهش تفکر تحلیلی می شود و واکنش های هیجانی ما را تشدید می کند.

 

قرمز دارای طولانی ترین طول موج در میان تمام رنگ ها است . این رنگ پرشور و عاشقانه است. قرمز تمایل به افزایش اشتها دارد و در طیف وسیعی از اصطلاحات رنگارنگ با محوریت هیجان استفاده می شود. در خارج از کشور ، مدت هاست که رنگ پرچم کمونیسم و ​​سوسیالیسم قرمز بوده است.

 

سایر خصوصیات عاطفی مرتبط با رنگ قرمز شامل موارد زیر است.

 

پیامدهای مثبت: قدرت ، شور ، انرژی ، ترس و وحشت ، استحکام – قدرت ، هیجان

پیامدهای منفی: ، خشم ، خطر ، هشدار ، سرپیچی ، پرخاشگری ،درد

روانشناسی رنگ قرمز